Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH THỰC HÀNH HÓA HỮU CƠ

Được đăng lên bởi xuyen-nguyen1
Số trang: 147 trang   |   Lượt xem: 7470 lần   |   Lượt tải: 12 lần
TRƯỜNG ðẠI HỌC QUY NHƠN

NGUYỄN LÊ TUẤN - HOÀNG NỮ THÙY LIÊN
- NGUYỄN THỊ VIỆT NGA

GIÁO TRÌNH
THỰC HÀNH HÓA HỮU CƠ

Quy Nhơn, 2009

LỜI NÓI ðẦU
Thực hành giữ một vai trò hết sức quan trọng trong việc giảng dạy và nghiên cứu
hóa học. Sự kết hợp chặt chẽ giữa lý thuyết và thực hành không chỉ giúp cho người
học nắm bắt kiến thức một cách chuẩn xác mà còn rèn luyện ñược tính thận trọng, phát
huy tính sáng tạo và kỹ thuật thực nghiệm.
Nhằm ñáp ứng nhu cầu trên, tập thể tác giả Bộ môn Hóa hữu cơ khoa Hóa học
trường ðại học Quy Nhơn ñã biên soạn Giáo trình Thực hành Hóa hữu cơ, với nội
dung gồm 2 phần:
Phần I: Giới thiệu những thao tác và kỹ thuật cơ bản trong phòng thí nghiệm thực
hành hóa hữu cơ. Phần này giới thiệu các dụng cụ cơ bản và cách sử dụng. Các
phương pháp tách biệt, tinh chế và cách xác ñịnh các hằng số vật lý của hợp chất hữu
cơ cũng ñược ñề cập.
Phần II:
A. Thí nghiệm lượng nhỏ: Gồm 12 bài thực hành với hơn 100 thí nghiệm. Phần
này nhằm minh chứng những tính chất hóa học ñiển hình nhất của các hợp chất hữu
cơ.
B. Thí nghiệm lượng lớn: Gồm 6 bài thực hành, ñây là các bài tổng hợp ñặc
trưng cho các phản ứng hữu cơ cơ bản nhất.
Giáo trình ñược biên soạn dựa trên cơ sở nội dung của các học phần Hóa hữu cơ,
phù hợp với sự ñổi mới chương trình ñào tạo và kinh nghiệm thực tế trong nhiều năm
giảng dạy của các tác giả.
Giáo trình Thực hành Hóa hữu cơ là tài liệu chính sử dụng cho sinh viên hệ sư
phạm, hệ tổng hợp của khoa Hóa học, ngoài ra còn dùng làm giáo trình thực hành cho
sinh viên một số khoa, ngành không chuyên như khoa Sinh, Hóa dầu.
Tập thể tác giả chân thành cảm ơn các ñồng nghiệp ñã ñóng góp nhiều ý kiến quý
báu cho bản thảo và mong muốn nhận ñược nhiều ý kiến phê bình xây dựng ñể cuốn
Giáo trình ngày càng ñược hoàn thiện hơn.
Các tác giả

1

MỤC LỤC
Trang
Lời nói ñầu ...........................................................................................................

1

Mục lục .................................................................................................................

2

Phần I

4

ðẠI CƯƠNG

Chương 1 Những quy tắc làm việc trong phòng thí nghiệm Hóa hữu cơ ...........

4

1.1. Nội quy làm việc trong phòng thí nghiệm ...................................

4

1.2. Quy tắc làm việc với chất ñộc, chất dễ nổ ...................................

4

1.3. Quy tắc làm việc với chất dễ cháy ...............................................

5

1.4. Quy tắc làm việc với dụng cụ thuỷ tinh ........................................