Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật

Được đăng lên bởi traucon52
Số trang: 139 trang   |   Lượt xem: 847 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP HCM
GVC.ThS. LEÂ KIM DÖÔÕ NG

GIAÙO TRÌNH BAØI GIAÛNG

MOÂN HOÏC:

NHIEÄT ÑOÄNG LÖÏC HOÏC KYÕ THUAÄT

Thaùng 1 naêm 2005

Truong DH SPKT TP. HCM1

MUÏC LUÏC
Chöông 1: Nhöõng khaùi nieäm cô baûn. ---------------------------------------------------- 5
1.1: Nguyeân lyù laøm vieä c cuûa maùy nhieät. ------------------------------------------------- 5
1.2: Heä nhieä t ñoäng vaø phaâ n loaïi.--------------------------------------------------------- 5
1.3: Chaá t moâi giôùi.-------------------------------------------------------------------------

6

1.4: Traïng thaùi vaø thoâ ng soá traïng thaù i nhieät ñoäng.------------------------------- ---

6

1.4.1: Thoâ ng soá traïng thaùi. -----------------------------------------------------------

6

1.4.2: Phöông trình traïng thaùi. -----------------------------------------------------

9

Chöông 2: Chaát moâi giôù i. ----------------------------------------------------------------- 11
2.1: Ñònh nghóa.----- ----------------------------------------------------------------------- 11
2.2: Hoån hôïp khí lyù töôûng. ---------------------------------------------------------------- 11
2.2.1: Ñònh luaät Gip – Dalton. ------------------------------------------------------ 11
2.2.2: Bieå u thò thaønh phaàn hoã n hôïp. ----------------------------------------------CM

H
TP.
t
a
2.2.3: Xaùc ñònh caù c ñaïi löôïng cuûa hoã n hôïp. -------------------------------------u
h
Ky t
m
a
h
2.2.4: Phaân aùp suaá t thaø nh phaàn. --------------------------------------------------Su p
H
D
ng
2.3: Khí thöï c. -----------------------------------------------------------------------------Truo
©
n
quye
2.3.1: Khaùi nieäm. ------------------------------------------------------------------------Ban

12
13
15
15
15

2.3.2: Quaù trình hoaù hôi ñaú ng aùp (hôi nöôù c ). ------------------------------------

16

2.3.3: Phöông phaùp xaùc ñònh thoân g soá traï ng thaùi cuû a hôi. ----------------------

18

2.4: Khoâng khí aåm . ------------------------------------------------------------------------ 21
2.4.1: Ñònh nghóa. -------------------------------------------------------------------- 21
2.4.2: Phaân loaïi. ---------------------------------------------------------------------2.4.3: Caù c thoâ ng soá ñaëc tröng cuû a khoâng khí aåm . --------------------------------

21

22
2.4.4: Ñoà thò i-d cuû a khoâng khí aåm . ----------------------------------------------- 24
Chöông 3: Nhieät...
TRÖÔØNG ÑI HOÏC SÖ PHAÏM KYÕ THUAÄT TP HCM
GVC.ThS. LEÂ KIM DÖÔÕNG
GIAÙO TRÌNH BAØI GIAÛNG
MOÂN HOÏC:
NHIT ÑNG LÖÏC HOÏC KYÕ THUAÄT
Thaùng 1 naêm 2005
Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật - Người đăng: traucon52
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
139 Vietnamese
Giáo trình nhiệt động lực học kỹ thuật 9 10 1