Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình: Côn trùng học đại cương

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 318 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O

TR¦êNG §¹I HäC N¤NG NGHIÖP I Hµ NéI
GS.TS. NguyÔn ViÕt Tïng

Gi¸o tr×nh

C«n trïng häc
®¹i c−¬ng

Hµ NéI - 2006

Trường ðại học Nông nghiệp 1 - Giáo trình Côn trùng học ñại cương ---------------------------------

1

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

LêI NãI §ÇU
Trong thÕ giíi tù nhiªn, hiÕm cã nhãm ®éng vËt nµo l¹i thu hót sù quan t©m
®Æc biÖt cña con ng−êi nh− líp c«n trïng. Nhê ®Æc tÝnh thÝch nghi kú l¹ víi ngo¹i
c¶nh, líp ®éng vËt nµy hÕt søc phong phó, ®a d¹ng vÒ thµnh phÇn loµi ®ång thêi
v« cïng ®«ng ®óc vÒ sè l−îng. Chóng cã mÆt ë kh¾p mäi n¬i vµ can dù vµo mäi
qu¸ tr×nh sèng trªn hµnh tinh cña chóng ta, trong ®ã cã ®êi sèng cña con ng−êi. ë
mét sè ph−¬ng diÖn, c«n trïng lµ nh÷ng kÎ g©y h¹i nguy hiÓm nh−ng trªn nh÷ng
mÆt kh¸c chóng l¹i lµ nh÷ng sinh vËt rÊt cã Ých. Võa lµ thï, võa lµ b¹n, c«n trïng
lµ mét phÇn kh«ng thÓ thiÕu vµ kh«ng thÓ t¸ch rêi víi ®êi sèng cña con ng−êi vµ
sù sèng trªn tr¸i ®Êt. ChÝnh v× vËy tõ rÊt sím con ng−êi ® dµnh sù quan t©m ®Æc
biÖt ®Õn líp ®éng vËt nhá bÐ ®Çy kú thó nµy, vµ m«n C«n trïng häc (Entomology)
lu«n chiÕm mét vÞ trÝ quan träng trong ch−¬ng tr×nh ®µo t¹o ë nhiÒu bËc häc cña
mäi quèc gia trªn thÕ giíi.
ë n−íc ta, trong lÜnh vùc N«ng - L©m nghiÖp, m«n C«n trïng häc gåm C«n trïng
häc ®¹i c−¬ng vµ C«n trïng häc chuyªn khoa ® ®−îc gi¶ng d¹y t¹i Häc viÖn N«ng
L©m (tiÒn th©n cña Tr−êng §¹i häc N«ng nghiÖp I ngµy nay) ngay tõ ngµy ®Çu míi
thµnh lËp (1956). Tµi liÖu gi¶ng d¹y lóc bÊy giê cßn rÊt thiÕu thèn vµ s¬ l−îc, ph¶i
dùa phÇn lín vµo c¸c gi¸o tr×nh cña Trung Quèc, Liªn X« vµ Ph¸p. Trong nh÷ng n¨m
sau ®ã, nhê lßng say mª, miÖt mµi trong khoa häc céng víi tinh thÇn lµm viÖc kh«ng
mÖt mái cña nhiÒu thÕ hÖ nhµ c«n trïng häc lóc bÊy giê ®øng ®Çu lµ c¸c thÇy gi¸o
NguyÔn V¨n Th¹nh, Hå Kh¾c TÝn, c¸c tµi liÖu gi¶ng d¹y vÒ c«n trïng cña nhµ tr−êng
® tõng b−íc ®−îc bæ sung, hoµn thiÖn vµ ViÖt Nam ho¸ d−íi h×nh thøc c¸c b¶n in
R«nª« hoÆc viÕt, vÏ b»ng tay trªn giÊy nÕn. Dï cã nhiÒu cè g¾ng nh−ng còng ph¶i chê
®Õn n¨m 1980, bé gi¸o tr×nh C«n trïng n«ng nghiÖp chÝnh thøc cña nhµ tr−êng gåm
tËp I- C«n trïng häc ®¹i c−¬ng vµ tËp II- C«n trïng häc chuyªn khoa do Hå Kh¾c TÝn
chñ biªn míi ®−îc ra ®êi. §©y lµ mét gi¸o tr×nh tèt, ® phôc vô ®¾c lùc cho sù nghiÖp
®µo t¹o cña nhµ tr−êng trong suèt 25 n¨m qua. Tuy nhiªn, tr−íc nhu cÇu ®æi míi vµ
n©ng cao chÊt l−îng ®µo t¹o ®¹i häc cña ViÖt Nam ngµy nay,...
Trường ðại hc Nông nghip 1 - Giáo trình Côn trùng hc ñại cương ---------------------------------
1
Bé GI¸O DôC Vµ §µO T¹O
TR¦êNG §¹I HäC N¤NG
NGHIÖP I Hµ NéI
GS.TS. NguyÔn ViÕt Tïng
Gi¸o tr×nh
C«n trïng häc
C«n trïng häcC«n trïng häc
C«n trïng häc
®¹i c−¬ng
Hµ NéI - 2006
Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - http://www.simpopdf.com
Giáo trình: Côn trùng học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình: Côn trùng học đại cương - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình: Côn trùng học đại cương 9 10 365