Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình cơ học kết cấu

Được đăng lên bởi Tony Tin
Số trang: 143 trang   |   Lượt xem: 2120 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG&CÄNG NGHIÃÛP
BÄÜ MÄN: KÃÚT CÁÚU CÄNG TRÇNH

GIAÏO TRÇNH
MÄN HOÜC:

CÅ HOÜC KÃÚT CÁÚU 1
HÃÛ PHÀÓNG TÉNH ÂËNH
BIÃN SOAÛN: NGUYÃÙN THAÛC VUÎ

Âaì Nàông, 2010

MUÛC LUÛC
Låìi noïi âáöu ........................................................................................................................... 6
CHÆÅNG MÅÍ ÂÁÖU .......................................................................................................... 7
§1. ÂÄÚI TÆÅÜNG NGHIÃN CÆÏU VAÌ NHIÃÛM VUÛ CUÍA MÄN HOÜC ..........................7
I. Âäúi tæåüng nghiãn cæïu vaì nhiãûm vuû cuía män hoüc: ....................................................7
II. Nhiãûm vuû cuía män hoüc: ..........................................................................................7
III. Caïc baìi toaïn män hoüc giaíi quyãút:...........................................................................7
IV. Vë trê cuía män hoüc: ................................................................................................7
§2. SÅ ÂÄÖ TÊNH .............................................................................................................8
I. Khaïi niãûm: ................................................................................................................8
II. Caïc yãúu täú aính hæåíng âãún viãûc choün så âäö tênh: .....................................................8
III. Caïc bæåïc læûa choün så âäö tênh: ................................................................................8
§3. CAÏC GIAÍ THIÃÚT ÂÃØ TÊNH TOAÏN VAÌ NGUYÃN LYÏ CÄÜNG TAÏC DUÛNG ........9
I. Caïc giaí thiãút tênh toaïn: ..............................................................................................9
II. Nguyãn lyï cäüng taïc duûng: .......................................................................................9
§4. PHÁN LOAÛI CÄNG TRÇNH ..................................................................................10
I. Phán loaûi theo så âäö tênh: .......................................................................................10
II. Phán loaûi theo phæång phaïp tênh: ..........................................................................11
III. Phán loaûi theo kêch thæåïc tæång âäúi cuía caïc cáúu kiãûn: ........................................11
IV. Phán loaûi theo khaí nàng thay âäøi hçnh daûng hçnh hoüc: ........................................11
§5. CAÏC NGUYÃN NHÁN GÁY RA NÄÜI LÆÛC, BIÃÚN D...
ÂAÛI HOÜC ÂAÌ NÀÔNG
TRÆÅÌNG ÂAÛI HOÜC BAÏCH KHOA
KHOA XÁY DÆÛNG DÁN DUÛNG&CÄNG NGHIÃÛP
BÄÜ MÄN: KÃÚT CÁÚU CÄNG TRÇNH
GIAÏO TRÇNH
N HOÜC:
CÅ HOÜC KÃÚT CÁÚU 1
HÃÛ PHÀÓNG TÉNH ÂËNH
BN SOAÛN: NGUÙN THAÛC VUÎ
Âaì Nàông, 2010
giáo trình cơ học kết cấu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình cơ học kết cấu - Người đăng: Tony Tin
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
143 Vietnamese
giáo trình cơ học kết cấu 9 10 888