Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vi sinh vật học (Phần 2)

Được đăng lên bởi bai-tap-on-thi
Số trang: 110 trang   |   Lượt xem: 2115 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 4 Các nhóm vi khuẩn chủ yếu
Theo quan điểm hiện đại (NCBI- National Center for Biotechnology Information, 2005) thì vi
khuẩn bao gồm các ngành sau đây :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

-Aquificae
-Thermotogae
-Thermodesulfobacteria
-Deinococcus-Thermus
-Chrysiogenetes
-Chloroflexi
-Nitrospirae
-Defferribacteres
-Cyanobacteria
-Proteobacteria
-Firmicutes
-Actinobacteria
-Planctomycetes
-Chlamydiae/Nhóm Verrucomicrobia
-Spirochaetes
-Fibrobacteres /Nhóm Acidobacteria
-Bacteroidetes/Nhóm Chlorobia
-Fusobacteria
-Dictyoglomi

Việc phân ngành dựa trên các đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa, sinh thái...

Căn cứ vào tỷ lệ G + C trong ADN người ta xây dựng được cây phát sinh chủng loại
(Phylogenetic tree) và chia vi khuẩn thành 11 nhóm sau đây :
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

-Nhóm Oxy hoá Hydrogen
-Nhóm Chịu nhiệt
-Nhóm Vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục
-Nhóm Deinococcus
-Nhóm Vi khuẩn lam
-Nhóm Proteobacteria
-Nhóm Chlamydia
-Nhóm Planctomyces
-Nhóm Spirochaetes (Xoắn thể)
-Nhóm Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục
-Nhóm Cytophaga
--Nhóm Vi khuẩn Gram dương

Sơ đồ về các loài điển hình
Để có khái niệm về các chi vi khuẩn thường gặp chúng ta làm quen với m ột s ố khoá phân lo ại
đơn giản, dựa trên các đặc điểm về hình thái, sinh lý , sinh hoá. Trong th ực ti ễn v ới các loài vi
khuẩn gây bệnh người ta thường chẩn đoán thêm bằng phản ứng huyết thanh (v ới các kháng
thể đặc hiệu)

1.Vi khuẩn quang hợp (Phototrophic bacteria) :
1.1.Vi khuẩn lưu huỳnh màu tía (Purple sulfur bacteria):
Thuộc nhóm này là các vi khuẩn kỵ khí bắt buộc, có khả năng quang tự dưỡng vô cơ
(photolithoautotroph), tế bào có chứa chlorophyll a hoặc b , hệ thống quang hợp chứa các màng
hình cầu hay hình phiến (lamellar) gắn với màng sinh chất. Để dùng làm nguồn cho điện tử
(electron donors) trong quang hợp thường sử dụng H 2, H2S hay S . Có khả năng di động với tiên
mao mọc ở cực, có loài chu mao, tỷ lệ G+C là 45-70%.

a- Họ Chromatiaceae:
1.1.1- Chi Thiospirium
1.1.2. Chi Chromatium
1.1.3. Chi Thiocapsa
1.1.4. Chi Thiocystis
1.1.5. Chi Thiospirillum
1.1.6. Chi Thiorhodovibrio
1.1.7. Chi Amoebobacter
1.1.8. Chi Lamprobacter
1.1.9. Chi Lamprocystis
1.1.10.Chi Thiodyction
1.1.11.Chi Thiopedia
1.1.12. Chi Rhabdochromatium
1.1.13. Chi Thiorhodococcus

Chromatium

Thiocystis

Thiocapsa

Thiospirillum

Lamprocystis

Thiopedia

b- Họ Ectothiorhodospiraceae:
1.1.14- Chi Ectothiorhodospirace
1.1.15- Chi Halorhodospira
1.2-Vi khuẩn không lưu huỳnh màu tía (Nons...
Bài 4 Các nhóm vi khu n ch y u ế
Theo quan điểm hiện đại (NCBI- National Center for Biotechnology Information, 2005) thì vi
khuẩn bao gồm các ngành sau đây :
1. -Aquificae
2. -Thermotogae
3. -Thermodesulfobacteria
4. -Deinococcus-Thermus
5. -Chrysiogenetes
6. -Chloroflexi
7. -Nitrospirae
8. -Defferribacteres
9. -Cyanobacteria
10. -Proteobacteria
11. -Firmicutes
12. -Actinobacteria
13. -Planctomycetes
14. -Chlamydiae/Nhóm Verrucomicrobia
15. -Spirochaetes
16. -Fibrobacteres /Nhóm Acidobacteria
17. -Bacteroidetes/Nhóm Chlorobia
18. -Fusobacteria
19. -Dictyoglomi
Việc phân ngành dựa trên các đặc điểm hình thái, sinh lý, sinh hóa, sinh thái...
Căn cứ vào tỷ lệ G + C trong ADN người ta xây dựng được cây phát sinh chủng loại
(Phylogenetic tree) và chia vi khuẩn thành 11 nhóm sau đây :
1. -Nhóm Oxy hoá Hydrogen
2. -Nhóm Chịu nhiệt
3. -Nhóm Vi khuẩn không lưu huỳnh màu lục
4. -Nhóm Deinococcus
5. -Nhóm Vi khuẩn lam
6. -Nhóm Proteobacteria
7. -Nhóm Chlamydia
8. -Nhóm Planctomyces
9. -Nhóm Spirochaetes (Xoắn thể)
10. -Nhóm Vi khuẩn lưu huỳnh màu lục
11. -Nhóm Cytophaga
12. --Nhóm Vi khuẩn Gram dương
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 2) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 2) - Người đăng: bai-tap-on-thi
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
110 Vietnamese
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 2) 9 10 82