Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình sinh học: Đa dạng sinh học

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 724 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIÁO TRÌNH SINH HỌC
Đa dạng sinh học

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

Chương 1

MỞ ĐẦU
1.1. Định nghĩa
Theo Công ước Đa dạng sinh học, khái niệm "Đa dạng sinh học"
(biodiversity, biological diversity) có nghĩa là sự khác nhau giữa các sinh
vật sống ở tất cả mọi nơi, bao gồm: các hệ sinh thái trên cạn, trong đại
dương và các hệ sinh thái thuỷ vực khác, cũng như các phức hệ sinh thái
mà các sinh vật là một thành phần,...; thuật ngữ này bao hàm sự khác
nhau trong một loài, giữa các loài và giữa các hệ sinh thái.
Có thể coi, thuật ngữ "đa dạng sinh học" lần đầu tiên được Norse
và McManus (1980) định nghĩa, bao hàm hai khái niệm có liên quan với
nhau là: đa dạng di truyền (tính đa dạng về mặt di truyền trong một loài)
và đa dạng sinh thái (số lượng các loài trong một quần xã sinh vật). Có
nhiều định nghĩa về đa dạng sinh học được đưa ra, định nghĩa được đưa ở
trên là định nghĩa được dùng trong Công ước Đa dạng sinh học. Các định
nghĩa khác về Đa dạng sinh học:
- toàn bộ gen, các loài và các hệ sinh thái trong một vùng hoặc trên
toàn thế giới .
- tính đa dạng của sự sống dưới mọi hình thức, mức độ và mọi tổ
hợp, bao gồm đa dạng gen, đa dạng loài và đa dạng hệ sinh thái .
[FAO]
- tính đa dạng, trạng thái khác nhau về đặc tính hoặc chất lượng
(R.Patrick,1983)
- sự đa dạng và tính khác nhau của các sinh vật sống và các phức
hệ sinh thái mà chúng tồn tại trong đó. Tính đa dạng có thể định nghĩa là
một số lượng xác định các đối tượng khác nhau và tần số xuất hiện tương
đối của chúng. Đối với đa dạng sinh học, những đối tượng này được tổ
chức ở nhiều cấp độ, từ các hệ sinh thái phức tạp đến các cấu trúc hoá học
là cơ sở phân tử của vật chất di truyền. Do đó, thuật ngữ này bao hàm các
hệ sinh thái, các loài, các gen khác nhau và sự phong phú tương đối của
chúng. (OTA, 1987).
- tính đa dạng của sự sống và các quá trình hoạt động của nó (U .S.
Forest Service, 1990).
- bao gồm tất cả các loài thực vật, động vật, vi sinh vật, các hệ sinh
thái và quá trình sinh thái học mà chúng tham gia . Đây là khái niệm bao
trùm cho mức độ phong phú của tự nhiên, bao gồm cả số lượng và tần số
xuất hiện của các hệ sinh thái, các loài và các gen di truyền trong một tổ
hợp xác định. (McNeely et al., 1990).

1

Simpo PDF Merge and Split Unregistered Version - 

- tính đa dạng của sự sống ở mọi cấp độ tổ chức, biểu hiện bởi số
lượng và tần số xuất hiện tương đối của các đối tượng (gen, sinh vật, hệ
sinh thái) (EPA, 1990).
- to...
GIÁO TRÌNH SINH HỌC
Đa dng sinh học
Giáo trình sinh học: Đa dạng sinh học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình sinh học: Đa dạng sinh học - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình sinh học: Đa dạng sinh học 9 10 103