Ktl-icon-tai-lieu

giáo trình truyền động thủy lực

Được đăng lên bởi trịnh tiến quang
Số trang: 14 trang   |   Lượt xem: 1649 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Báo Cáo Thực Hành Truyền Động Thủy Lực và Khí Nén

GVHD: Trần Ngọc Hải

Báo Cáo Thực Hành
Truyền Động Thủy Lực và Khí Nén
Câu 1: Tổng quan phần mềm mô phỏng hệ truyền động thủy lực và khí nén.

ub
kd
n.
co
m

Automation Studio là một phần mềm chuyên nghiệp dùng để thiết kế mạch, tình toán
và mô phỏng trong hệ thống truyền động điện - thủy lực – khí nén do hãng FAMIC
Technologies Inc (Canada) phát triển. () . Nó là một công
cụ mới cho ngành công nghiệp Tự Động Hóa và năng lượng chất lỏng. Với Automation
Studio việc thiết kế các dự án thủy khí trở nên đơn giản và nhanh chóng hơn nhiều nhờ có
simulation đa chức năng và hiệu quả đồng thời mang tính trực quan và dễ sử dụng . Nó đáp
ứng được nhu cầu của các kỹ sư , kỹ thuật viên , giảng viên , sinh viên trong việc nghiên
cứu, thiết kế, trong công tác học tập v.v…

*Các bước để thiết lập mạch mô phỏng sau đây :
a0

A+

a1 Xilanh B

B+

A-

w
w
w
.c

S PR

S0

1

b0

b1 Xilanh C

od
ie
nt

Xilanh A

C+

B-

c0

c1

C-

S PR

S PR

0

R

c0

1

P

0

b0

R

1
P

0

a1

R

x

X-

b1

S PR

0
P

a0

0
P

R

X+
1

1

1
P

0
R

x

c1
1

R

0
P

R

Trang 1
SVTH: Phùng Xuân Phương _ Lớp: 07CDT2_Nhóm: 05A



Báo Cáo Thực Hành Truyền Động Thủy Lực và Khí Nén

GVHD: Trần Ngọc Hải

Để tiến hành vẽ mạch mô phỏng , ta phải khởi động chương trình :
StartàAll ProgramsàAutomation Studio 5.0à

Automation Studio

ub
kd
n.
co
m

Hoặc từ biểu tượng
trên desktop

od
ie
nt

Giao diện chính của chương trình

w
w
w
.c

Khởi tạo một dự án mới (project)
FileàNew Project hoặc Ctrl+N

Để quản lý các project một cách dễ dàng
ta có thể đổi tên cho nó
WindowàDisplayàProject Explorer hoặc F8
Một số phím tắt hữu hiệu trong quá trình vẽ
Ctrl + +: ZoomIn
Ctrl + -: ZoomOut hoặc giữ Ctrl và kéo chuột giữa
Ctrl + X:Cut
Ctr + C: Copy
Ctrl + V:Paste
Ctrl + D:Duplicate ( nhân đôi phần tử) hoặc chọn phần tử , giữ Ctrl và kéo thả
Alt + Enter: Component Properties ( Thuộc tính của phần tử)
F8: Ẩn/Hiện Project Explorer
F9:Ẩn/Hiện Library Explorer

F10: Ẩn/Hiện Plotter
Trang 2

SVTH: Phùng Xuân Phương _ Lớp: 07CDT2_Nhóm: 05A



Báo Cáo Thực Hành Truyền Động Thủy Lực và Khí Nén

GVHD: Trần Ngọc Hải

1/Xây dựng mạch:
Trên thanh công cụ
hoặc ấn phím F9
ta kick vào biểu tượng
để xuất hiện hộp thoại Library Explorer

chọn thư viện Main

ub
kd
n.
co
m

Để mở thư viện ta kick vào

Nó sẽ xuất hiện danh sách các lĩnh vực mô phỏng
Và các phần tử của mỗi lĩnh vực.

od
ie
nt

T...
Báo Cáo Thc Hành Truyn Động Thy Lc K Nén GVHD: Trn Ngc Hi
SVTH: Phùng Xuân Phương _ Lp: 07CDT2_Nhóm: 05A
Trang 1
Báoo Thc Hành
Truyn Động Thy Lc Khí Nén
Câu 1: Tng quan phn mm mô phng h truyn động thy lc khí nén.
Automation Studio mt phn mm chuyên nghip ng để thiết kế mch, tình toán
và mô phng trong h thng truyn động đin - thy lc k nén do hãng FAMIC
Technologies Inc (Canada) phát trin. (http://www.automationstudio.com) . Nó là mt ng
c mi cho ngành ng nghip T Động Hóa và năng lượng cht lng. Vi Automation
Studio vic thiết kế các d án thy k tr nên đơn gin và nhanh chóng hơn nhiu nh có
simulation đa chc năng và hiu qu đồng thi mang tính trc quan và d s dng . đáp
ng được nhu cu ca c k sư , k thut viên , ging viên , sinh viên trong vic nghiên
cu, thiết kế, trong ng tác hc tp v.v
*Các bước để thiết lp mch mô phng sau đây :
Xilanh A
P
R
S
a
0
A
+
A
-
a
1
Xilanh B
P
R
S
b
0
B
+
B
-
b
1
Xilanh C
P
R
S
c
0
C
+
C
-
c
1
0
1
R
P
0
1
R
P
0
1
R
0
1
R
P
0
1
R
P
P
R
S
X
+
X
-
c
0
b
0
a
0
a
1
0
1
R
P
0
1
R
P
b
1
c
1
S
0
x
x
www.codientubkdn.com
www.codientubkdn.com
giáo trình truyền động thủy lực - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giáo trình truyền động thủy lực - Người đăng: trịnh tiến quang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
14 Vietnamese
giáo trình truyền động thủy lực 9 10 171