Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình thực hành hóa học

Được đăng lên bởi huydang1995
Số trang: 164 trang   |   Lượt xem: 1052 lần   |   Lượt tải: 0 lần
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F7G

GIAÙO TRÌNH

THÖÏC HAØNH HOAÙ
HÖÕU CÔ

PHAÏM VAÊN TAÁT - NGUYEÃN QUOÁC TUAÁN

Thöïc haønh hoaù höõu cô

-1-

MUÏC LUÏC
PHAÀN I. ÑAÏI CÖÔNG................................................................................................. 7
I. Noäi quy laøm thí nghieäm ....................................................................................... 7
II. Chuaån bò thí nghieäm, ñeà cöông vaø töôøng trình .................................................. 7
III. Quy taéc laøm vieäc vôùi hoùa chaát ñoäc, deã noå, deã chaùy ......................................... 8
IV. Phöông phaùp caáp cöùu sô boä : ........................................................................... 8
V. Duïng cuï thuûy tinh vaø caùch söû duïng .................................................................. 9
VI. Thieát bò ñun noùng vaø laøm laïnh........................................................................ 16
VII. Thieát bò khuaáy ................................................................................................ 17
PHAÀN II. CAÙC PHAÛN ÖÙNG TOÅNG HÔÏP HÖÕU CÔ............................................... 23
I. PHAÛN ÖÙNG HALOGEN HOÙA .......................................................................... 23
II. Phaûn öùng nitro hoùa .......................................................................................... 32
III. PHAÛN ÖÙNG SUNFO HOÙA ............................................................................. 36
IV. PHAÛN ÖÙNG ANKYL HOÙA .............................................................................. 43
V. PHAÛN ÖÙNG AXYL HOÙA .................................................................................. 51
VI. phaûn öùng amin hoùa ......................................................................................... 59
VII. PHAÛN ÖÙNG DIAZO HOÙA VAØ GHEÙP CAËP ................................................... 66
VIII. Phaûn öùng oxy hoùa vaø khöû............................................................................. 75
PHAÀN III. PHAÂN TÍCH ÑÒNH TÍNH XAÙC ÑÒNH NHOÙM CHÖÙC CAÙC HÔÏP
CHAÁT HÖÕU CÔ.......................................................................................................... 85
CHÖÔNG I. PHAÂN TÍCH ÑÒNH TÍNH NGUYEÂN TOÁ TRONG HÔÏP CHAÁT HÖÕU CÔ
.................................................................................................................................... 85
I. XAÙC ÑÒNH CACBON BAÈNG PHÖÔNG PHAÙP CACBON HOÙA ...............
TRÖÔØNG ÑAÏI HOÏC ÑAØ LAÏT
F 7 G
GIAÙO TRÌNH
THÖÏC HAØNH HOAÙ
HÖÕU CÔ
PHAÏM VAÊN TAÁT - NGUYEÃN QUOÁC TUAÁN
giáo trình thực hành hóa học - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình thực hành hóa học - Người đăng: huydang1995
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
164 Vietnamese
giáo trình thực hành hóa học 9 10 225