Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình Sinh Thái Học - ĐH Qui Nhơn

Được đăng lên bởi pnta
Số trang: 165 trang   |   Lượt xem: 5089 lần   |   Lượt tải: 18 lần
TRƯỜNG ðẠI HỌC QUI NHƠN
NGUYỄN ðÌNH SINH

GIÁO TRÌNH

SINH THÁI HỌC

DÙNG CHO SINH VIÊN KHOA SINH – KTNN

HỆ TỔNG HỢP VÀ HỆ SƯ PHẠM
CÁC NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP

NĂM 2009

MỤC LỤC
Trang
Chương 1. Những vấn ñề chung .................................................................. 1
1.1. ðịnh nghĩa, ñối tượng, nội dung của sinh thái học .................................... 1
1.2. Quan hệ giữa sinh thái học với các môn học khác..................................... 1
1.3. Ý nghĩa của sinh thái học.......................................................................... 1
1.4. Phương pháp và lược sử nghiên cứu ......................................................... 1
1.5. Một số khái niệm và qui luật cơ bản của sinh thái học .............................. 2
Chương 2. Sinh vật và các nhân tố sinh thái ............................................. 12
2.1. ðại cương về sinh thái học cá thể .......................................................... 12
2.2. Các nhân tố sinh thái cơ bản ................................................................... 13
2.2.1. Nhân tố ánh sáng ................................................................................ 13
2.2.2. Nhân tố nhiệt ñộ ................................................................................ 20
2.2.3. Nhân tố nước ...................................................................................... 28
2.2.4. Nhân tố không khí .............................................................................. 43
2.2.5. Nhân tố ñất .......................................................................................... 47
2.3. Nhịp ñiệu sinh học.................................................................................. 50
Chương 3. Sinh thái học quần thể (Population) ........................................ 60
3.1. ðịnh nghĩa và ñặc ñiểm ......................................................................... 60
3.2. Mối quan hệ giữa các cá thể trong quần thể ........................................... 60
3.3. Phân loại quần thể .................................................................................. 62
3.4. Những ñặc trưng cơ bản của quần thể .................................................... 64
3.5. Biến ñộng số lượng cá thể của quần thể .................................................. 78
3.6. Cấu trúc dân số của quần thể người và dân số học .................................. 82
Chương 4. Sinh thái học quần xã (Community) ....................................... 86
4.1. ...
TRƯỜNG ðI HC QUI NHƠN
NGUYỄN ðÌNH SINH
GIÁO TRÌNH
SINH THÁI HỌC
DÙNG CHO SINH VIÊN KHOA SINH – KTNN
HỆ TỔNG HỢP VÀ HỆ SƯ PHẠM
CÁC NGÀNH NÔNG, LÂM NGHIỆP
NĂM 2009
Giáo trình Sinh Thái Học - ĐH Qui Nhơn - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình Sinh Thái Học - ĐH Qui Nhơn - Người đăng: pnta
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
165 Vietnamese
Giáo trình Sinh Thái Học - ĐH Qui Nhơn 9 10 530