Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình công nghệ kim loại 2

Được đăng lên bởi sujunme
Số trang: 47 trang   |   Lượt xem: 1009 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Gi¸o tr×nh:

c«ng nghÖ kim lo¹i 2

l−u ®øc hßa

Kỹ thuật gia công biến dạng
chương 1: Khái

niệm chung

1.1. Thực chất và đặc điểm
1.1.1. Thực chất
Gia công biến dạng là một trong những phương pháp cơ bản để chế tạo các chi tiết
máy và các sản phẩm kim loại thay thế cho phương pháp đúc hoặc gia công cắt gọt. Gia
công biến dạng thực hiện bằng cách dùng ngoại lực tác dụng lên kim loại ở trạng thái
nóng hoặc nguội làm cho kim loại đạt đến quá giới hạn đàn hồi, kết quả sẽ làm thay đổi
hình dạng của vật thể kim loại mà không phá huỷ tính liên tục và độ bền của chúng.
1.1.2. Đặc điểm
Kim loại gia công ở thể rắn, sau khi gia công không những thay đổi hình dáng, kích
thước mà còn thay đổi cả cơ, lý, hoá tính của kim loại như kim loại mịn chặt hơn, hạt
đồng đều, khử các khuyết tật (rỗ khí, rỗ co v.v ...) do đúc gây nên, nâng cao cơ tính và
tuổi bền của chi tiết v.v ...
GCBD là một quá trình sản xuất cao, nó cho phép ta nhận các chi tiết có kích thước
chính xác, mặt chi tiết tốt, lượng phế liệu thấp và chúng có tính cơ học cao so với các vật
đúc. Gia công biến dạng cho năng suất cao vì có khả năng cơ khí hoá và tự động hoá
cao.
1.1.3. Công dụng: Sản phẩm của GCBD được dùng nhiều trong các xưởng cơ khí; chế
tạo hoặc sửa chữa chi tiết máy; trong các ngành xây dựng, kiến trúc, cầu đường, đồ dùng
hàng ngày, trong ngành chế tạo máy bay, ngành ôtô và ngành chế tạo máy điện.
1.2. Biến dạng dẻo của kim loại
1.2.1. Biến dạng dẻo của kim loại

P

b
c

a/ Khái niệm về biến dạng của kim loại
P
Dưới tác dụng của ngoại lực kim loại sẽ biến
dạng theo 3 giai đoạn nối tiếp nhau:
Biến dạng đàn hồi: là biến dạng sau khi thôi
lực tác dụng, vật trở về hình dáng ban đầu. Quan
o
∆L
hệ giữa ứng suất và biến dạng là tuyến tính tuân
H.1.1.
th quan h gi a l c và bi n d ng
theo định luật Hooke. Trên đồ thị là đoạn OP.
Biến dạng dẻo là biến dạng sau khi thôi lực tác dụng không bị mất đi, nó tương ứng
với giai đoạn chảy của kim loại. Biến dạng dẻo xảy ra khi ứng suất của lực tác dụng lớn
hơn giới hạn đàn hồi. Đó là đoạn Pb.
Biến dạng phá huỷ: Khi ứng suất của lực tác dụng lớn hơn độ bền của kim loại thì
kim loại bị phá huỷ (điểm c).
Tr−êng ®¹i häc B¸ch khoa - 2008

1

Gi¸o tr×nh:

c«ng nghÖ kim lo¹i 2

Chương 3: Các

l−u ®øc hßa

phương pháp gia công biến dạng

3.1. Cán kim loại
3.1.1.Thực chất của quá trình cán
Quá trình cán là cho kim loại biến dạng giữa hai trục cán quay ngược chiều nhau có
khe hở nhỏ hơn chiều cao của phôi, kết quả làm cho chiều cao phôi giảm, chiều dài và
chiều rộng tăng. ...
Gi¸o tr×nh: c«ng nghÖ kim lo¹i 2 lu ®øc hßa
Trêng ®¹i häc B¸ch khoa - 2008
1
K thut gia công biến dng
chương 1: Khái nim chung
1.1. Thc cht và đặc đim
1.1.1. Thc cht
Gia công biến dng là mt trong nhng phương pháp cơ bn để chế to các chi tiết
máy và các sn phm kim loi thay thế cho phương pháp đúc hoc gia công ct gt. Gia
công biến dng thc hin bng cách dùng ngoi lc tác dng lên kim loi trng thái
nóng hoc ngui làm cho kim loi đạt đến quá gii hn đàn hi, kết qu s làm thay đổi
hình dng c
a vt th kim loi mà không phá hu tính liên tc và độ bn ca chúng.
1.1.2. Đặc đim
Kim loi gia công th rn, sau khi gia công không nhng thay đổi hình dáng, kích
thước mà còn thay đổi c cơ, lý, hoá tính ca kim loi như kim loi mn cht hơn, ht
đồng đều, kh các khuyết tt (r khí, r co v.v ...) do đúc gây nên, nâng cao cơ tính và
tui bn ca chi tiết v.v ...
GCBD là mt quá trình sn xut cao, nó cho phép ta nhn các chi tiế
t có kích thước
chính xác, mt chi tiết tt, lượng phế liu thp và chúng có tính cơ hc cao so vi các vt
đúc. Gia công biến dng cho năng sut cao vì có kh năng cơ khí hoá và t động hoá
cao.
1.1.3. Công dng: Sn phm ca GCBD được dùng nhiu trong các xưởng cơ khí; chế
to hoc sa cha chi tiết máy; trong các ngành xây dng, kiến trúc, cu đường, đồ dùng
hàng ngày, trong ngành chế to máy bay, ngành ôtô và ngành chế to máy đin.
1.2. Biến dng do ca kim loi
1.2.1. Biến dng do ca kim loi
a/ Khái nim v biến dng ca kim loi
Dưới tác dng ca ngoi lc kim loi s biến
dng theo 3 giai đon ni tiếp nhau:
Biến dng đàn hi: là biến dng sau khi thôi
lc tác dng, vt tr v hình dáng ban đầu. Quan
h gia ng sut và biến d
ng là tuyến tính tuân
theo định lut Hooke. Trên đồ thđon OP.
Biến dng do là biến dng sau khi thôi lc tác dng không b mt đi, nó tương ng
vi giai đon chy ca kim loi. Biến dng do xy ra khi ng sut ca lc tác dng ln
hơn gii hn đàn hi. Đó là đon Pb.
Biến dng phá hu: Khi
ng sut ca lc tác dng ln hơn độ bn ca kim loi thì
kim loi b phá hu (đim c).
L
b
o
P
P
c
H.1.1.  th quan h gia lc và bin dng
Giáo trình công nghệ kim loại 2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình công nghệ kim loại 2 - Người đăng: sujunme
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
47 Vietnamese
Giáo trình công nghệ kim loại 2 9 10 303