Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình bê tông cốt thép 1

Được đăng lên bởi Tony Tin
Số trang: 1 trang   |   Lượt xem: 608 lần   |   Lượt tải: 6 lần
TRƯỜNG ĐHBK ĐÀ NẴNG

KHOA XÂY DỰNG DD&CN

GIÁO TRÌNH

KẾT CẤU BÊ TÔNG CỐT THÉP
(Phần cấu kiện cơ bản)

MỤC LỤC
Chương 1 - MỞ ĐẦU
Chương 2 - TÍNH NĂNG CƠ LÝ CỦA VẬT LIỆU
Chương 3 - NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN & CẤU TẠO
Chương 4 - CẤU KIỆN CHỊU UỐN
Chương 5 - SÀN PHẲNG
Chương 6 - CẤU KIỆN CHỊU NÉN
Chương 7 - CẤU KIỆN CHỊU KÉO
Chương 8 - CẤU KIỆN CHỊU XOẮN
Chương 9 - TÍNH CẤU KIỆN BTCT THEO TTGH 2
Chương 10 - BTCT ỨNG LỰC TRƯỚC

...
TRƯỜNG ĐHBK ĐÀ NNG
KHOA XÂY DNG DD&CN
GIÁO TRÌNH
KT CU BÊ TÔNG CT THÉP
(Phn cu kin cơ bn)
MC LC
Chương 1 - M ĐẦU
Chương 2 - TÍNH NĂNG CƠ LÝ CA VT LIU
Chương 3 - NGUYÊN LÝ TÍNH TOÁN & CU TO
Chương 4 - CU KIN CHU UN
Chương 5 - SÀN PHNG
Chương 6 - CU KIN CHU NÉN
Chương 7 - CU KIN CHU KÉO
Chương 8 - CU KIN CHU XON
Chương 9 - TÍNH CU KIN BTCT THEO TTGH 2
Chương 10 - BTCT NG LC TRƯỚC
giáo trình bê tông cốt thép 1 - Người đăng: Tony Tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
1 Vietnamese
giáo trình bê tông cốt thép 1 9 10 853