Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình điện tử công suất cao đẳng nghề

Được đăng lên bởi Bùi Trung Hiếu
Số trang: 190 trang   |   Lượt xem: 4773 lần   |   Lượt tải: 27 lần
B NÔNG NGHI P VÀ PHÁT TRI N NÔNG THÔN
TRƯ NG CAO Đ NG NGH CƠ ĐI N PHÚ TH

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:


GIÁO TRÌNH
Mô đun: ĐI N T CÔNG SU T
Ngh : ĐI N T CÔNG NGHI P
Trình đ : TRUNG C P NGH /CAO Đ NG NGH
(Ban hành theo quy t đ nh s
/2014 /QĐ-CĐPT ,ngày
Trư ng Cao Đ ng Ngh Cơ đi n Phú Th )

tháng

năm 2014 c a Hi u trư ng

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:


Tuyên b b n quy n:
Tài li u này thu c lo i sách giáo trình nên các ngu n thông tin có th đư c phép
dùng nguyên b n ho c trích dùng cho các m c đích v đào t o và tham kh o.
M i m c đich khác mang tính l ch l c ho c s d ng v i m c đích kinh doanh
thi u lành m nh s b nghiêm c m.
Mã tài li u: MĐ 21

2

Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:


L I NÓI Đ U

L I NÓI Đ U
Đ ph c v k p th i cho vi c h c t p c a h c sinh Khoa
Đi n t Tin h c - Trư ng Cao đ ng ngh Cơ Đi n Phú Th và làm
tài li u tham kh o cho các h c viên các ngành có liên quan, Khoa
Đi n t Tin h c đã biên so n giáo trình “Đi n t Công su t”. Giáo
trình đư c biên so n d a trên chương trình khung c a B Lao đ ng
Thương Binh và Xã h i phê duy t. Khi biên so n giáo trình, tác gi
đã c g ng c p nh t nh ng ki n th c m i có liên quan đ n môn h c
và phù h p v i đ i tư ng s d ng cũng như c g ng g n nh ng n i
dung lý thuy t v i nh ng v n đ th c t thư ng g p trong s n xu t,
đ i s ng đ giáo trình có tính th c ti n cao. Tuy v y, giáo trình
cũng ch là m t ph n trong n i dung c a chuyên ngành đào t o cho
nên ngư i d y, ngư i h c c n tham kh o thêm các giáo trình có liên
quan đ n ngành h c đ vi c s d ng giáo trình có hi u qu hơn
N i dung môn h c g m có 5 bài:
Bài 1. Kh¸i niÖm ®iÖn tö c«ng suÊt
Bài 2.C«ng t¾c ®iÖn tö
Bài 3.§iÒu khiÓn c«ng suÊt ®iÖn tö
Bài 4.BiÕn ®æi c«ng suÊt cè ®Þnh
Bài 5.BiÕn ®æi c«ng suÊt cã ®iÒu khiÓn
Giáo trình đư c biên so n cho đ i tư ng là h c sinh ngh đi n t
công nghi p và nó cũng là tài li u tham kh o b ích cho sinh viên
Cao đ ng K thu t cũng như các k thu t viên đang làm vi c các
lĩnh v c khác nhau.
M c dù đã c g ng nhưng ch c ch n không tránh kh i nh ng
khi m khuy t. R t mong nh n đư c s góp ý c a đ ng nghi p và
b n đ c đ giáo trình đư c hoàn thi n hơn.
M i góp ý xin g i v theo đ a ch : Khoa Đi n t Tin h c-Trư ng
Cao đ ng ngh Cơ đi n Phú Th .
Khoa Đi n t - Tin h c

Biên so n: Nguy n Đăng ...
B󰗙 NÔNG NGHI󰗇P VÀ PHÁT TRI󰗃N NÔNG THÔN
TRƯ󰗝NG CAO Đ󰖳NG NGH󰗁 CƠ ĐI󰗇N PHÚ TH󰗍
GIÁO TRÌNH
Mô đun: ĐI󰗇N T󰗭 CÔNG SU󰖥T
Ngh󰗂: ĐI󰗇N T󰗭 CÔNG NGHI󰗇P
Trình đ󰗚: TRUNG C󰖥P NGH󰗁/CAO Đ󰖳NG NGH󰗁
(Ban hành theo quy󰗀t đ󰗌nh s󰗒 /2014 /QĐ-CĐPT ,ngày tháng năm 2014 c󰗨a Hi󰗈u trư󰗠ng
Trư󰗞ng Cao Đ󰖴ng Ngh󰗂Cơ đi󰗈n Phú Th󰗎)
Edited with the trial version of
Foxit Advanced PDF Editor
To remove this notice, visit:
www.foxitsoftware.com/shopping
Giáo trình điện tử công suất cao đẳng nghề - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình điện tử công suất cao đẳng nghề - Người đăng: Bùi Trung Hiếu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
190 Vietnamese
Giáo trình điện tử công suất cao đẳng nghề 9 10 812