Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình thực hành Hóa Lý nâng cao

Được đăng lên bởi quankk
Số trang: 100 trang   |   Lượt xem: 4781 lần   |   Lượt tải: 3 lần
TR

NG

I H C CÔNG NGHI P TP.H

CHÍ MINH

TRUNG TÂM CÔNG NGH HÓA

GIÁO TRÌNH TH C HÀNH

HÓA LÝ NÂNG CAO

Thành ph H Chí Minh, tháng 6 n m 2006

http://www.ebook.edu.vn

M cl c

N i dung

BÀI 1: XÁC
BÀI 2:

Trang

NH ENTAPY C A QUÁ TRÌNH HÓA H I CH T L NG........ 5

T NG I M SÔI .............................................................................. 11

BÀI 3: XÁC

NH NHI T T O THÀNH C A N

C ..................................... 15

BÀI 4: CÂN B NG L NG - H I........................................................................ 20
BÀI 5: S C KÝ KHÍ............................................................................................. 24
BÀI 6: XÁC
C A PH N

NH T C

BÀI 9: PH

NG VÀ N NG L

NG HO T HÓA

NG TH Y PHÂN CH3COOC2H5 B NG HCl........................... 40

BÀI 7: V N T C PH N
BÀI 8:

PH N

NG TH HALOGEN............................................... 45

D N I N TRONG CH T R N ..................................................... 50
NG TRÌNH NERST...................................................................... 57

PH L C ........................................................................................................... 100

http://www.ebook.edu.vn

2

L i nói

Hóa lý là m t môn h c c

s

u

không th thi u

c c a ngành công

ngh hóa h c.
Giáo trình th c hành Hóa lý nâng cao
trúc ch
ch

c biên so n d a trên c u

ng trình lý thuy t c a môn Hóa lý 1 và Hóa lý 2 g m có các

ng nh sau:
-

Nhi t

ng h c

-

Cân b ng hóa h c

-

ng h c

-

i n hóa

C s lý thuy t, quy trình thí nghi m, tính toán k t qu và toàn b thi t
b trong giáo trình này
vi c th c t p

t

c trang b t

t p oàn Phywe GMBH (

c).

c k t qu , sinh viên c n ph i nghiêm túc th c hi n các

quy trình sau:
1.

c và nghiên c u k bài, hi u c n k các nguyên lý và nhi m v
c a t ng bài tr

2.

c khi vào th c t p.

Ki m tra l i h th ng l p ráp thi t b c a bài. Khi có th c m c ph i
h i l i giáo viên h

3.

m b o k t qu
tr

4.

c chính xác, các d ng c , thi t b
c r a s ch và s y khô.

Khi ti n hành thí nghi m ph i tuân th các i u ki n v nhi t

Các k t qu
nh n tr

6.

o

c khi s d ng ph i

áp su t, t c
5.

ng d n.

,

dòng…
o

c c a thí nghi m ph i

c giáo viên ký xác

c khi làm báo cáo.

Không tùy ý s a

i các dây d n,

u dò ho c s d ng máy tính

vào m c ích khác mà không có s

ng ý c a giáo viên h

ng

d n.

http://www.ebook.edu.vn

3

7.

H th ng bài thí nghi m có s
c n ph i c n th n khi
m nh,

8.

d ng áp su t, bình gas, khí nên

i u ch nh van áp su t, tránh va ch m

v ...
http://www.ebook.edu.vn
TRѬӠNG ĈҤI HӐC CÔNG NGHIӊP TP.HӖ CHÍ MINH
TRUNG TÂM CÔNG NGHӊ HÓA
GIÁO TRÌNH THӴC HÀNH
HÓA LÝ NÂNG CAO
Thành phӕ Hӗ Chí Minh, tháng 6 năm 2006
Giáo trình thực hành Hóa Lý nâng cao - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình thực hành Hóa Lý nâng cao - Người đăng: quankk
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
100 Vietnamese
Giáo trình thực hành Hóa Lý nâng cao 9 10 816