Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vi sinh vật học (Phần 8)

Được đăng lên bởi ky-thuat
Số trang: 54 trang   |   Lượt xem: 1511 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 12 Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử

1.

Khái quát về các phương pháp phân loại vi sinh vật
truyền thống:

Trước đây công tác phân loại vi sinh vật vẫn dựa căn bản trên các đặc tính
hình thái, sinh lý và hóa vi sinh v ật: nhu ộm, hình d ạng t ế bào khu ẩn l ạc, kh ả
năng di động, nhu cầu dinh dưỡng, khả năng sinh acid trong môi tr ường c ũng
như sắc tố tạo thành v.v..Các đặc trưng này đôi khi cũng bộc lộ nh ững h ạn ch ế
do các đặc tính được dùng cho nhóm vi sinh vật này (Enterobacteriaceae)
nhưng lại không có ý nghĩa đối với nhóm khác (vi khu ẩn gram âm - gram
negative bacteria). Hạn chế của các phương pháp phân loại truy ền th ống d ẫn
đến nhiều trường hợp phải xác định lại tên phân lo ại của một s ố vi sinh v ật. T ừ
trước đến nay, đơn vị cơ bản của định tên vi sinh vật là loài, bao g ồm nhóm
các cơ thể có mức độ tương đồng cao về các đặc điểm hình thái.
Các phương pháp dựa trên các phản ứng sinh hóa:
Từ những hạn chế của việc xác định các đặc tính hình thái dẫn đến nhi ều
nghiên cứu tập trung vào các phản ứng sinh hóa đặc tr ưng cho các vi sinh v ật
riêng biệt. Sự khác biệt của các phản ứng có ý ngh ĩa cho phân lo ại các vi sinh
vật.

-

API20E KIT,

nguyên tắc: dựa vào 20 phản ứng khác nhau. Nói chung hi ện nay có nhi ều
nơi vẫn dùng kỹ thuật này nhưng nhìn chung k ết qu ả c ũng còn nhi ều
sai số do nhiều nguyên nhân khác nhau: cụ th ể trong các tr ường h ợp
gene quyết định phản ứng sinh hóa nằm trong plasmid l ại b ị m ất do
nhiều nguyên nhân khác nhau như tuổi tế bào, l ượng giống c ấy hay
thay đổi trong quá trình nuôi cấy dẫn đến sai khác và làm sai kết quả.

-

Phân biệt bằng thực khuẩn thể:

Các vi khuẩn có độ mẫn cảm với thực khuẩn thể khác nhau. Có th ực khu ẩn
thể xâm nhiễm làm tan tế bào ngay lập tức để sau đó thực khuẩn th ể
nhân lên thành các hạt trong tế bào chủ, trong khi đó v ới m ột s ố vi
khuẩn thì thực khuẩn thể xâm nhiễm nhưng lại không làm tan t ế bào vi
khuẩn và chúng cùng tồn tại với tế bào vật chủ. D ựa vào s ự khác biệt
này mà người ta dùng các thực khuẩn thể khác nhau để phân biệt các
đối tượng vi khuẩn nghiên cứu.
Tuy nhiên, phương pháp này cũng bộc lộ một số nhược điểm khó giải
quyết là các đặc tính mẫn cảm của vi khuẩn với th ực khu ẩn th ể l ại thay
đổi do điều kiện ngoại cảnh hoặc là vi khuẩn lại có m ức độ m ẫn c ảm
khác nhau đối với các thực khuẩn thể khác nhau. Mặt khác n ữa, th ực
khuẩn thể rất dễ thay đổi các đặc tính do đó cũng làm thay đổi cơ ch ế
xâm nhiễm vào vi khuẩn chủ.

-

Phân biệt theo Typ huyết ...
Bài 12 Phân loại vi sinh bằng Sinh Học Phân Tử
1. Khái quát v các ph ng pháp phân lo i vi sinh v t ươ
truy n th ng:
Tr c ây công tác phân lo i vi sinh v t v n d a c n b n trên các c tínhướ đ ă đặ
hình thái, sinh hóa vi sinh v t: nhu m, hình d ng t bào khu n l c, kh ế
n ng di ng, nhu c u dinh d ng, kh n ng sinh acid trong môi tr ng c ngă độ ưỡ ă ườ ũ
nh s c t t o thành v.v..Các c tr ng này ôi khi c ng b c l nh ng h n chư đặ ư đ ũ ế
do các c tính c dùng cho nhóm vi sinh v t này đặ đượ (Enterobacteriaceae)
nh ng l i không ý ngh a i v i nhóm khác (vi khu n gram âm - gramư ĩ đ
negative bacteria). H n ch c a các ph ng pháp phân lo i truy n th ng d n ế ươ
n nhi u tr ng h p ph i xác nh l i tên phân lo i c a m t s vi sinh v t. Tđế ườ đị
tr c n nay, n v c b n c a nh tên vi sinh v t loài, bao g m nhómướ đế đơ ơ đị
các c th có m c t ng ng cao v các c i m hình thái.ơ độ ươ đ đặ đ
Các ph ng pháp d a trên các ph n ng sinh hóa: ươ
T nh ng h n ch c a vi c xác nh các c tính hình thái d n n nhi u ế đị đặ đế
nghiên c u t p trung vào các ph n ng sinh hóa c tr ng cho các vi sinh v t đặ ư
riêng bi t. S khác bi t c a các ph n ng ý ngh a cho phân lo i các vi sinh ĩ
v t.
- API20E KIT,
nguyên t c: d a vào 20 ph n ng khác nhau. Nói chung hi n nay nhi u
n i v n dùng k thu t này nh ng nhìn chung k t qu c ng còn nhi uơ ư ế ũ
sai s do nhi u nguyên nhân khác nhau: c th trong các tr ng h p ườ
gene quy t nh ph n ng sinh a n m trong plasmid l i b m t doế đ
nhi u nguyên nhân khác nhau nh tu i t bào, l ng gi ng c y hay ư ế ượ
thay i trong quá trình nuôi c y d n n sai khác và làm sai k t qu .đổ đế ế
- Phân bi t b ng th c khu n th :
Các vi khu n m n c m v i th c khu n th khác nhau. th c khu n đ
th xâm nhi m làm tan t bào ngay l p t c sau ó th c khu n th ế để đ
nhân n thành các h t trong t bào ch , trong khi ó v i m t s vi ế đ
khu n thì th c khu n th xâm nhi m nh ng l i không làm tan t bào vi ư ế
khu n chúng cùng t n t i v i t bào v t ch . D a vào s khác bi t ế
này ng i ta dùng các th c khu n th khác nhau phân bi t cácườ để
i t ng vi khu n nghiên c u.đố ượ
Tuy nhiên, ph ng pháp này c ng b c l m t s nh c i m khó gi iươ ũ ượ đ
quy t là các c tính m n c m c a vi khu n v i th c khu n th l i thayế đặ ể ạ
i do i u ki n ngo i c nh ho c vi khu n l i m c m n c mđổ đ độ
khác nhau i v i các th c khu n th khác nhau. M t khác n a, th cđố
khu n th r t d thay i các c tính do ó c ng làm thay i c ch đổ đặ đ ũ đ ơ ế
xâm nhi m vào vi khu n ch .
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 8) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 8) - Người đăng: ky-thuat
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
54 Vietnamese
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 8) 9 10 575