Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH SLTV

Được đăng lên bởi Hong Minh Luu
Số trang: 157 trang   |   Lượt xem: 4084 lần   |   Lượt tải: 0 lần
BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀOTẠO
ÐẠI HỌC SƯ PHẠM THAI NGUYÊN

PGS. Nguyễn Bá Lộc, PGS. Trương Văn Lung,
TS. Võ Thị Mai Hương, ThS. Lê Thị Hoa, ThS. Lê Thị Trĩ

GIÁO TRÌNH

SINH LÝ HỌC THỰC VẬT

Thái Nguyên, 2011

LỜI NÓI ĐẦU
Sinh lý học thực vật là khoa học sinh học nghiên cứu về các hoạt động sống
của thực vật. Đây là môn khoa học thực nghiệm và là khoa học cơ sở cho các
ngành khoa học kỹ thuật nông nghiệp.
Do ý nghĩa quan trọng của lĩnh vực khoa học này cho nên t ừ khi ra đời v ào
cuối thế kỷ XVIII đến nay nó được phát triển nhanh chóng và có nhiều đóng góp to
lớn cho khoa học cũng như cho sản xuất và đời sống con người.
Sinh lý học thực vật là khoa học đã được giảng dạy ở các tr ường Đại h ọc
hàng trăm năm nay. Cũng đã có nhiều giáo trình Sinh lý học thực vật được viết phục
vụ cho việc giảng dạy, học tập và nghiên cứu lĩnh vực khoa học này.
Ở Việt Nam Sinh lý học thực vật cũng đã được giảng dạy ở nhiều trường
Đại học (ĐHSP, ĐHKHTN, ĐHNL ...) và cũng đã có nhiều giáo trình Sinh lý học
thực vật được phát hành.
Trên cơ sở những giáo trình hiện có, để có tư liệu học tập, nghiên cứu cho
sinh viên, trước hết là sinh viên của Đại học Huế, chúng tôi biên soạn giáo trình Sinh
lý học thực vật này. Sách được dùng làm giáo trình cho sinh viên các khoa Sinh
ĐHSP, ĐHKH và ĐHNL thuộc Đại học Huế và làm tài liệu tham khảo cho sinh viên,
cán bộ các ngành liên quan.
Giáo trình do một tập thể các nhà Sinh lý học thực vật ở ĐH Hu ế biên so ạn
do PGS.TS. Nguyễn Bá Lộc chủ biên và biên soạn các Chương 4, Ch ương 5, Ch ương
7. PGS.TS. Trương Văn Lung biên soạn Chương 2, ThS. Lê Thị Trĩ biên so ạn Ch ương
1, ThS. Lê Thị Hoa biên soạn Chương 6. ThS. Lê Thị Mai Hương biên soạn Chương 3.
Trong quá trình biên soạn, tập thể tác giả cố gắng c ập nhật những kiến th ức
hiện đại và thực tiễn vào. Tuy nhiên, do thời gian, trình độ, nguồn tư liệu có hạn nên
không tránh khỏi những thiếu sót. Chúng tôi mong nhận được sự góp ý của độc gi ả
để lần tái bản sau giáo trình có chất lượng tốt hơn.
Thai nguyên, tháng 5 năm 2011
Các tác giả

MỞ ĐẦU
I. Đối tượng, nội dung và nhiệm vụ của Sinh lý học thực vật .
1. Đối tượng của Sinh lý học thực vật (SLHTV).
Sinh lý học thực vật nghiên cứu hoạt động sống của thực vật cho nên đối tượng
nghiên cứu của Sinh lý học thực vật là cơ thể thực vật.
Khác với động vật, thực vật là sinh vật tự dưỡng nên hoạt động sống có
những đặc trưng riêng do vậy việc nghiên cứu hoạt động sống của thực vật có những
đặc trưng khác với ở động vật.

2. Nội dung của Sinh lý học thực vật .
...
BỘ GIÁO DỤC VÀ ÐÀOTẠO
ÐẠI HỌC SƯ PHẠM THAI NGUYÊN
PGS. Nguyễn Bá Lộc, PGS. Trương Văn Lung,
TS. Võ Thị Mai Hương, ThS. Lê Thị Hoa, ThS. Lê Thị Trĩ
GIÁO TRÌNH
SINH LÝ HỌC THỰC VẬT
Thái Nguyên, 2011
GIÁO TRÌNH SLTV - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH SLTV - Người đăng: Hong Minh Luu
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
157 Vietnamese
GIÁO TRÌNH SLTV 9 10 784