Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình cơ sở môi trường nước

Được đăng lên bởi Thien Son
Số trang: 148 trang   |   Lượt xem: 892 lần   |   Lượt tải: 2 lần
PhÇn : C¬ së m«i trêng níc............................................................................................4
CH¦¥NG VI. §¹i c¬ng vÒ níc tù nhiªn.......................................................................4

6.1. Sù h×nh thµnh níc, vai trß vµ sù ph©n bè cña níc trong tù nhiªn....................4
6.1.1. Sù h×nh thµnh níc trªn tr¸i ®Êt [1, 2, 3, 4]...............................................4
6.1.2. T¸c ®éng vµ vai trß cña níc ®èi víi m«i trêng [5, 6, 7, 8, 9]...................4
6.1.3. Lîng níc, sù ph©n bè vµ tiªu thô níc trªn tr¸i ®Êt [5, 6].........................7
6.2. Sù tuÇn hoµn cña níc....................................................................................233
6.2.1. Chu tr×nh cña níc.................................................................................233
6.2.2. Thêi gian lu cña níc.............................................................................234
6.3. Ph©n lo¹i níc tù nhiªn...................................................................................235
6.3.1.Ph©n lo¹i theo sù ph©n bè:....................................................................235
6.3.2. Ph©n lo¹i theo nhiÖt ®é (chñ yÕu ¸p dông ®èi víi níc kho¸ng):..........235
6.3.3. Ph©n lo¹i theo pH:...............................................................................235
6.3.4. Ph©n lo¹i theo ®é cøng ( H-me/l):........................................................235
6.3.5. Ph©n lo¹i theo ®é kho¸ng ho¸:.............................................................236
6.3.6. Ph©n lo¹i theo thµnh phÇn ho¸ häc......................................................236
CH¦¥NG . §Æc trng cña níc....................................................................................238

