Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vi sinh vật học (Phần 6)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 72 trang   |   Lượt xem: 1655 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 10 Nấm men
A. PHÂN LOẠI NẤM MEN
B - CÁC PHƯƠNG PHÁP THỰC NGHIỆM DÙNG ĐỂ ĐỊNH TÊN NẤM MEN
1. Quan sát hình thái tế bào nấm men và đo kích thước
2. Nhuộm màu tế bào nấm men:
- Thuốc nhuộm soudan III:
- Thuốc nhuộm đen Soudan B (theo Burdon):
- Thuốc nhuộm safranin:
- Dung dịch nhuộm nhân tế bào:
- Dung dịch lục malachit:
3. Quan sát quá trình nảy chồi của tế bào nấm men
- Môi trường mạch nha - cao nấm men - glucoza - pepton:
4. Quan sát khuẩn ty giả:
- Môi trường khoai tây - glucoza:
- Môi trường ngô:
5. Quan sát bào tử bắn (Ballistoconidium, Ballistospore):
- Môi trường bột ngô:
6. Quan sát bào tử túi (ascospore):
a. Môi trường miếng thạch cao:
b. Môi trường miếng thạch cao cải tiến:
c. Môi trường Gorodkowa (1908)
d. Xử lý với tia tử ngoại:
e. Môi trường thạch nước
f. Môi trường Amano (1950)
g. Môi trường dịch tinh bột khoai tây 0,5% (Almeida và Lacaza)
h. Môi trường Kleyn:
6. Quan sát đặc tính nuôi cấy
7. Thí nghiệm xác định khả năng lên men các loại đường
8. Thí nghiệm xác định khả năng đồng hoá các hợp chất cacbon khác nhau:
8.1. Phương pháp đánh giá khả năng sinh trưởng trên môi trường dịch thể:
8.2. Sinh trưởng trên môi trường thạch
8.3. Phương pháp dùng con dấu
9. Thí nghiệm xác định khả năng đồng hoá các nguồn nitơ
10. Thí nghiệm xác định khả năng hình thành hợp chất loại tinh bột:
11. Thí nghiệm xác định nhu cầu vitamin cho sinh trưởng của nấm men:
12. Đánh giá sự sinh trưởng trên môi trường có nồng độ đường cao
13. Đánh giá sự phát triển khi có mặt Cycloheximit
14. Xác định hoạt tính phân giải Urea (hay hoạt tính Ureaza)
15. Thí nghiệm làm đổi màu Diazonium blue B (DBB test)
1. Môi trường Acetat (g/l) (M.C. Clary et al., 1959)
2. Môi trường thạch Gorodkowa (Dodder và Kreger - van Rij, 1952) (g/l)
3. Môi trường cao ngô (Lodder và Kreger - van Rij, 1952)
4. Môi trường thạch V-8 (Wicketam và cộng sự, 1946)
5. Môi trường pepton - cao men - glucoza (Vander Walt và Codder, 1970)
6. Thành phần môi trường tổng hợp (tinh khiết về thành phần hoá học)
7. Môi trường quan sát hình thái tế bào nấm men:
8. Môi trường nitơ cơ sở:
9. Môi trường carbon cơ sở:
10. Môi trường không có vitamin

A. PHÂN LOẠI NẤM MEN
Thuật ngữ Nấm men (yeast, levure) chỉ là tên chung để ch ỉ nhóm vi n ấm th ường có c ấu t ạo
đơn bào và thường sinh sôi nảy nở bằng phương pháp n ẩy ch ồi (budding). N ấm men không

thuộc về một taxon phân loại nào nhất định, chúng có thể thu ộc ngành N ấm túi (Ascomycota)
hoặc ngành Nấm đảm (Basidiomycota).
Nảy chồi là cách sinh sản vô tính điển hình c...
Bài 10 N m men
A. PHÂN LO I N M MEN
B - CÁC PH NG PHÁP TH C NGHI M DÙNG NH TÊN N M MENƯƠ ĐỂ ĐỊ
1. Quan sát hình thái t bào n m men và o kích th cế đ ướ
2. Nhu m màu t bào n m men: ế
- Thu c nhu m soudan III:
- Thu c nhu m en Soudan B (theo Burdon): đ
- Thu c nhu m safranin:
- Dung d ch nhu m nhân t bào: ế
- Dung d ch l c malachit:
3. Quan sát quá trình n y ch i c a t bào n m men ế
- Môi tr ng m ch nha - cao n m men - glucoza - pepton:ườ
4. Quan sát khu n ty gi :
- Môi tr ng khoai tây - glucoza:ườ
- Môi tr ng ngô:ườ
5. Quan sát bào t b n (Ballistoconidium, Ballistospore):
- Môi tr ng b t ngô:ườ
6. Quan sát bào t túi (ascospore):
a. Môi tr ng mi ng th ch cao:ườ ế
b. Môi tr ng mi ng th ch cao c i ti n:ườ ế ế
c. Môi tr ng Gorodkowa (1908)ườ
d. X lý v i tia t ngo i:
e. Môi tr ng th ch n cườ ướ
f. Môi tr ng Amano (1950)ườ
g. Môi tr ng d ch tinh b t khoai tây 0,5% (Almeida và Lacaza)ườ
h. Môi tr ng Kleyn:ườ
6. Quan sát c tính nuôi c yđặ
7. Thí nghi m xác nh kh n ng lên men các lo i ng đị ă ạ đư
8. Thí nghi m xác nh kh n ng ng hoá các h p ch t cacbon khác nhau: đị ă đồ
8.1. Ph ng pháp ánh giá kh n ng sinh tr ng trên môi tr ng d ch th :ươ đ ă ưở ườ
8.2. Sinh tr ng trên môi tr ng th chưở ườ
8.3. Ph ng pháp dùng con d uươ
9. Thí nghi m xác nh kh n ng ng hoá các ngu n nit đị ă đồ ơ
10. Thí nghi m xác nh kh n ng hình thành h p ch t lo i tinh b t: đị ă
11. Thí nghi m xác nh nhu c u vitamin cho sinh tr ng c a n m men: đị ưở
12. ánh giá s sinh tr ng trên môi tr ng có n ng ng caoĐ ưở ườ độ đườ
13. ánh giá s phát tri n khi có m t CycloheximitĐ
14. Xác nh ho t tính phân gi i Urea (hay ho t tính Ureaza)đị
15. Thí nghi m làm i màu Diazonium blue B (DBB test) đổ
1. Môi tr ng Acetat (g/l) (M.C. Clary et al., 1959)ườ
2. Môi tr ng th ch Gorodkowa (Dodder và Kreger - van Rij, 1952) (g/l)ườ
3. Môi tr ng cao ngô (Lodder và Kreger - van Rij, 1952)ườ
4. Môi tr ng th ch V-8 (Wicketam và c ng s , 1946)ườ
5. Môi tr ng pepton - cao men - glucoza (Vander Walt và Codder, 1970)ườ
6. Thành ph n môi tr ng t ng h p (tinh khi t v thành ph n hoá h c) ườ ế
7. Môi tr ng quan sát hình thái t bào n m men:ườ ế
8. Môi tr ng nit c s :ườ ơ ơ
9. Môi tr ng carbon c s :ườ ơ
10. Môi tr ng không có vitaminườ
A. PHÂN LO I N M MEN
Thu t ng N m men (yeast, levure) ch tên chung ch nhóm vi n m th ng c u t o để ườ
n bào th ng sinh sôi n y n b ng ph ng pháp n y ch i (budding). N m men khôngđơ ườ ươ
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 6) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 6) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
72 Vietnamese
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 6) 9 10 458