Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình sinh thái học đại cương

Được đăng lên bởi lephuongloan123
Số trang: 168 trang   |   Lượt xem: 2316 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trang
Chương 1. Những vấn ñề chung .................................................................. 1
1.1. ðịnh nghĩa, ñối tượng, nội dung của sinh thái học .................................... 1
1.2. Quan hệ giữa sinh thái học với các môn học khác..................................... 1
1.3. Ý nghĩa của sinh thái học.......................................................................... 1
1.4. Phương pháp và lược sử nghiên cứu ......................................................... 1
1.5. Một số khái niệm và qui luật cơ bản của sinh thái học .............................. 2
Chương 2. Sinh vật và các nhân tố sinh thái ............................................. 12
2.1. ðại cương về sinh thái học cá thể .......................................................... 12
2.2. Các nhân tố sinh thái cơ bản ................................................................... 13
2.2.1. Nhân tố ánh sáng ................................................................................ 13
2.2.2. Nhân tố nhiệt ñộ ................................................................................ 20
2.2.3. Nhân tố nước ...................................................................................... 28
2.2.4. Nhân tố không khí .............................................................................. 43
2.2.5. Nhân tố ñất .......................................................................................... 47
2.3. Nhịp ñiệu sinh học.................................................................................. 50
Chương 3. Sinh thái học quần thể (Population) ........................................ 60
3.1. ðịnh nghĩa và ñặc ñiểm ......................................................................... 60
3.2. Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể ........................................... 60
3.3. Phân loại quần thể .................................................................................. 62
3.4. Những ñặc trưng cơ bản của quần thể .................................................... 64
3.5. Biến ñộng số lượng cá thể của quần thể .................................................. 78
3.6. Cấu trúc dân số của quần thể người và dân số học .................................. 82
Chương 4. Sinh thái học quần xã (Community) ....................................... 86
4.1. ðại cương về quần xã ............................................................................. 86
4.2. Quan hệ sinh thái giữa các loài trong quần xã .............................
Trang
Chương 1. Những vấn ñề chung .................................................................. 1
1.1. ðịnh nghĩa, ñối tượng, nội dung của sinh thái học .................................... 1
1.2. Quan hệ giữa sinh thái học với các môn học khác..................................... 1
1.3. Ý nghĩa của sinh thái học.......................................................................... 1
1.4. Phương pháp và lược sử nghiên cứu ......................................................... 1
1.5. Một số khái niệm và qui luật cơ bản của sinh thái học .............................. 2
Chương 2. Sinh vật và các nhân tố sinh thái ............................................. 12
2.1. ðại cương về sinh thái học cá thể .......................................................... 12
2.2. Các nhân tố sinh thái cơ bản ................................................................... 13
2.2.1. Nhân tố ánh sáng ................................................................................ 13
2.2.2. Nhân tố nhiệt ñộ ................................................................................ 20
2.2.3. Nhân tố nước ...................................................................................... 28
2.2.4. Nhân tố không khí .............................................................................. 43
2.2.5. Nhân tố ñất .......................................................................................... 47
2.3. Nhịp ñiệu sinh học.................................................................................. 50
Chương 3. Sinh thái học quần thể (Population) ........................................ 60
3.1. ðịnh nghĩa và ñặc ñiểm ......................................................................... 60
3.2. Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể ........................................... 60
3.3. Phân loại quần thể .................................................................................. 62
3.4. Những ñặc trưng cơ bản của quần thể .................................................... 64
3.5. Biến ñộng số lượng cá thể của quần thể .................................................. 78
3.6. Cấu trúc dân số của quần thể người và dân số học .................................. 82
Chương 4. Sinh thái học quần xã (Community) ....................................... 86
4.1. ðại cương về quần xã ............................................................................. 86
4.2. Quan hệ sinh thái giữa các loài trong quần xã ........................................ 90
4.3. Phân loại quần xã ................................................................................... 95
4.4. Sự biến ñộng của quần xã ...................................................................... 96
1. Chương 5. Hệ sinh thái (Ecosystem)......................................................... 104
5.1. ðại cương về hệ sinh thái ....................................................................104
5.2. Sự chuyển hóa vật chất trong tự nhiên ...................................................106
5.3. Sự chuyển hóa năng lượng trong hệ sinh thái và năng suất sinh học ......116
5.4. Các hệ sinh thái nhân tạo .......................................................................122
5.5. Tính bền vững của hệ sinh thái ..............................................................122
5.6. Các nhận xét ñược rút ra trong việc nghiên cứu hệ sinh thái ..................122 2
Chương 6. Các khu sinh học chính trên Trái ðất ....................................126
6.1. Các khu sinh học trên cạn ......................................................................126
6.2. Các khu sinh học nước mặn ...................................................................130
6.3. Các khu sinh học nước ngọt ..................................................................134
Chương 7. Tài nguyên thiên nhiên – môi trường và vấn ñề sử dụng
của con người.............................................................................................139
7.1. Tài nguyên và sự suy thoái tài nguyên do hoạt ñộng của con người .......139
7.2. Ô nhiễm môi trường .............................................................................150
7.3. Biến ñổi khí hậu toàn cầu và Việt Nam..................................................155
Giáo trình sinh thái học đại cương - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình sinh thái học đại cương - Người đăng: lephuongloan123
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
168 Vietnamese
Giáo trình sinh thái học đại cương 9 10 150