Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vật lý xây dựng

Được đăng lên bởi Owen Top
Số trang: 7 trang   |   Lượt xem: 2233 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Giaïo aïn Váût liãûu xáy dæûng
Trang 1
CHÆÅNG I
────────────────────
TÊNH CHÁÚT CÅ LYÏ CUÍA VÁÛT LIÃÛU XÁY DÆÛNG
§1. CAÏC TÊNH CHÁÚT VÁÛT LYÏ CHUÍÚU CUÍA VÁÛT LIÃÛU XÁY DÆÛNG
* Nhoïm caïc tênh cháút liãn quan âãún cáúu taûo baín thán váût liãûu
I. KHÄÚI LÆÅÜNG RIÃNG:
1. Khaïi niãûm:
- Khäúi læåüng riãng laì khäúi læåüng cuía mäüt âån vë thãø têch váût liãûu åí traûng thaïi hoaìn
toaìn âàûc (khäng coïùùng) sau khi âæåüc sáúy khä åí nhiãût âäü 105
o
C ÷ 110
o
C âãún khäúi
læåüng khäng âäøi.
- Kyï hiãûu γ
a
2. Cäng thæïc tênh:
Khäúi læåüng riãng âæåüc tênh theo cäng thæïc sau:
a
a
V
k
G
=
; g/cm
γ
m
3
...
khä
V
a
- thãø têch hoaìn toaìn âàûc cuía máùu thê nghiãûm
3. Caïc
h γ
a
khaïc nhau.
häng coï daûng hçnh hoüc xaïc âënh: Phæång phaïp váût liãûu chiãúm chäù
cháút lo
0,2mm, Cán xaïc âënh G
k
, duìng phæång
úm chäù cháút loíng âãø xaïc âënh V
a
.
. YÏ ng
üc vaìo thaình pháön cáúu taûo vaìúu truïc vi
mä cuía
khäúi læåüng riãng âæåüc láúy bàòng khäúi læåüng riãng trung
3
, kg/l, t/
trong âoï: G
k
- khäúi læåüng máùu thê nghiãûm trong traûng thaïi
h xaïc âënh:
Tuìy theo tæìng loaûi váût liãûu maì coï nhæîng phæång phaïp xaïc âën
a. Váût liãûu âæåüc coi nhæ hoaìn toaìn âàûc chàõc: theïp, kênh...
- Âäúi våïi máùu coï daûng hçnh hoüc xaïc âënh: Phæång phaïp cán âo bçnh thæåìng.
- Âäúi våïi máùu k
íng xaïc âënh V
a
.
b. Váût liãûu khäng hoaìn toaìn âàûc chàõc: gaûch, âaï, bãtäng,îa . . .
- Nghiãön nhoíùu váût liãûu âãún mæïc nhoí hån
phaïp váût liãûu chiã
4 héa:
- Khäúi læåüng riãng cuía váût liãûu chè phuû thuä
noï nãn biãún âäüng trong mäüt phaûm vi nhoí .
- Duìng âãø tênh toaïn cáúp phäúi váût liãûu häùn håüp, mäüt säú chè tiãu váût lyï khaïc ...
- Âäúi våïi váût liãûu häùn håüp,
bçnh xaïc âënh theo cäng thæïc sau:
n
γγγ
n
n
hh
a
G
GG
GGG
γ
+++
+
+
+
=
...
...
21
21
ût liãûu thæåìng gàûp :
21
- Khäúi læåüng riãng γ
a
cuía mäüt säú loaûi
Âaï thiãn nhiãn : 2,5 ÷ 3 g/cm
3
Giáo trình vật lý xây dựng - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vật lý xây dựng - Người đăng: Owen Top
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
7 Vietnamese
Giáo trình vật lý xây dựng 9 10 876