Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình hóa phân tích

Được đăng lên bởi Lì Nghệ Sĩ
Số trang: 96 trang   |   Lượt xem: 2756 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GIÁO TRÌNH
HÓA HỌC PHÂN TÍCH

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

PHẦN THỨ NHẤT
CƠ SỞ LÝ THUYẾT CHUNG CỦA HÓA HỌC PHÂN TÍCH
Chương 1. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ ĐỊNH LUẬT CƠ BẢN
1.1. CÂN BẰNG HÓA HỌC. PHẢN ỨNG PHÂN TÍCH
1.1.1. Hằng số cân bằng
Các phản ứng hóa học dùng trong phân tích được gọi là phản ứng phân
tích, tùy theo mục đích phân tích định tính hay định lượng mà phản ứng phân
tích phải thỏa mãn những yêu cầu khác nhau. Khi phản ứng đạt đến trạng thái
cân bằng, được đặc trưng bởi hằng số cân bằng K, là hằng số đối với mỗi phản
ứng và chỉ phụ thuộc vào nhiệt độ.
mA + nB

pC + qD

(1.1)

P
q
[
C ] [D ]
K=
[A]m [B ]n

[A], [B], [C ], [D] là nồng độ cân bằng của các chất A, B, C, D.
Khi A, B, C, D là những ion thì trong dung dịch có sự tương tác giữa
chúng với nhau, khi đó giá trị nồng độ được thay bằng hoạt độ, là nồng độ thực
của ion tham gia phản ứng.
Các hằng số cân bằng đặc trưng cho các phản ứng khác nhau, còn có các
tên gọi riêng, ví dụ: hằng số axit KA và hằng số bazơ KB cho phản ứng axitbazơ; tích số tan T cho phản ứng tạo thành các chất khó tan; hằng số bền hoặc
hằng số không bền cho phản ứng tạo thành các hợp chất phức.
Nếu trong cân bằng (1.1) các chất A, B, C, D còn tham gia phản ứng phụ
khác thì nồng độ của chúng tham gia vào cân bằng (1.1) sẽ giảm đi và để đặc
trưng chính xác cho phản ứng, người ta thường dùng hằng số cân bằng điều
kiện, được tính cụ thể cho từng phản ứng.
1.1.2. Phản ứng phân tích
Các phản ứng hóa học dùng trong phân tích gọi là phản ứng phân tích.
Tùy theo mục đích phân tích định tính hay định lượng mà phản ứng phân tích
phải thỏa mãn những yêu cầu khác nhau. Với các phương pháp phân tích hóa
học, phản ứng phân tích phải thỏa mãn các yêu cầu sau:
Phản ứng để phân tích định tính phải có hiệu ứng rõ rệt, thường là tạo ra
sản phẩm có màu; Tạo kết tủa; Tạo chất khí có mùi … để người phân tích dựa
1

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

vào đó mà kết luận. Phản ứng để phân tích định tính càng nhạy và càng chọn lọc
thì càng tốt.
Phản ứng để phân tích định lượng phải thỏa mãn 3 yêu cầu cơ bản sau:
Phải xảy ra hoàn toàn theo một chiều nhất định và không có sản phẩm phụ để có
thể tính toán kết quả dựa vào phương trình phản ứng; Phản ứng xảy ra nhanh,
cân bằng thiết lập ngay để có thể chuẩn độ bằng tay; Phải có chất chỉ thị thích
hợp để xác định điểm tương đương.
Nói chung khi sử dụng các phản ứng hóa học vào phân tích, chúng ta phải
dựa vào các hằng số cân bằ...
GIÁO TRÌNH
HÓA HỌC PHÂN TÍCH
Giáo trình hóa phân tích - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình hóa phân tích - Người đăng: Lì Nghệ Sĩ
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
96 Vietnamese
Giáo trình hóa phân tích 9 10 389