7.1. CÊu t¹o cña ph©n tö níc vµ liªn kÕt hydro [2, 3, 4, 16, 18].........................238
7.I.1. CÊu t¹o cña ph©n tö níc.......................................................................238
7.I.2. Liªn kÕt hydro........................................................................................239
7.2. CÊu tróc cña níc [2, 3, 16, 17].....................................................................240
7.2.1. Quan niÖm vÒ cÊu t¹o cña ph©n tö níc................................................240
7.2.2. Ba tr¹ng th¸i cña níc...........................................................................241
7.3. TÝnh chÊt vËt lý cña níc [1, 2, 3, 5, 16, 19]..................................................244
7.3.1. Tû träng vµ thÓ t...
PhÇn : C¬ së m«i trêng níc............................................................................................4
CH¦¥NG VI. §¹i c¬ng vÒ níc tù nhiªn.......................................................................4
6.1. Sù h×nh thµnh níc, vai trß vµ sù ph©n bè cña níc trong tù nhiªn....................4
6.1.1. Sù h×nh thµnh níc trªn tr¸i ®Êt [1, 2, 3, 4]...............................................4
6.1.2. T¸c ®éng vµ vai trß cña níc ®èi víi m«i trêng [5, 6, 7, 8, 9]...................4
6.1.3. Lîng níc, sù ph©n bè vµ tiªu thô níc trªn tr¸i ®Êt [5, 6].........................7
6.2. Sù tuÇn hoµn cña níc....................................................................................233
6.2.1. Chu tr×nh cña níc.................................................................................233
6.2.2. Thêi gian lu cña níc.............................................................................234
6.3. Ph©n lo¹i níc tù nhiªn...................................................................................235
6.3.1.Ph©n lo¹i theo sù ph©n bè:....................................................................235
6.3.2. Ph©n lo¹i theo nhiÖt ®é (chñ yÕu ¸p dông ®èi víi níc kho¸ng):..........235
6.3.3. Ph©n lo¹i theo pH:...............................................................................235
6.3.4. Ph©n lo¹i theo ®é cøng ( H-me/l):........................................................235
6.3.5. Ph©n lo¹i theo ®é kho¸ng ho¸:.............................................................236
6.3.6. Ph©n lo¹i theo thµnh phÇn ho¸ häc......................................................236
CH¦¥NG . §Æc trng cña níc....................................................................................238
7.1. CÊu t¹o cña ph©n tö níc vµ liªn kÕt hydro [2, 3, 4, 16, 18].........................238
7.I.1. CÊu t¹o cña ph©n tö níc.......................................................................238
7.I.2. Liªn kÕt hydro........................................................................................239
7.2. CÊu tróc cña níc [2, 3, 16, 17].....................................................................240
7.2.1. Quan niÖm vÒ cÊu t¹o cña ph©n tö níc................................................240
7.2.2. Ba tr¹ng th¸i cña níc...........................................................................241
7.3. TÝnh chÊt vËt lý cña níc [1, 2, 3, 5, 16, 19]..................................................244
7.3.1. Tû träng vµ thÓ tÝch cña níc.................................................................244
7.3.2. C¸c tÝnh chÊt nhiÖt................................................................................246
7.3.3. §é nhít.................................................................................................248
7.3.4. Søc c¨ng bÒ mÆt....................................................................................249
7.3.5. ¸p suÊt thÈm thÊu.................................................................................251
7.3.6. TÝnh chÊt ®iÖn cña níc.........................................................................251
7.3.7. TÝnh chÊt quang häc cña níc................................................................253
7.4. TÝnh chÊt ho¸ häc cña níc [2, 4, 7, 8, 21, 22].............................................253
7.4.1. TÝnh chÊt dung m«i cña níc.................................................................254
7.4.2. C©n b»ng hãa häc cña níc...................................................................258
7.4.3. Ph¶n øng oxy ho¸-khö cña níc............................................................262
7.5. TÝnh chÊt sinh häc cña níc (níc lµ 1 hÖ sinh th¸i) [1, 5, 6, 10, 12, 24, 25]263
7.5.1. Níc vµ sù trao ®æi chÊt.......................................................................263
7.5.2. Níc, m«i trêng sèng cña vi sinh vËt.....................................................265
7.5.3. C¸c chÊt dinh dìng trong níc..............................................................267
7.5.4 . Vi sinh vËt - xóc t¸c cña c¸c ph¶n øng ho¸ häc trong níc..................268
7.5.5. TÇm quan träng cña níc ®èi víi hÖ sinh th¸i.......................................269
CH¦¥NG V. C¸c lo¹i Níc tù nhiªn..........................................................................275
8.1. Níc ma [2, 4, 19, 21, 23]..............................................................................275
8.2. Níc biÓn [2, 4, 6, 8, 15, 20, 23]....................................................................277
8.2.1. §Æc ®iÓm thµnh phÇn ho¸ häc..............................................................277
8.2.2. §é muèi, ®é clo vµ mèi t¬ng quan cña c¸c ion chÝnh..........................279
8.2.3. Gi¸ trÞ pH cña níc biÓn........................................................................282
8.2.4. C¸c tÝnh chÊt vËt lý kh¸c......................................................................283
8.3. Níc bÒ mÆt [1, 5, 8, 10, 11, 14, 15]..............................................................283
8.3.1. Níc tï...................................................................................................284
8.3.2. Níc ®éng..............................................................................................288
8.3.3. Níc cöa s«ng........................................................................................294
8.4. Níc ngÇm [8, 10, 11, 19, 23, 26]..................................................................295
8.4.1. Nguån níc ngÇm...................................................................................295
8.4.2. §Æc tÝnh chung......................................................................................296
1
Giáo trình cơ sở môi trường nước - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình cơ sở môi trường nước - Người đăng: Thien Son
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
148 Vietnamese
Giáo trình cơ sở môi trường nước 9 10 537