Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Phương Pháp tính

Được đăng lên bởi AN Trần
Số trang: 68 trang   |   Lượt xem: 5484 lần   |   Lượt tải: 3 lần
ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGHỆ THÔNG TIN
^[]\”\][^

Biên soạn: GV.Đỗ Thị Tuyết Hoa

BÀI GIẢNG MÔN
PHƯƠNG PHÁP TÍNH
(Dành cho sinh viên khoa Công nghệ thông tin)

( TÀI LIỆU LƯU HÀNH NỘI BỘ )
ĐÀ NẴNG, NĂM 2007

MỤC LỤC

CHƯƠNG I

NHẬP MÔN.................................................................................. 5

1.1. Giới thiệu môn phương pháp tính .............................................................. 5
1.2. Nhiệm vụ môn học ..................................................................................... 5
1.3. Trình tự giải bài toán trong phương pháp tính ........................................... 5
CHƯƠNG II

SAI SỐ ...................................................................................... 7

2.1. Khái niệm ................................................................................................... 7
2.2. Các loại sai số............................................................................................. 7
2.3. Sai số tính toán ........................................................................................... 7
CHƯƠNG III

TÍNH GIÁ TRỊ HÀM .............................................................. 9

3.1. Tính giá trị đa thức. Sơ đồ Hoocner........................................................... 9
3.1.1. Đặt vấn đề............................................................................................ 9
3.1.2. Phương pháp........................................................................................ 9
3.1.3. Thuật toán............................................................................................ 9
3.1.4. Chương trình ..................................................................................... 10
3.2. Sơ đồ Hoocner tổng quát.......................................................................... 10
3.2.1. Đặt vấn đề.......................................................................................... 10
3.2.2. Phương pháp...................................................................................... 10
3.2.3. Thuật toán.......................................................................................... 12
3.3. Khai triển hàm qua chuỗi Taylo............................................................... 12
CHƯƠNG IV

GIẢI GẦN ĐÚNG PHƯƠNG TRÌNH........................... 14

4.1. Giới thiệu.................................................................................................. 14
4.2. Tách nghiệm.........
ĐẠI HC ĐÀ NNG
TRƯỜNG ĐẠI HC BÁCH KHOA
KHOA CÔNG NGH THÔNG TIN
^ [
] \ \ ] [ ^
Biên son: GV.Đỗ Th Tuyết Hoa
BÀI GING MÔN
PHƯƠNG PHÁP TÍNH
(Dành cho sinh viên khoa Công ngh thông tin)
( TÀI LIU LƯU HÀNH NI B )
ĐÀ NNG, NĂM 2007
Giáo trình Phương Pháp tính - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Phương Pháp tính - Người đăng: AN Trần
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
68 Vietnamese
Giáo trình Phương Pháp tính 9 10 927