Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Thống Kê 2008 latest

Được đăng lên bởi Đầu Bếp
Số trang: 93 trang   |   Lượt xem: 1156 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 1: CÁC DẠNG SAI SỐ TRONG HÓA PHÂN TÍCH
1.1. Sai số và cách biểu diễn sai số
Sai số (error) là sự sai khác giữa các giá trị thực nghiệm thu ñược so với giá trị
mong muốn. Tất cả các số liệu phân tích thu ñược từ thực nghiệm ñều mắc sai số. Sai
số phép ño dẫn ñến ñộ không chắc chắn (ñộ không ñảm bảo ño) của số liệu phân tích.
Có hai loại sai số ñược biểu diễn chủ yếu trong Hóa phân tích là sai số tuyệt ñối và sai
số tương ñối.
1.1.1.Sai số tuyệt ñối (EA) (Absolute error)
Là sự sai khác giữa giá trị ño ñược (xi) với giá trị thật hay giá trị qui chiếu ñược
chấp nhận (kí hiệu là µ).
EA = xi - µ
Sai số tuyệt ñối có giá trị âm hoặc dương, cùng thứ nguyên với ñại lượng ño và
không cho biết ñộ chính xác của phương pháp.
* Giá trị qui chiếu ñược chấp nhận: (accepted refrence value): là giá trị ñược
chấp nhận làm mốc ñể so sánh, nhận ñược từ:
a) giá trị lý thuyết hoặc giá trị ñược thiết lập trên cơ sở các nguyên lý khoa học;
b) giá trị ñược ấn ñịnh hoặc chứng nhận trên cơ sở thí nghiệm của một số tổ chức
quốc gia hoặc quốc tế;
c) giá trị thoả thuận hoặc ñược chứng nhận trên cơ sở thí nghiệm phối hợp dưới
sự bảo trợ của một nhóm các nhà khoa học hoặc kỹ thuật;
d) kỳ vọng của ñại lượng (ño ñược), nghĩa là trung bình của một tập hợp nhất
ñịnh các phép ño khi chưa có a), b) và c).
1.1.2. Sai số tương ñối (ER) (Relative error)
Là tỷ số giữa sai số tuyệt ñối và giá trị thật hay giá trị ñã biết trước, ñược chấp
nhận.
ER =

xi − µ

µ

hay ER % =

EA

µ

. 100%

* Sai số tương ñối cũng có thể biểu diễn dưới dạng phần nghìn (parts per
thousand-ppt)
ER =

E

µ

A

. 1000 (ppt)

• Sai số tương ñối cũng có giá trị âm hoặc dương và không có thứ nguyên,
ñược dùng ñể biểu diễn ñộ chính xác của phương pháp phân tích.

1

Thí dụ 1.1: Kết quả xác ñịnh hàm lượng aspirin trong một mẫu chuẩn ñược biểu diễn
ở hình 1.1. Hàm lượng ñúng của aspirin trong mẫu chuẩn là 200 mg. Như vậy, phép
ño mắc sai số tuyệt ñối từ -4mg ñến +10mg và sai số tương ñối từ -2% ñến +5% (hay
20ppt ñến 50ppt).
195

200

205

Sai số tuyệt ñối (EA : mg)

-5

0

5

Sai số tương ñối (Er : % )

-2,5

0

2,5

210

10
5

Hình 1.1: Sai số tuyệt ñối và sai số tương ñối khi phân tích aspirin trong mẫu chuẩn.

1.2. Phân loại sai số
1.2.1. Sai số hệ thống hay sai số xác ñịnh (Systematic or determinate error):
Là loại sai số do những nguyên nhân cố ñịnh gây ra, làm cho kết quả phân tích
cao hơn giá trị thực (sai số hệ thống dương -positive bias) hoặc thấp hơn giá trị thật
(sai số hệ thống âm–negative bias).
Sai số hệ thố...
1
Chương 1: CÁC DNG SAI S TRONG HÓA PHÂN TÍCH
1.1. Sai s và cách biu din sai s
Sai s (error) s sai khác gia c giá tr thc nghim thu ñược so vi giá tr
mong mun. Tt c các s liu phân tích thu ñược t thc nghim ñều mc sai s. Sai
s phép ño dn ñến ñộ không chc chn (ñộ không ñảm bo ño) ca s liu phân tích.
hai loi sai s ñược biu din ch yếu trong Hóa phân tích là sai s tuyt ñối và sai
s tương ñối.
1.1.1.Sai s tuyt ñi (E
A
) (Absolute error)
Là s sai khác gia giá tr ño ñưc (x
i
) vi giá tr tht hay giá tr qui chiếu ñược
chp nhn (kí hiu µ).
E
A
= x
i
- µ
Sai s tuyt ñối giá tr âm hoc dương, cùng th nguyên vi ñại lượng ño
không cho biết ñộ chính xác ca phương pháp.
* Giá tr qui chiếu ñược chp nhn: (accepted refrence value): giá tr ñược
chp nhn làm mc ñể so sánh, nhn ñược t:
a) giá tr lý thuyết hoc giá tr ñược thiết lp trên cơ s các nguyên lý khoa hc;
b) giá tr ñược n ñịnh hoc chng nhn trên cơ s thí nghim ca mt s t chc
quc gia hoc quc tế;
c) gtr tho thun hoc ñược chng nhn trên cơ s tnghim phi hp dưới
s bo tr ca mt nhóm các nhà khoa hc hoc k thut;
d) k vng ca ñại lượng (ño ñược), nghĩa trung bình ca mt tp hp nht
ñịnh các phép ño khi chưa có a), b) và c).
1.1.2. Sai s tương ñi (E
R
) (Relative error)
t s gia sai s tuyt ñối giá tr tht hay giá tr ñã biết trước, ñưc chp
nhn.
E
R
=
µ
µ
i
x
hay E
R
% =
µ
A
E
. 100%
* Sai s tương ñối cũng có th biu din dưới dng phn nghìn (parts per
thousand-ppt)
E
R
=
µ
A
E
. 1000 (ppt)
Sai s tương ñối cũng giá tr âm hoc dương không th nguyên,
ñược dùng ñể biu din ñộ chính xác ca phương pháp phân tích.
Giáo Trình Thống Kê 2008 latest - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Thống Kê 2008 latest - Người đăng: Đầu Bếp
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
93 Vietnamese
Giáo Trình Thống Kê 2008 latest 9 10 314