Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình quá trình và thiết bị Truyền khối

Được đăng lên bởi Anh Sẽ Xóa
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 708 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BÀI GIẢNG SỐ 1
I.

SỐ TIẾT: 05

TÊN BÀI GIẢNG: NHỮNG KIẾN THỨC CƠ BẢN QUÁ TRÌNH TRUYỀN
KHỐI

II. MỤC TIÊU:
Người học nắm được các khái niệm ban đầu về bản chất của các quá trình truyền
khối, phân loại quá trình chuẩn bị cho quá trình học tiếp theo.
III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY:
-

Giáo trình Quá trình và thiết bị Truyền Khối.

-

Máy chiếu overhead hoặc projector.

IV. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1. Định nghĩa và phân loại (30 phút):
Trong công nghiệp hóa học nhiều quá trình sản xuất dựa trên sự tiếp xúc trực tiếp giữa
các pha và sự di chuyển vật chất từ pha này sang pha khác. Quá trình di chuyển vật chất
từ pha này sang pha khác khi hai pha tiếp xúc trực tiếp với nhau gọi là quá trình truyền
khối hay là quá trình khuếch tán, quá trình này đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp
hóa học, thực phẩm và các ngành công nghiệp khác.
1- Hấp thu là quá trình hút khí (hơi) bằng chất lỏng, trong đó vật chất đi từ pha khí
vào lỏng.
2- Chưng là quá trình tách các hỗn hợp lỏng thành các cấu tử riêng biệt, vật chất
đi từ pha lỏng vào pha hơi và ngược lại
3- Hấp phụ quá trình hút khí (hơi) bằng chất rắn xốp, trong đó vật chất đi từ pha
khí vào pha rắn.
4- Trích ly là quá trình tách các chất hòa tan trong chất lỏng hay chất rắn bằng
chất lỏng khác.
5- Kết tinh là quá trình tách chất rắn trong dung dịch vật chất đi từ pha lỏng vào
pha rắn.
6- Sấy khô là quá trình tách nước ra khỏi vật liệu ẩm vật chất đi từ pha rắn hay
lỏng vào pha khí.
7- Hòa tan là quá trình vật chất đi từ pha rắn sang lỏng.
2. Các biểu diễn thành phần pha (45 phút):
Pha lỏng
1. Phần khối lượng

x =

1

Li
L

Pha hơi (khí)
y =

Gi
G

Pha lỏng
x=

2. Phần mol
3. Tỉ số khối lượng

X =

4. Tỉ số mol

X =

5. Các liên hệ

x
Mi
x=
x
∑ Mk
k
x=

Trong đó:

Li
L
Li

L − Li
Li
L − Li

x.M i
∑ xk .M k

Pha hơi (khí)
y=
Y=
Y=

Gi
G
Gi

G − Gi
Gi
G − Gi

y
Mi
y=
y
∑ Mk
k
y=

y. M i
∑ yk .M k

X=

x
1− x

Y=

y
1− y

X=

x
1− x

Y=

y
1− y

x=

X
1+ X

y=

Y
1+Y

x=

X
1+ X

y=

Y
1+Y

L,G: suất lượng mol pha lỏng, pha hơi, kmol/h
L, G suất lượng khối lượng pha lỏng, pha hơi, kg/h

i: cấu tử bất kỳ của hỗn hợp
3. Cân bằng pha (45 phút):
1. Khái niệm về cân bằng pha:
Giả sử có hai pha Φx và pha Φy tiếp xúc với nhau và các cấu tử phân bố trong chúng là
M. Giả sử lúc đầu chỉ có trong pha Φy với nồng độ là yM còn trong pha Φx không có cấu
tử M, nghĩa là xM = 0.
Khi đó cấu tử M sẽ di chuyển từ pha Φy vào pha Φx. Quá trình khuếch tán là thuận
nghịch nên khi trong pha Φx có cấu tử M thì lập tức có quá trình di chuyển ng...
BÀI GIẢNG SỐ 1 SỐ TIẾT: 05
I. TÊN BÀI GIẢNG: NHỮNG KIẾN THỨC BẢN QUÁ TRÌNH TRUYỀN
KHỐI
II. MỤC TIÊU:
Người học nắm được các khái niệm ban đầu về bản chất của các quá trình truyền
khối, phân loại quá trình chuẩn bị cho quá trình học tiếp theo.
III. ĐỒ DÙNG VÀ PHƯƠNG TIỆN GIẢNG DẠY:
- Giáo trình Quá trình và thiết bị Truyền Khối.
- Máy chiếu overhead hoặc projector.
IV. NỘI DUNG BÀI GIẢNG
1. Định nghĩa và phân loại (30 phút):
Trong công nghiệp hóa học nhiều quá trình sản xuất dựa trên sự tiếp xúc trực tiếp giữa
các pha sự di chuyển vật chất từ pha này sang pha khác. Qtrình di chuyển vật chất
từ pha này sang pha khác khi hai pha tiếp xúc trực tiếp với nhau gọi quá trình truyền
khối hay là quá trình khuếch tán, quá trình này đóng vai trò quan trọng trong công nghiệp
hóa học, thực phẩm và các ngành công nghiệp khác.
1- Hấp thu quá trình hút khí (hơi) bằng chất lỏng, trong đó vật chất đi từ pha khí
vào lỏng.
2- Chưng quá trình ch các hỗn hợp lỏng thành các cấu tử riêng biệt, vật chất
đi từ pha lỏng vào pha hơi và ngược lại
3- Hấp phụ quá trình hút khí (hơi) bằng chất rắn xốp, trong đó vật chất đi từ pha
khí vào pha rắn.
4- Trích ly quá trình tách các chất hòa tan trong chất lỏng hay chất rắn bằng
chất lỏng khác.
5- Kết tinh quá trình tách chất rắn trong dung dịch vật chất đi từ pha lỏng o
pha rắn.
6- Sấy khô quá trình tách nước ra khỏi vật liệu m vật chất đi từ pha rắn hay
lỏng vào pha khí.
7- Hòa tan là quá trình vật chất đi từ pha rắn sang lỏng.
2. Các biểu diễn thành phần pha (45 phút):
Pha lỏng Pha hơi (khí)
1. Phần khối lượng
L
L
x
i
=
G
G
y
i
=
1
Giáo trình quá trình và thiết bị Truyền khối - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình quá trình và thiết bị Truyền khối - Người đăng: Anh Sẽ Xóa
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Giáo trình quá trình và thiết bị Truyền khối 9 10 82