Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình chăn nuôi thủy sản đại cương

Được đăng lên bởi Tinh Doong
Số trang: 171 trang   |   Lượt xem: 6437 lần   |   Lượt tải: 4 lần
NGUYỄN QUANG LINH, TÔN THẤT CHẤT, NGUYỄN PHI NAM,
LÊ VĂN DÂN

Chủ biên: NGUYỄN QUANG LINH

Giáo trình

NUÔI TRỒNG THỦY SẢN ĐẠI CƯƠNG

NHÀ XUẤT BẢN NÔNG NGHIỆP
HUẾ – 2006

LỜI NÓI ĐẦU
Chương trình giảng dạy Nuôi trồng thủy sản đại cương trong nhiều năm qua ở các
trường đại học thuộc khối Nông nghiệp và Kinh tế Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
chiếm từ 3 đến 4 học trình. Số giờ lý thuyết chiếm khoảng 70 - 75% so với thời lượng môn
học. Khi thực hiện khung chương trình mới, học phần Nuôi trồng Thủy sản gồm 45 tiết,
tương đương 3 đơn vị học trình ở Trường đại học Nông Lâm Huế và 30 tiết ở Trường đại
học Kinh tế Huế. Tuy vậy, kiến thức lý thuyết và thực hành nuôi trồng thủy sản ở một số tài
liệu chưa đáp ứng với thực tiễn sản xuất và phù hợp với các loại hình đào tạo khác nhau.
Trong vài thập kỷ gần đây, với những thành tựu mới của các ngành thủy sản, công
nghệ sinh học và ngư y, nhiều vấn đề đang được đặt ra, nhất là các qui trình và mô hình
nuôi với năng suất cao và chất lượng thịt tốt nhưng vẫn đảm bảo được tính bền vững của
nó. Môn học Nuôi trồng thủy sản đại cương cần thiết phải ứng dụng cả những kiến thức
và kinh nghiệm thực tiễn từ các khoa học, giống, đặc điểm sinh học và sinh lý của từng
loài, dinh dưỡng và thức ăn, công tác quản lý và tổ chức, an toàn sinh học và thực phẩm
và môi trường tốt ... Thành tựu của các môn học khác đã thúc đẩy sự cải tiến và cập nhật
các kiến thức và kinh nghiệm vào trong nuôi trồng thủy sản. Cuốn giáo trình này được
biên soạn để giảng dạy cho sinh viên bậc đại học thuộc khối nông nghiệp và kinh tế nông
nghiệp, đồng thời là tài liệu tự học để nâng cao trình độ cho các cán bộ thủy sản không
chuyên đã tốt nghiệp các trường trung học nông nghiệp và thủy sản mà chưa được học đại
học và cũng là tài liệu tham khảo cho các cán bộ khuyến ngư và những người quan tâm
đến nuôi trồng thủy sản.
Cuốn sách không những cung cấp cho sinh viên những kiến thức đại cương, những
nguyên lý và kinh nghiệm nuôi trồng, mà nó còn hướng dẫn các qui trình nuôi cho từng
loài và đối tượng khác nhau trong các hệ thống nuôi trồng thủy sản khác nhau, đặc biệt là
cách nhìn nhận về thực tế nuôi trồng ở Việt Nam và hướng giải quyết như thế nào để nâng
cao hiệu quả nghề nuôi và khẳng định vai trò quan trọng của nuôi trồng thủy sản trong
kinh tế nông hộ và kinh tế quốc gia ở nước ta. Cuốn sách này hoàn thành bởi sự tham gia:
- Chương 1 và chương 4: PGS.TS. Nguyễn Quang Linh
- Chương 2: ThS. Tôn Thất Chất và Nguyễn Quang Linh
- Chương 3: ThS. Lê Văn Dân và Ng...
NGUYN QUANG LINH, TÔN THT CHT, NGUYN PHI NAM,
LÊ VĂN DÂN
Ch biên: NGUYN QUANG LINH
Giáo trình
NUÔI TRNG THY SN ĐẠI CƯƠNG
NHÀ XUT BN NÔNG NGHIP
HU – 2006
giáo trình chăn nuôi thủy sản đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình chăn nuôi thủy sản đại cương - Người đăng: Tinh Doong
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
171 Vietnamese
giáo trình chăn nuôi thủy sản đại cương 9 10 973