Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình hóa môi trường

Được đăng lên bởi duc_thaivu-duc_thaivu
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 1437 lần   |   Lượt tải: 4 lần
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA HÓA
  

Giáo trình

HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG
(ENVIRONMENTAL CHEMISTRY)

ThS. HOÀNG THÁI LONG

Huế − 2007

2

MỤC LỤC
MỤC LỤC..................................................................................................................................1
DANH MỤC HÌNH...................................................................................................................4
DANH MỤC BẢNG..................................................................................................................6
1 . MỞ ĐẦU............................................................................................................................... 7
1.1. Một số khái niệm............................................................................................................ 7
1.1.1. Môi trường.............................................................................................................. 7
1.1.2. Hóa học môi trường................................................................................................ 7
1.1.3. Ô nhiễm môi trường................................................................................................7
1.1.4. Chất gây ô nhiễm.................................................................................................... 7
1.1.5. Đường đi của chất gây ô nhiễm (pollutant pathways)............................................ 7
1.2. Cấu trúc và các thành phần môi trường của Trái đất...................................................... 8
1.2.1. Cấu trúc của Trái đất............................................................................................... 8
1.2.2. Thành phần môi trường của Trái đất.....................................................................11
1.3. Quá trình phát triển của sự sống trên Trái đất...............................................................12
1.4. Chu trình địa hóa...........................................................................................................14
2 . KHÍ QUYỂN VÀ SỰ Ô NHIỄM KHÍ QUYỂN..............................................................16
2.1. Cấu trúc của khí quyển................................................................................................. 16
2.1.1. Tầng đối lưu.......................................................................................................... 17
2.1.2. Tầng bình lưu..................................................................................................
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC HUẾ
KHOA HÓA

Giáo trình
HÓA HỌC MÔI TRƯỜNG
(ENVIRONMENTAL CHEMISTRY)
ThS. HOÀNG THÁI LONG
Huế
2007
giáo trình hóa môi trường - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình hóa môi trường - Người đăng: duc_thaivu-duc_thaivu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
giáo trình hóa môi trường 9 10 335