Ktl-icon-tai-lieu

Giáo Trình Thủy Khí

Được đăng lên bởi hoan-pham
Số trang: 99 trang   |   Lượt xem: 5827 lần   |   Lượt tải: 61 lần
THỦY KHÍ
Hoàng Văn Hà

Các công thức cơ bản
• Khối lượng riêng

Kg/m3

• Trọng lượng riêng
N/m3

• Khối lượng riêng chất khí
Kg/m3

•

Hỗn hợp chất lỏng
» 1, 2 ...- khối lượng riêng của từng cấu tử
» x1, x2 ...- thành phần thể tích

Tính nén và sự dãn nở do nhiệt độ và
áp suất của lưu chất

12/14/2012

3

Độ nhớt và sự ảnh hưởng của nhiệt độ
và áp suất

Fms
12/14/2012

dv
 μS
dn

4

Ví dụ 1
• SO2, x1=0,1; SO3, x2=0,9
• t=400oC, p=1,2 atm, 1 atm = 9.81N/m2

ρ =?
• C3H8, x1=0,05; C2H6, x2=0.05, CH4, x3=0.9
• t=25oC, p=3 atm,

ρ =?

12/14/2012

5

Fms  μS

dv
dn

,N

Độ nhớt
• Độ nhớt động lực

• S - diện tích tiếp xúc giữa các lớp lưu chất, m2;
• gradient vận tốc, s-1;
•  - hệ số tỷ lệ phụ thuộc vào tính chất của lưu
chất, gọi là độ nhớt động lực, N.s/m2.

• Độ nhớt động học
12/14/2012

6

12/14/2012

7

• Công thức
pavlop và cách
xác định độ nhớt
thông qua chất
lỏng chuẩn

• Độ nhớt chất khí

12/14/2012

8

Sức căng bề mặt

12/14/2012

9

Sức căng bề mặt

12/14/2012

10

Chất lỏng phi neuton
• Chất lỏng dẻo
• Chất lỏng biến dạng
– Chất lỏng xúc biến
– Chất lỏng lưu ngưng

• Chất lỏng đàn hồi

12/14/2012

11

Chất lỏng không nhớt
• Không nhớt
• Không nén tuyệt đối
• Không giãn nở theo nhiệt độ

12/14/2012

12

TĨnh học chất lưu
• Áp suất thuỷ tĩnh
– Khái niệm
 c  ptb 

– Tính chất

F
, (N / m2 )
S

F
, (N / m2 )
S 0 S

p  lim

• Áp suất thủy tĩnh hướng vuông góc với diện tích
chịu lực và hướng vào mặt đó
• Đại lượng của áp suất thủy tĩnh không phụ thuộc
vào hướng đặt của diện tích chịu lực (vào góc
nghiêng của diện tích) Định luật Pascal: áp suất tác dụng tại một điểm
12/14/2012
bằng nhau theo mọi hướng.

13

Phương trình vi phân cân bằng ơle
(p
p

1 p
dz
2 z

p

1 p
1 p
dx)dydz  ( p 
dx)dydz  dxdydz .ax  0
2 x
2 x

1 p
dy
2 y



z

p

1 p
dx
2 x

p

p

1 p
dx
2 x



p
p
  .ax  0  
0
x
x

p
p
 0;  g  0
y
z

Phương trình cân bằng ơle

O
1 p
p
dy
2 y

y

12/14/2012

x
p

1 p
dz
2 z

14

Phương trình cơ bản của thủy tĩnh học
• Phương trình cơ bản

p
p
p
dx  dy  dz )  0
x
y
z
 gdz  dp  0  d ( gz  p )  0
 gdz  (

 gz  p  const 

• Chiều cao áp suất

12/14/2012

p
 z  const
g

p
g

15

Phân bố áp suất trong chất lỏng tĩnh
O'

h

z0

O(y)
12/14/2012

p/g

p0/g

M

z + p/g

O'


z

x
16

Tĩnh học chất lưu
• Mặt đẳng áp

• Chiều cao pezômét

12/14/2012

17

Tĩnh học chất lưu
• Áp suất tuyệt đối, p
• Áp suất dư, pd
• Áp suất chân không, pck

12/14/2012

...
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo Trình Thủy Khí - Người đăng: hoan-pham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
99 Vietnamese
Giáo Trình Thủy Khí 9 10 153