Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vi sinh vật học (Phần 7)

Được đăng lên bởi bai-tap-lon
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1283 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 11 Vi tảo (Microalgae)
Vi tảo (Microalgae) là tất cả các tảo (Algae) có kích thước hiển vi. Muốn
quan sát chúng phải sử dụng tới kính hiển vi.Trong số khoảng 50 000 loài tảo
trên thế giới thì vi tảo chiếm đến khoảng 2/3.
Năm 1969 R.H. Whitake đưa ra hệ thống phân loại 5 giới, trong đó toàn
bộ Tảo được xếp trong giới Nguyên sinh. Sau khi đề xuất việc phân chia sinh
giới thành 3 lĩnh giới (domain) Carl R. Woese đề xuất hệ thống phân loại 6 giới
( Vi khuẩn, Cổ khuẩn, Nguyên sinh, Nấm, Thực vật, Động vật) thì toàn b ộ T ảo
vẫn được xếp trong giới Nguyên sinh.
Gần đây , theo P.H. Raven và G.B. Johnson (2002) còn có hệ thống phân
loại chia lĩnh giới Sinh vật nhân thật (Eukarya hay Eukaryotic Kingdoms) ra
thành 6 giới, gồm có:
-Giới Archezoa: gồm các Nguyên sinh chưa có ty thể, bao gồm
Pelomyxa, Giardia.
-Giới Protozoa (Động vật nguyên sinh): bao gồm 14 ngành Nguyên sinhtrong đó có Hypermastigotes, Euglenoides, Slime molds (N ấm nh ầy),
Choanoflagellates, Dinoglagellates, Ciliates, Apicomplexans, Rhizopods,
Heliozoans, Foraminiferans, và Radiolarians.
-Giới Chromista: gồm 10 ngành Nguyên sinh, trong đó có T ảo nâu
(Phaeophyta) và Tảo silic (Diatoms )
-Giới Fungi (Nấm): Bao gồm nấm và 1 ngành Nguyên sinh s ống ho ại sinh
là ngành Chytridiomycota.
-Giới Plantae (Thực vật) : bao gồm Thực vật và 5 ngành Nguyên sinh
(nhiều Tảo lục như Volvox, Ulva, Spirogyra và Tảo đỏ (Rhodophyta).
-Giới Animalia (Động vật) .
Như vậy chứng tỏ việc gộp rất nhiều nhóm sinh vật khác nhau r ất xa vào
giới Nguyên sinh là chưa hợp lý.

Có nhiều hệ thống phân loại tảo rất khác nhau. Chúng tôi giới thiệu h ệ
thống các ngành Tảo (bao gồm cả Vi khuẩn lam- Cyanophyta) và các lớp , bộ
chủ yếu theo Peter Pancik (  ) như sau:
Cyanophyta - Vi khuẩn lam
1.1 Chroococcales
1.2 Oscillatoriales
Prochlorophyta - Ngành Tảo tiền lục

Rhodophyta - Ngành Tảo đỏ
1 Bangiophycidae
2 Florideophycidae
Heterokontophyta - Ngành Tảo lông roi lệch
1 Chrysophyceae - Tảo vàng ánh
1.1 Chrysomonadales
1.2 Rhizochrysidales
1.3 Chrysocapsales
1.4 Chrysosphaerales
1.5 Phaeothamniales
2 Xantophyceae - Tảo vàng lục
2.1 Heterochloridales
2.2 Rhizochloridales
2.3 Heterogloeales
2.4 Mischococcales
2.5 Heterotrichales
2.6 Botrydiales
3 Bacillariophyceae - Tảo silic
3.1 Coscinodiscales
3.2 Naviculales
4 Phaeophyceae - Tảo nâu
4.1 Isogeneratae
4.2 Heterogeneratae
4.3 Cyclosporae
5 Raphidophyceae
Haptophyta - Ngành Tảo lông roi bám
Eustigmatophyta - Ngành Tảo hạt
Cryptophyta - Ngành Tảo hai lông roi...
Bài 11 Vi t o (Microalgae)
Vi t o (Microalgae) là t t c các t o (Algae) có kích th c hi n vi. Mu n ướ
quan sát chúng ph i s d ng t i kính hi n vi.Trong s kho ng 50 000 loài t o
trên th gi i thì vi t o chi m n kho ng 2/3.ế ế đế
N m 1969 R.H. Whitake a ra h th ng phân lo i 5 gi i, trong ó toàn ă đư đ
b T o c x p trong gi i Nguyên sinh. Sau khi xu t vi c phân chia sinh đượ ế đề
gi i thành 3 l nh gi i (domain) Carl R. Woese xu t h th ng phân lo i 6 gi i ĩ đề
( Vi khu n, C khu n, Nguyên sinh, N m, Th c v t, ng v t) thì toàn b T o Độ
v n c x p trong gi i Nguyên sinh. đượ ế
G n ây , theo P.H. Raven và G.B. Johnson (2002) còn có h th ng phân đ
lo i chia l nh gi i Sinh v t nhân th t (Eukarya hay Eukaryotic Kingdoms) ra ĩ
thành 6 gi i, g m có:
-Gi i Archezoa: g m các Nguyên sinh ch a có ty th , bao g m ư
Pelomyxa, Giardia.
-Gi i Protozoa ( ng v t nguyên sinh): bao g m 14 ngành Nguyên sinh- Độ
trong ó có Hypermastigotes, Euglenoides, Slime molds (N m nh y), đ
Choanoflagellates, Dinoglagellates, Ciliates, Apicomplexans, Rhizopods,
Heliozoans, Foraminiferans, và Radiolarians.
-Gi i Chromista: g m 10 ngành Nguyên sinh, trong ó có T o nâu đ
(Phaeophyta) và T o silic (Diatoms )
-Gi i Fungi (N m): Bao g m n m và 1 ngành Nguyên sinh s ng ho i sinh
là ngành Chytridiomycota.
-Gi i Plantae (Th c v t) : bao g m Th c v t và 5 ngành Nguyên sinh
(nhi u T o l c nh ư Volvox, Ulva, Spirogyra và T o (Rhodophyta). đỏ
-Gi i Animalia ( ng v t) . Độ
Nh v y ch ng t vi c g p r t nhi u nhóm sinh v t khác nhau r t xa vàoư
gi i Nguyên sinh là ch a h p lý. ư
Có nhi u h th ng phân lo i t o r t khác nhau. Chúng tôi gi i thi u h
th ng các ngành T o (bao g m c Vi khu n lam- Cyanophyta) và các l p , b
ch y u theo Peter Pancik ( ế http://www.thallobionta.czm.sk ) nh sau:ư
Cyanophyta
- Vi khu n lam
1.1 Chroococcales
1.2 Oscillatoriales
Prochlorophyta
- Ngành T o ti n l c
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 7) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 7) - Người đăng: bai-tap-lon
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 7) 9 10 880