Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình kỹ thuật phòng thí nghiệm

Được đăng lên bởi Huong Thu Nguyen
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 1331 lần   |   Lượt tải: 0 lần
PHẦN MỞ ĐẦU
Hiện nay tại các cơ quan nghiên cứu khoa học, các trường đại học, trung
cấp, dạy nghề, trường phổ thông trung học và nhiều nhà máy xí nghiệp ở nước ta
đều có các phòng thí nghiệm hóa học. Các nhân viên làm việc trong các phòng thí
nghiệm này thường xuyên phải tiếp xúc với các thiết bị, hóa chất. Trong công việc
tại phòng thí nghiệm, người lao động luôn luôn bị đe dọa bởi những mối nguy hiểm
bắt nguồn từ nhiều thứ như: hóa chất, thiết bị, dụng cụ tại nơi làm việc và những sự
cố kỹ thuật khi thực hiện các thí nghiệm hóa học. Trong số các sự cố và tai nạn đó,
có những việc do khách quan sinh ra nhưng cũng có những việc xảy ra do yếu tố
chủ quan của người lao động do không nắm vững kỹ thuật an toàn khi làm việc với
các hóa chất, thiết bị hoặc coi thường, xem nhẹ, bỏ qua các qui định về kỹ thuật an
toàn cần thiết. Thực tế cho thấy nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn xảy ra trong
ngành hóa chất nói chung và trong các phòng thí nghiệm hóa học nói riêng, một mặt
do sự chưa nhận thức hết trách nhiệm của cán bộ, nhân viên quản lý phòng thí
nghiệm, mặt khác do một số nhân viên chưa được trang bị đầy đủ các kiến thức cơ
bản về kỹ thuật an toàn hóa chất và kỹ thuật làm việc trong phòng thí nghiệm hóa
học.
Sự an toàn trong phòng thí nghiệm là một vấn đề phải được đặt lên hàng
đầu. Các hóa chất trong phòng thí nghiệm đều có khả năng gây độc, gây dị ứng
hoặc cháy nổ. Người làm thí nghiệm nếu không biết về kỹ thuật chuyên môn sẽ
không thể thao tác an toàn và cho kết quả đúng được.
Tuy mỗi phòng thí nghiệm có mục đích, cách thực hiện công việc khác
nhau nhưng tất cả đều có những điểm chung về cách tổ chức, quản lý, sắp xếp công
việc.
Giáo trình này giúp cho cán bộ, nhân viên các phòng thí nghiệm hóa học,
sinh viên, học viên của các trường đại học, trung học kỹ thuật có liên quan đến hóa
học và học sinh phổ thông trung học có thêm các kiến thức về kỹ thuật làm việc
cũng như các vấn đề về an toàn khi làm việc tại các phòng thí nghiệm hóa học.
Giáo trình gồm 3 chương:
Chương 1: Những yêu cầu khi bố trí xây dựng phòng thí nghiệm.
Chương 2: Quản lý, sắp xếp trang thiết bị, hóa chất trong phòng thí nghiệm.
Chương 3: Kỹ thuật thao tác trong phòng thí nghiệm.
Nội dung biên soạn theo hình thức kết hợp giữa lý thuyết và thực hành.
Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo các tài liệu liên quan của các
trường Đại học, Cao đẳng và các tài liệu khoa học đăng trên các báo.

-1-

Mặc dù đã rất cố gắng nhưng chắc chắn không thể tránh khỏi những thiếu
sót. Nhóm tác giả...
- 1 -
PHẦN MỞ ĐẦU
Hiện nay tại các quan nghiên cứu khoa học, các trường đại học, trung
cấp, dạy nghề, trường phổ thông trung học nhiều nhà y nghiệp nước ta
đều các phòng thí nghiệm hóa học. Các nhân viên m việc trong các phòng thí
nghiệm này thường xuyên phải tiếp xúc với các thiết bị, hóa chất. Trong công việc
tại phòng thí nghiệm, người lao động luôn luôn bị đe dọa bởi những mối nguy hiểm
bắt nguồn từ nhiều thứ như: hóa chất, thiết bị, dụng cụ tại nơi làm việc những sự
cố kỹ thuật khi thực hiện các thí nghiệm hóa học. Trong số các sự cố tai nạn đó,
những việc do khách quan sinh ra nhưng cũng những việc xảy ra do yếu tố
chủ quan của người lao động do không nắm vững kỹ thuật an toàn khi làm việc với
các hóa chất, thiết bị hoặc coi thường, xem nhẹ, bỏ qua các qui định về kthuật an
toàn cần thiết. Thực tế cho thấy nguyên nhân của nhiều vụ tai nạn xảy ra trong
ngành hóa chất nói chung và trong các phòng thí nghiệm hóa học nói riêng, một mặt
do sự chưa nhận thức hết trách nhiệm của cán b, nhân viên quản phòng t
nghiệm, mặt khác do một số nhân viên chưa được trang bị đầy đủ các kiến thức
bản về kỹ thuật an toàn hóa chất kỹ thuật làm việc trong phòng thí nghiệm a
học.
Sự an toàn trong phòng thí nghiệm một vấn đề phải được đặt lên hàng
đầu. Các hóa chất trong phòng thí nghiệm đều khả ng gây độc, y dị ứng
hoặc cháy nổ. Người làm thí nghiệm nếu không biết về k thuật chuyên môn sẽ
không thể thao tác an toàn và cho kết quả đúng được.
Tuy mỗi phòng thí nghiệm mục đích, cách thực hiện công việc khác
nhau nhưng tất cả đều có những điểm chung về cách tổ chức, quản lý, sắp xếp công
việc.
Giáo trình này giúp cho cán bộ, nhân viên các phòng thí nghiệm hóa học,
sinh viên, học viên của các trường đại học, trung học kỹ thuật có liên quan đến hóa
học học sinh phổ thông trung học thêm các kiến thức về kỹ thuật làm việc
cũng như các vấn đề về an toàn khi làm việc tại các phòng thí nghiệm hóa học.
Giáo trình gồm 3 chương:
Chương 1: Những yêu cầu khi bố trí xây dựng phòng thí nghiệm.
Chương 2: Quản lý, sắp xếp trang thiết bị, hóa chất trong phòng thí nghiệm.
Chương 3: Kỹ thuật thao tác trong phòng thí nghiệm.
Nội dung biên soạn theo hình thức kết hợp giữa thuyết thực hành.
Trong quá trình biên soạn, nhóm tác giả đã tham khảo các tài liệu liên quan của các
trường Đại học, Cao đẳng và các tài liệu khoa học đăng trên các báo.
giáo trình kỹ thuật phòng thí nghiệm - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình kỹ thuật phòng thí nghiệm - Người đăng: Huong Thu Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
giáo trình kỹ thuật phòng thí nghiệm 9 10 594