Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình toán cao cấp C1

Được đăng lên bởi KabzyPham
Số trang: 62 trang   |   Lượt xem: 5996 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Chương 2
PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM M T BI N
§1. GI I H N – LIÊN T C
I. Dãy s - Gi i h n dãy s .

1. Dãy s
1.1

nh nghĩa

Dãy s là m t t p h p các s
ch dãy s

ư c vi t theo m t th t xác

nh: { x1 , x2, x3 ,..., xn ,...} .

∞

ó, ngư i ta thư ng dùng kí hi u { xn }n =1 hay g n hơn { xn } .

Trong chương này, ta ch xét các dãy s th c. Dãy s th c là m t ánh x :
f :» → »
n

f ( n ) = xn

Kí hi u { xn }n∈» hay { xn } .
Lúc ó:
• n ư c g i là ch s .
• xn ư c g i là s h ng t ng quát c a dãy.
Chú ý: Dãy s còn có th xác


x1 = 1, x2 = 2

nh b i công th c t ng quát 

 xn = 2 xn−1 + xn−2 , ∀n ≥ 3



Ghi chú: Ta thư ng xét dãy s th c là ánh x t »* vào » .
Ví d 1.
∞

1 
1 
 1 1
a )   = 1, , ,..., ,... ;
n 
 n n =1  2 3

{

b) ( −1)

n

} = {−1,1, −1,1,..., ( −1) ,...} ;
n

c) {n 2 } = {1, 4,9,..., n 2 ,...} ;
n
 n  1 2 3

d) 
,... .
 =  , , ,...,
n +1 
 n + 1  2 3 4

Dãy s

{ xn } g i là tăng n u

xn < xn +1, ∀n ∈ »* , g i là gi m n u xn > xn +1 , ∀n ∈ »* .

Trong ví d 1, dãy a) là dãy s gi m, dãy c) là dãy s tăng. Dãy s tăng và dãy s gi m
ư c g i là dãy s ơn i u.
Dãy s { xn } g i là b ch n trên n u t n t i m t s M sao cho xn ≤ M , ∀n ∈ »* ;
g i là b ch n dư i n u t n t i m t s m sao cho xn ≥ m, ∀n ∈ »* ; g i là b ch n n u nó
v a b ch n trên v a b ch n dư i.
Ví d 2. Trong ví d 1
Dãy a) là dãy s gi m, nó b ch n dư i b i 0 và b ch n trên b i 1;
Dãy b) không ph i là dãy s ơn i u, nó b ch n dư i b i -1 và b ch n trên b i 1;
B môn Tóan- Th ng kê

1

Khoa Kinh T -Lu t HQG Tp.HCM

Dãy c) là dãy tăng, nó b ch n dư i b i 1 nhưng không b ch n trên, do ó nó không b
ch n;
Dãy d) là dãy s tăng, nó b ch n dư i b i 0 và b ch n trên b i 1.
2. Các dãy s
c bi t
2.1 Dãy s c ng
2.1.1 nh nghĩa
Là m t dãy s tho mãn i u ki n: hai ph n t liên ti p nhau sai khác nhau m t h ng
s . Ch ng h n, dãy s 3, 5, 7, 9, 11, ... là m t c p s c ng v i các phân t liên ti p sai
khác nhau h ng s 2.
H ng s sai khác chung ư c g i là công sai c a c p s c ng. Các ph n t c a nó
cũng ư c g i là các s h ng.
2.1.2 S h ng t ng quát
N u c p s c ng kh i u là ph n t u1 và công sai là d, thì s h ng th n c a c p s
c ng ư c tính theo công th c:
u n = u1 + (n −1)d
2.1.3 T ng
T ng c a n s h ng

u c a c p s c ng ư c g i là t ng riêng th n. Ta có:

Sn = a1 + a 2 + ... + a n =

n(a1 + a n ) n [ 2a1 + (n −1)d ]
=
2
2

2.2 Dãy s nhân
2.2.1 nh nghĩa
Là m t dãy s tho mãn i u ki n t s c a hai ph n t liên ti p là h ng s . T s này
ư c g i là công b i c a c p s nhân. Các ph n t c a c p s nhân còn ư c g i là các
...
B môn Tóan- Thng kê Khoa Kinh Tế-Lut ĐHQG Tp.HCM
1
Chương 2
PHÉP TÍNH VI PHÂN HÀM MT BIN
§1. GII HN – LIÊN TC
I. Dãy s - Gii hn dãy s.
1. Dãy s
1.1 Đnh nghĩa
Dãy s là mt tp hp các s được viết theo mt th t xác định:
{
}
1 2, 3
, ,..., ,...
n
x x x x
.
Để ch dãy s đó, người ta thưng dùng kí hiu
{ }
1
n
n
x
=
hay gn hơn
{
}
n
x
.
Trong chương này, ta ch xét các dãy s thc. Dãy s thc là mt ánh x :
( )
:
=
n
f
n f n x
Kí hiu
{
}
n
n
x
hay
{
}
n
x
.
c đó:
n đưc gi là ch s.
n
x
đưc gi s hng tng quát ca dãy.
Chú ý
:
Dãy s còn có th xác định bi công thc tng quát
1 2
1 2
1, 2
2 , 3
n n n
x x
x x x n
= =
= +
Ghi chú
: Ta th
ườ
ng xét dãy s
th
c là ánh x
t
*
vào
.
Ví d
1.
1
1 1 1 1
) 1, , ,..., ,...
2 3
n
a
n n
=
=
;
( )
{
}
( )
{
}
) 1 1,1, 1,1,..., 1 ,...
n n
b =
;
{
}
{
}
2 2
) 1,4,9,..., ,...
c n n
=
;
1 2 3
) , , ,..., ,...
1 2 3 4 1
n n
d
n n
=
+ +
.
Dãy s
{
}
n
x
g
i là t
ă
ng n
ế
u
*
1, n n
x x n
+
<
, g
i là gi
m n
ế
u
*
1
,
n n
x x n
+
>
.
Trong ví d
1, dãy a) là dãy s
gi
m, dãy c) là dãy s
t
ă
ng. Dãy s
t
ă
ng và dãy s
gi
m
đượ
c g
i là dãy s
đơ
n
đ
i
u.
Dãy s
{
}
n
x
g
i b
ch
n trên n
ế
u t
n t
i m
t s
M sao cho
*
,
n
x M n
;
g
i là b
ch
n d
ướ
i n
ế
u t
n t
i m
t s
m sao cho
*
,
n
x m n
; g
i là b
ch
n n
ế
u nó
v
a b
ch
n trên v
a b
ch
n d
ướ
i.
Ví d
2. Trong ví d
1
Dãy a) là dãy s
gi
m, nó b
ch
n d
ướ
i b
i 0 và b
ch
n trên b
i 1;
Dãy b) không ph
i là dãy s
đơ
n
đ
i
u, nó b
ch
n d
ướ
i b
i -1 và b
ch
n trên b
i 1;
Giáo trình toán cao cấp C1 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình toán cao cấp C1 - Người đăng: KabzyPham
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
62 Vietnamese
Giáo trình toán cao cấp C1 9 10 184