Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình hóa học THCS

Được đăng lên bởi phuonganhcctv
Số trang: 21 trang   |   Lượt xem: 1042 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Phân loại và giải các bài toán hóa học lớp 8 và
lớp 9 theo một phương pháp chung góp phần
nâng cao hiệu quả dạy và học
môn hóa học trung học cơ sở
Classify and solve Grade 8 and 9’s chemistry problems in a general method contributing in
improvement of teaching and studying efficiency of chemistry subject in Secondary school
NXB H. : ĐHGD, 2012 Số trang 120 tr. +

Nguyễn Thị Vân Anh
Trường Đại học Giáo dục
Luận văn ThS ngành: Lý luận và phương pháp dạy học (bộ môn Hóa học);
Mã số: 60 14 10
Người hướng dẫn: PGS.TS Vũ Ngọc Ban
Năm bảo vệ: 2012
Abstract: Nghiên cứu cơ sở lý luận của việc nâng cao chất lượng hiệu quả quá trình dạy
và học; nghiên cứu cơ sở lựa chọn và phân loại các bài tập hóa học, ý nghĩa và tác dụng
của bài tập hóa học trong việc dạy và học môn hóa học ở trường THCS. Điều tra thực
trạng việc sử dụng bài toán hóa học ở trường THCS. Nêu phương pháp chung giải các bài
toán hóa học THPT và vận dụng phương pháp chung đó để giải các bài toán hóa học trong
chương trình hóa học lớp 8 và lớp 9 giúp nâng cao chất lượng dạy và học môn Hóa học ở
cấp THCS. Thực nghiệm sư phạm, đánh giá hiệu quả và tính khả thi của đề tài.
Keywords: Phương pháp giảng dạy; Hóa học; Phương pháp giải
Content
1. Lý do chọn đề tài
Trong dạy học hóa học, một trong những hoạt động chủ yếu để phát triển năng lực nhận
thức, tư duy cho HS là việc giải các bài tập hóa học. Đối với HS cấp THCS thì Hóa học là môn
học mới vì đến lớp 8 các em mới bắt đầu tiếp cận với môn học này. Vốn kiến thức của các em còn
ít ỏi, việc rèn luyện kĩ năng kĩ xảo về hóa học, nhất là việc giải bài toán hóa học gặp nhiều khó
khăn. Hiện nay có nhiều sách tham khảo hóa học cho HS lựa chọn, tuy nhiên số câu hỏi và bài
toán hóa học nhiều và đa dạng, các tác giả lại đưa ra nhiều cách giải khác nhau làm cho học sinh
và ngay cả một số giáo viên cũng cảm thấy lúng túng trong việc lựa chọn, phân loại và nhất là
trong việc giải các bài toán hóa học. Các giáo viên cũng như học sinh luôn mong muốn có được
những câu hỏi, bài toán tốt với những cách giải dễ dàng, thuận tiện để nâng cao hiệu quả học tập.
Do vậy, việc lựa chọn, phân loại bài toán hóa học, và đặc biệt việc có một phương pháp chung
giải các bài toán hóa học là thực sự cần thiết và có ‎nghĩa thực tiễn.
Gần đây, trong cuốn sách “Phương pháp chung giải các bài toán hóa học trung học phổ
thông”, tác giả đã hệ thống hóa và đưa ra một phương pháp chung để giải các bài toán hóa học.

1

Đó là phương pháp dựa vào quan hệ giữa số mol của các chất phản ứng và các công ...
1
Phân loi và gii các bài toán hóa hc lp 8 và
lp 9 theo một phương pháp chung góp phần
nâng cao hiu qu dy và hc
môn hóa hc trung học cơ sở
Classify and solve Grade 8 and 9’s chemistry problems in a general method contributing in
improvement of teaching and studying efficiency of chemistry subject in Secondary school
NXB H. : ĐHGD, 2012 Số trang 120 tr. +
Nguyn Th Vân Anh
Trường Đại hc Giáo dc
Luận văn ThS ngành: Lý luận và phương pháp dạy hc (b môn Hóa hc);
Mã s: 60 14 10
Người hướng dn: PGS.TS Vũ Ngọc Ban
Năm bảo v: 2012
Abstract: Nghiên cứu s lun ca vic nâng cao chất lượng hiu qu quá trình dy
hc; nghiên cứu s la chn phân loi các bài tp a học, ý nghĩa và tác dng
ca bài tp hóa hc trong vic dy hc môn hóa hc trường THCS. Điu tra thc
trng vic s dng bài toán hóa hc trường THCS. Nêu phương pháp chung giải các bài
toán hóa hc THPT vn dụng phương pháp chung đó để gii các bài toán hóa hc trong
chương trình hóa học lp 8 lp 9 giúp nâng cao chất lượng dy hc môn Hóa hc
cp THCS. Thc nghiệm sư phạm, đánh giá hiệu qu và tính kh thi của đề tài.
Keywords: Phương pháp giảng dy; Hóa hc; Phương pháp giải
Content
1. Lý do chọn đề tài
Trong dy hc hóa hc, mt trong nhng hoạt động ch yếu để phát triển năng lực nhn
thức, duy cho HS vic gii các bài tp hóa học. Đối vi HS cp THCS thì Hóa hc môn
hc mới vì đến lp 8 các em mi bắt đầu tiếp cn vi môn hc này. Vn kiến thc ca các em còn
ít i, vic rèn luyện năng xo v hóa hc, nht vic gii bài toán hóa hc gp nhiu khó
khăn. Hiện nay nhiu sách tham kho hóa hc cho HS la chn, tuy nhiên s câu hi bài
toán hóa hc nhiều đa dạng, các tác gi lại đưa ra nhiều cách gii khác nhau làm cho hc sinh
ngay c mt s giáo viên cũng cảm thy lúng túng trong vic la chn, phân loi và nht
trong vic gii các bài toán hóa học. Các giáo viên cũng như học sinh luôn mong muốn được
nhng câu hi, bài toán tt vi nhng cách gii d dàng, thun tiện để nâng cao hiu qu hc tp.
Do vy, vic la chn, phân loi bài toán hóa học, đặc bit vic mt phương pháp chung
gii các bài toán hóa hc là thc s cn thiết và có nghĩa thực tin.
Gần đây, trong cuốn sách “Phương pháp chung giải các bài toán hóa hc trung hc ph
thông”, tác giả đã hệ thống hóa đưa ra một phương pháp chung để gii các bài toán a hc.
giáo trình hóa học THCS - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình hóa học THCS - Người đăng: phuonganhcctv
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
21 Vietnamese
giáo trình hóa học THCS 9 10 907