Ktl-icon-tai-lieu

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2

Được đăng lên bởi Lê Văn Phúc
Số trang: 126 trang   |   Lượt xem: 6906 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2

1

Sýu tầm by hoangly85

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2

CHÝạNG I: PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM NHIỀU BIẾN

I. TẬP HỢP RN VÀ HÀM NHIỀU BIẾN
1. Rn và các tập con
Với n là một số nguyên dýõngờ ký hiệu Ởn đýợc dùng để chỉ tập hợp tất cả các bộ n số
thực ậx1, x2, Ầờxn) và ta thýờng gọi Ởn là không gian ậthựcấ n chiềuề ẩhi bộ số thực
(x1, x2,Ầờxn) đýợc đặt tên là ỳ thì ta viết làầ
P(x1, x2, Ầờ xn)
Và gọi nó là một điểm trong không gian Ởn.
Cho 2 điểm ỳậx1, x2, Ầờ xn) và ẵậy1, y2, Ầờ yn) trong Rn, khoảng cách giữa hai điểm
P và ẵờ ký hiệu là dậỳờ ẵấ đýợc định nghĩa bởi:
d(P, Q) =
Khoảng cách này thỏa bất đẳng thức tam giác sau đâyầ
d(P, Q) ≤ dậỳờ R) + d(R, Q)
với ĩ điểm ỳờ ẵờ Ở tùy ýề
Điểm ỳậx1, x2, Ầờxn) còn đýợc viết gọn dýới dạng xụậx1, x2, Ầờxn) với xụậx1, x2, Ầờ
xn) và yụậy1, y2, Ầờ yn), khoảng cách giữa x và y còn đýợc viết bởiầ
| x Ờ y |=

Cho
và r là số thực dýõngờ tập hợp B(P, r) = {
| d(P, Q) < r} đýợc
gọi là hình cầu mở tâm ỳ bán kính rờ hay là lân cận bán kính r của ỳề
Tập hợp ừ trong Ởn đýợc gọi là bị chặn nếu có r ễ ế sao cho
điểm ẫậếờ ếờ Ầờ ếấề

, với ẫ là

2. Hàm nhiếu biến
Cho n là một số nguyên với n ≥ ịề ∞ột phép týõng ứng fầ Ởn R đýợc gọi là một hàm
n biếnề Tập hợp các điểm
mà fậỳấ xác định đýợc gọi là miền xác định của fề Ta
ký hiệu miền xác định của f là ắậfấề
Ví dụầ
2

Sýu tầm by hoangly85

GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2

1) Hàm f ầ Ở2 R

(x, y)  f(x, y)=
Là một hàm ị biến có miền xác định là tập hợp tất cả các điểm ỳậxờ yấ sao cho
4-x2-y2>0. Vậy ắậfấụửậếờ ịấờ hình cầu mở tâm ẫ bán kính ị trong Ở2.
2) g : R3 R với gậxờ yờ zấụx2+(y+z)/2 là một hàm 3 biến có miền xác định là
D(g)=R3.
Ta chỉ có thể biểu diễn hình họcờ bằng vẽ đồ thịờ cho hàm ị biến z ụ fậxờ yấề
Đồ thị của hàm ị biến này là tập hợp các điểm trong không gian Ở3 sau đâyầ
G(f)={(x, y, f(x, y)) |

}

Đây là một mặt cong trong không gian ĩ chiều với hệ tọa độ ắescartes ẫxyzề
Ví dụầ đồ thị của hàm z ụ
trong không gian ĩ chiều ẫxyzề

là nửa trên của mặt cầu tâm ẫ bán kính ữ

II. GIỚI HẠN VÀ TÍNH LIÊN TỤC
1. Định nghĩa giới hạn
Cho hàm n biến z ụ f ậx1, x2, Ầờ xn) xác định trên một lân cận bán kính r của một
diểm
và có thể không xác định tại ỳề Ta nói z ụ f ậx1, x2, Ầờ xn) tiến về
(hay có giới hạn là ỡấề ẩhi ∞ ậx1, x2, Ầờ xn) dần đến ỳ nếu với mọi ă ễ ế cho trýớcờ
tồn tại ả ễ ế sao choầ
0 < d (P, M) < ả ụễ | fậ∞ấ Ờ L | < ăề
Khi đó ta viếtầ

Trong trýờng hợp hàm ị biến z ụ f ậxờ yấ thì giới hạn có thể đýợc viết làầ

Hay có thể viếtầ

3

Sýu tầm by hoangly85

GIÁO TR...
GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CP A2
Sýu tm by hoangly85 1
id11470750 pdfMachine by Broadgun Software - a great PDF writer! - a great PDF creator! - http://www.pdfmachine.com http://www.broadgun.com
GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2 - Người đăng: Lê Văn Phúc
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
126 Vietnamese
GIÁO TRÌNH TOÁN CAO CẤP A2 9 10 384