Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cấp thoát nước

Được đăng lên bởi Tony Tin
Số trang: 24 trang   |   Lượt xem: 2199 lần   |   Lượt tải: 3 lần
Giaïo trçnh CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC

I – PHÁN LOAÛI NÆÅÏC THAÍI
Theo nguồn gốc tính chất của nước thải người ta phân loại:
1/ Nước thải sinh hoạt: thải từ chậu xí, chậu tiểu, chậu rửa, chậu tắm... chứa nhiều chất bẩn
và vi trùng. Nồng độ chất bẩn phụ thuộc vào lượng nước sử dụng.
Nước thải sản xuất:
2/ Nước thải công nghiệp: bao gồm nước thải công nghệ, nước thải từ quá trình vệ sinh, nước
thải từ quá trình sinh hoạt của cán bộ công nhân trong nhà máy .
3/ Nước thải sản xuất trong các xí nghiệp công nghiệp:
- Nước thải qui ước sạch: chủ yếu là nước làm nguội máy móc thiết bị. Các loại nước này có
thể dùng lại trong hệ thống cấp nước tuần hoàn cho nhà máy .
- Nước thải bẩn: thường được tạo thành trong quá trình công nghệ. Thành phần nước thải sản
xuất của các nhà máy, xí nghiệp rất đa dạng và phức tạp, phụ thuộc vào loại hình sản xuất,
dây chuyền công nghệ, thành phần nguyên vật liệu, chất lượng sản phẩm...Trong nước thải
sản xuất có nhiều các loại cặn lơ lửng, các chất hữu cơ ( acid, este, phenol, dầu mỡ, các chất
hoạt động bề mặt...), các chất độc ( xianua, arsen, thủy ngân, muối đồng...), các chất gây mùi,
các muối khoáng và một số đồng vị phóng xạ.
4/ Nước mưa.

II – CAÏC HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC ÂÄ THË
1/ HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC CHUNG:
Là hệ thống mà tất cả các loại nước thải (sinh hoạt, sản xuất, nước mưa) được xả
chung vào một mạng lưới và dẫn đến công trình làm sạch.
Ưu:
- Bảo đảm vệ sinh môi trường vì tất cả các loại nước thải đều được làm sạch trước khi
ra sông hồ.
- Tổng chiều dài mạng lưới đường ống nhỏ do đó giá thành quản lý hệ thống nhỏ.
Nhược:

Nguyãùn Lan Phæång

= 123 =

ÂHBKÂN

Giaïo trçnh CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC
- Chế độ làm việc của hệ thống không ổn định, lúc mưa nhiều lưu lượng tăng nhanh dễ
tràn ống. Khi khô nắng, lưu lượng bé dẫn đến tốc độ nước chảy trong cống giảm làm bùn cặn
đọng , gây thối rửa.
- Chí phí xây dựng trạm bơm, trạm làm sạch lớn.
- Chế độ công tác của hệ thống không ổn định dẫn đến vận hành trạm bơm, trạm làm
sạch khó khăn làm chi phí quản lí tăng lên.
1
4

2

5

1

3

6

7

Hình 10-1: Sơ đồ hệ thống thoát nước chung
1-Đường ống thoát nước đường phố. 2-Ống cống góp ( ống chính của 1 lưu vực). 3-Ống cống góp
chính ( ống chính của toàn khu vực vực). 4-Trạm bơm nước thải. 5-Trạm xử lý nước thải. 6-Của xả
nước vào nguồn. 7-Nguồn tiếp nhận.

Áp dụng: Xây dựng ở những thành phố nằm cạnh con sông lớn hay trong trời kỳ đầu xây
dựng khi chưa có phương án thoát nước hợp lý.
2/ HÃÛ THÄÚNG THOAÏT RIÃNG:
Là hệ thống có 2 hay nhiều mạng lưới ...
Giaïo trçnh CÁÚP THOAÏT NÆÅÏC
Nguyãùn Lan Phæång = 123 = ÂHBKÂN
I
I I
I
PHÁN LOAÛI NÆÅÏC THAÍI
PHÁN LOAÛI NÆÅÏC THAÍI PHÁN LOAÛI NÆÅÏC THAÍI
PHÁN LOAÛI NÆÅÏC THAÍI
Theo ngun gc tính cht ca nước thi người ta phân loi:
1/ Nước thi sinh hot: thi t chu xí, chu tiu, chu ra, chu tm... cha nhiu cht bn
và vi trùng. Nng độ cht bn ph thuc vào lượng nước s dng.
Nước thi sn xut:
2/ Nước thi công nghip: bao gm nước thi công ngh, nước thi t quá trình v sinh, nước
thi t quá trình sinh hot ca cán b công nhân trong nhà máy .
3/ Nước thi sn xut trong các xí nghip công nghip:
- Nước thi qui ước sch: ch yếu nước làm ngui máy móc thiết b. Các loi nước y
th dùng li trong h thng cp nước tun hoàn cho nhà máy .
- Nước thi bn: thường được to thành trong quá trình công ngh. Thành phn nước thi sn
xut ca các nhà máy, nghip rt đa dng và phc tp, ph thuc vào loi hình sn xut,
dây chuyn công ngh, thành phn nguyên vt liu, cht lượng sn phm...Trong nước thi
sn xut nhiu các loi cn lơ lng, các cht hu cơ ( acid, este, phenol, du m, các cht
hot động b mt...), các cht độc ( xianua, arsen, thy ngân, mui đồng...), các cht y mùi,
các mui khoáng và mt s đồng v phóng x.
4/ Nước mưa.
II
II II
II
CAÏC HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC ÂÄ THË
CAÏC HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC ÂÄ THË CAÏC HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC ÂÄ THË
CAÏC HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC ÂÄ THË
1/ HÃÛ THÄÚNG THOAÏT NÆÅÏC CHUNG:
h thng tt c các loi nước thi (sinh hot, sn xut, nước mưa) được x
chung vào mt mng lưới và dn đến công trình làm sch.
Ưu:
- Bo đảm v sinh môi trường tt c các loi nước thi đều được làm sch trước khi
ra sông h.
- Tng chiu dài mng lưới đường ng nh do đó giá thành qun lý h thng nh.
Nhược:
Giáo trình cấp thoát nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cấp thoát nước - Người đăng: Tony Tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
24 Vietnamese
Giáo trình cấp thoát nước 9 10 94