Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu

Được đăng lên bởi Minh Hoàng
Số trang: 167 trang   |   Lượt xem: 4194 lần   |   Lượt tải: 0 lần
I H C QU C GIA THÀNH PH

H

CHÍ MINH

----------o0o----------

Giáo trình
THI T K
C S D LI U
Biên so n: Tr nh Minh Tu n

2005

L I NÓI

U

Trong giáo trình C S D Li u ã trình bày các khái
ni m c s c ng nh các ng d ng trên mô hình c s d li u
quan h .
Giáo trình Thi t k C S D Li u là m t giáo trình
chuyên sâu, a ra các ph ng pháp nh m giúp h c viên thi t
k m t c s d li u t t. V i ph ng châm xây d ng m t giáo
trình v a áp ng yêu c u chu n m c c a sách giáo khoa, v a
có giá tr th c ti n và phù h p v i ph ng th c h c t p qua
m ng, trong ó ch y u là kh n ng t h c, t nghiên c u c a
h c viên, chúng tôi ã tham kh o nhi u tài li u có giá tr c a
các tác gi trong và ngoài n c. Giáo trình n y
c dùng kèm
v i giáo trình i n t trên d a CD.
Tuy có r t nhi u c g ng trong công tác biên so n, nh ng
do l n u tiên xu t b n nên ch c ch n s! có ít nhi u khi m
khuy t. Chúng tôi r t trân tr ng ti p thu nh ng ý ki n óng
góp c a b n c " hoàn thi n giáo trình trong các l n tái b n
k ti p.

M CL C
CH

NG I: MÔ HÌNH QUAN H ................................. 1

I. MÔ HÌNH QUAN H ........................................................1
I.1. Các khái ni m c b n ....................................................1
I.2. Khoá ..............................................................................3
I.3. Các phép tính trên CSDL quan h .................................4
II.
I S QUAN H ...........................................................7
II.1. Phép h p.......................................................................8
II.2. Phép giao ......................................................................8
II.3. Phép tr ........................................................................8
II.4. Tích # -Các .................................................................9
II.5. Phép chi u ..................................................................10
II.6. Phép ch n ...................................................................11
II.7. Phép k t n i................................................................12
II.8. Phép chia ....................................................................13
II.9. Các ví d v tìm ki m b ng i s quan h ................13
CH
NG II: CÁC PH THU C D LI U TRONG MÔ
HÌNH QUAN H .......................................................... 15
I. M
U ...........................................................................15
I.1. Th nào là m t thi t k c s d li u kém ..................15
I.2. Ph thu c và d th a ..........................
I HC QUC GIA THÀNH PH H CHÍ MINH
----------o0o----------
Giáo trình
THIT K
C S D LIU
Biên son: Trnh Minh Tun
2005
Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu - Người đăng: Minh Hoàng
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
167 Vietnamese
Giáo trình thiết kế cơ sở dữ liệu 9 10 732