Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học

Được đăng lên bởi thanmtien93
Số trang: 90 trang   |   Lượt xem: 1066 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Lời mở đầu - Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học
Lời mở đầu
Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động then chốt hàng đầu trong những ngành
khoa học. Kết quả từ NCKH là những phát hiện mới về kiến thức, về bản chất sự vật,
phát triển nhận thức khoa học về thế giới, sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật
mới có giá trị cao. Thực tế cho thấy, sinh viên khi bắt đầu làm luận văn tốt nghiệp và
ngay cả những người mới ra trường làm việc trong các cơ quan nghiên cứu đòi hỏi phải
có kiến thức và có phương pháp NCKH. Vì vậy, môn học phương pháp NCKH học là
nền tảng để trang bị cho các sinh viên tiếp cận NCKH.
Giáo trình “Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học” được biên soạn với nhiều nội dung
cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các bước trong NCKH, những kỹ
thuật cần thiết để tiếp cận phương pháp thí nghiệm và cách trình bày các kết quả NCKH.
Hy vọng rằng giáo trình này sẽ mang lại những kiến thức bổ ích và những thông tin thiết
thực cho sinh viên và những người bắt đầu làm công tác NCKH.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của nhiều tác giả đã cung cấp sách tham
khảo và gởi tài liệu thông tin qua mạng giúp chúng tôi biên soạn giáo trình này.
Nhóm tác giả

Khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học
Summary: Phần này trình bày về khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học
Khoa học
Khoa học là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học thuyết
mới, … về tự nhiên và xã hội. Những kiến thức hay học thuyết mới nầy, tốt hơn, có thể
thay thế dần những cái cũ, không còn phù hợp. Thí dụ: Quan niệm thực vật là vật thể
không có cảm giác được thay thế bằng quan niệm thực vật có cảm nhận.
Như vậy, khoa học bao gồm một hệ thống tri thức về qui luật của vật chất và sự vận động
của vật chất, những qui luật của tự nhiên, xã hội, và tư duy. Hệ thống tri thức này hình
thành trong lịch sử và không ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội. Phân biệt ra 2
hệ thống tri thức: tri thức kinh nghiệm và tri thức khoa học.
- Tri thức kinh nghiệm: là những hiểu biết được tích lũy qua hoạt động sống hàng ngày
trong mối quan hệ giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên. Quá
trình nầy giúp con người hiểu biết về sự vật, về cách quản lý thiên nhiên và hình thành

mối quan hệ giữa những con người trong xã hội. Tri thức kinh nghiệm được con người
không ngừng sử dụng và phát triển trong hoạt động thực tế. Tuy nhiên, tri thức kinh
nghiệm chưa thật sự đi sâu vào bản chất, chưa thấy được hết các thuộc tính của sự vật và
mối quan hệ b...
Lời mở đầu - Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học
Lời mở đầu
Nghiên cứu khoa học (NCKH) là một hoạt động then chốt hàng đầu trong những ngành
khoa học. Kết quả từ NCKH là những phát hiện mới về kiến thức, về bản chất sự vật,
phát triển nhận thức khoa học về thế giới, sáng tạo phương pháp và phương tiện kỹ thuật
mới có giá trị cao. Thực tế cho thấy, sinh viên khi bắt đầu làm luận văn tốt nghiệp và
ngay cả những người mới ra trường làm việc trong các cơ quan nghiên cứu đòi hỏi phải
có kiến thức và có phương pháp NCKH. Vì vậy, môn học phương pháp NCKH học là
nền tảng để trang bị cho các sinh viên tiếp cận NCKH.
Giáo trình “Phương Pháp Nghiên Cứu Khoa Học” được biên soạn với nhiều nội dung
cung cấp những thông tin, những kiến thức cơ bản, các bước trong NCKH, những kỹ
thuật cần thiết để tiếp cận phương pháp thí nghiệm và cách trình bày các kết quả NCKH.
Hy vọng rằng giáo trình này sẽ mang lại những kiến thức bổ ích và những thông tin thiết
thực cho sinh viên và những người bắt đầu làm công tác NCKH.
Chúng tôi xin chân thành cám ơn sự giúp đỡ của nhiều tác giả đã cung cấp sách tham
khảo và gởi tài liệu thông tin qua mạng giúp chúng tôi biên soạn giáo trình này.
Nhóm tác giả
Khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học
Summary: Phần này trình bày về khái niệm khoa học và nghiên cứu khoa học
Khoa học
Khoa học là quá trình nghiên cứu nhằm khám phá ra những kiến thức mới, học thuyết
mới, … về tự nhiên và xã hội. Những kiến thức hay học thuyết mới nầy, tốt hơn, có thể
thay thế dần những cái cũ, không còn phù hợp. Thí dụ: Quan niệm thực vật là vật thể
không có cảm giác được thay thế bằng quan niệm thực vật có cảm nhận.
Như vậy, khoa học bao gồm một hệ thống tri thức về qui luật của vật chất và sự vận động
của vật chất, những qui luật của tự nhiên, xã hội, và tư duy. Hệ thống tri thức này hình
thành trong lịch sử và không ngừng phát triển trên cơ sở thực tiễn xã hội. Phân biệt ra 2
hệ thống tri thức: tri thức kinh nghiệm và tri thức khoa học.
- Tri thức kinh nghiệm: là những hiểu biết được tích lũy qua hoạt động sống hàng ngày
trong mối quan hệ giữa con người với con người và giữa con người với thiên nhiên. Quá
trình nầy giúp con người hiểu biết về sự vật, về cách quản lý thiên nhiên và hình thành
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học - Người đăng: thanmtien93
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
90 Vietnamese
Giáo trình phương pháp nghiên cứu khoa học 9 10 565