Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vi sinh vật học (Phần 3)

Được đăng lên bởi luan-van
Số trang: 69 trang   |   Lượt xem: 1761 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 5 Cổ khuẩn(Archaea)
Phân loại cổ khuẩn

Mở đầu
Những vi sinh vật có khả năng sinh methane (mêtan), mẫn cảm với
oxygen và có cấu trúc màng tế bào đặc biệt đã được biết đến từ lâu
nhưng mãi đến cuối những năm 1970 chúng mới được nhìn nhận như
đại diện của một dạng sống thứ ba trên trái đất bên cạnh vi khuẩn và
sinh vật nhân thật, đó là cổ khuẩn. Carl R. Woese và cộng sự (1977)
sau khi xem xét trình tự 16S rARN nhận thấy rằng các sinh vật nhân
nguyên thuỷ (Prokaryote) cần được chia thành hai nhóm khác biệt
nhau hoàn toàn là Vi khuẩn (Eubacteria hay Bacteria) và Cổ khuẩn
(Archaeabacteria hay Archaea), và cùng với các Sinh vật nhân thật
(Eukarya) làm thành ba lĩnh giới (Domains) ở sinh vật (Hình 1). Các
nghiên cứu sâu hơn về phả hệ và đặc điểm sinh lý sinh hoá cho thấy
rằng cổ khuẩn được tách ra từ rất sớm trong quá trình tiến hoá, chúng
không gần vi khuẩn nhiều hơn so với sinh vật nhân thật, do vậy tên
gọi Archaea được đề xuất thay cho Archaeabacteria. Hiện nay cả hai
tên gọi Archaea và Archaeabacteria đều được sử dụng trong các tài liệu vi sinh vật, tuy nhiên thuật
ngữ Archaea chính xác hơn vì rõ ràng cổ khuẩn không phải vi khuẩn mà là một nhóm vi sinh vật
riêng biệt.

Hình 1.

Ba lĩnh giới của sinh vật: Vi khuẩn (Bacteria), Cổ khuẩn (Archaea) và Sinh vật nhân thật
(Eukarya).

Cổ khuẩn là một nhóm vi sinh vật đặc biệt

Cổ khuẩn (Archaea) bắt nguồn từ tiếng La tinh Archaios có nghĩa là cổ, là một nhóm vi sinh vật có
nhiều đặc điểm rất khác biệt (Bảng 1).
Bảng 1. Những đặc điểm khác biệt của cổ khuẩn so với vi khuẩn và sinh vật nhân thật
Đặc điểm

Vi khuẩn
(Bacteria)

Cổ khuẩn(Archaea)

Sinh vật nhân thật
(Eukarya)

Thành tế bào

Peptidoglycan

Pseudo-peptidoglycan,
protein, polysaccharid,
glycoprotein

cellulose, carbonat,
silicat, chitin…

Màng tế bào

Este-lipid

Ete-lipid

Este-lipid

Chỉ có một loại

Có nhiều loại

Có ba loại

4 đơn vị 2’

7  12 đơn vị

7  12 đơn vị

Ribosom

70 S

70 S

80 S

Phản ứng của ribosom
với độc tố bạch hầu

Đề kháng

Mẫn cảm

Mẫn cảm

ARN polymeraza (trên
khuôn ADN)

Cũng như tế bào vi khuẩn, tế bào cổ khuẩn (ngoại trừ chi Thermoplasma) có thành tế bào
bên ngoài giữ chức năng bảo vệ. Tuy nhiên, không như ở vi khuẩn, thành tế bào của cổ khuẩn
không chứa peptidoglycan và vì thế không bị phá huỷ dưới tác dụng của lysozym. Cổ khuẩn có rất
nhiều dạng cấu trúc thành tế bào khác nhau. Một số cổ khuẩn (như các loài sinh methane) có thành
tế bào cấu tạo bởi một loại polysaccharid rất giống với peptidoglycan được gọi là pseudope...
Bài 5 C khu n(Archaea)
Phân lo i c khu n
M u đầ
Những vi sinh vật khả năng sinh methane (mêtan), mẫn cảm với
oxygen và cấu trúc màng tế o đặc biệt đã được biết đến t lâu
nhưng mãi đến cuối những năm 1970 chúng mới được nhìn nhận như
đại diện của một dạng sống thứ ba trên trái đất n cạnh vi khuẩn
sinh vật nhân thật, đó là cổ khuẩn. Carl R. Woese cộng s (1977)
sau khi xem xét trình tự 16S rARN nhận thấy rằng các sinh vật nhân
nguyên thuỷ (Prokaryote) cần được chia thành hai nhóm khác biệt
nhau hoàn toàn Vi khuẩn (Eubacteria hay Bacteria) Cổ khuẩn
(Archaeabacteria hay Archaea), và cùng với các Sinh vật nhân thật
(Eukarya) làm thành ba lĩnh giới (Domains) sinh vật (Hình 1). Các
nghiên cứu sâu hơn về phả hệ và đặc điểm sinh sinh hoá cho thấy
rằng ckhuẩn được tách ra từ rất sớm trong quá trình tiến hoá, chúng
không gần vi khuẩn nhiều hơn so với sinh vật nhân thật, do vậy tên
gọi Archaea được đề xuất thay cho Archaeabacteria. Hiện nay c hai
tên gọi Archaea Archaeabacteria đều được sử dụng trong các tài liệu vi sinh vật, tuy nhiên thuật
ngữ Archaea chính xác hơn ràng cổ khuẩn không phải vi khuẩn mà một nhóm vi sinh vật
riêng biệt.
Hình 1. Ba lĩnh giới của sinh vật: Vi khuẩn (Bacteria), Cổ khuẩn (Archaea) và Sinh vật nhân thật
(Eukarya).
Cổ khuẩn là một nhóm vi sinh vật đặc biệt
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 3) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 3) - Người đăng: luan-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
69 Vietnamese
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 3) 9 10 626