Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vi sinh vật học (Phần 9)

Được đăng lên bởi hoc-anh-van
Số trang: 52 trang   |   Lượt xem: 1742 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Bài 13 Giới thiệu một số kỹ thuật bảo quản vi sinh vật

1. Phiếu thông tin về chủng vi sinh vật bảo quản:

Đại học Quốc gia Hà Nội
Thông tin chung về
chủng vi sinh vật bảo quản

Trung tâm Công nghệ Sinh học
Bảo tàng Giống chuẩn vi sinh vật (VTCC)

1. Nấm sợi

Nấm men

Xạ khuẩn

Vi khuẩn

2. Tên khoa học:
Giống (Genus)

Loài (Species)

Dưới loài (Subspecies)

Tên khác nếu có (synnonym):
3. Nguồn phân lập:
Nơi phân lập:
4. Thời gian bắt đầu bảo quản tại VTCC:
5. Người phân lập:
6. Người cung cấp:

Nơi cung cấp:

7. Ký hiệu chủng VTCC:
8. Ký hiệu là lý lịch chủng từ các bảo tàng khác:
VTCC <

<

<

9. Chủng chuẩn (Type)

<

<
Chủng tự nhiên (wild)

Đột biến (cụ thể…)

10. Hình thức sinh sản:
11. Gây bệnh cho: Người

Động vật

12. Dấu chuẩn di truyền (nếu có):
13. Hình thái tế bào, khuẩn lạc:
14. Khả năng ứng dụng:

Thực vật

Không

15. Tài liệu liên quan:
16. Các phương pháp bảo quản:
Đông khô

Lạnh sâu

Nitơ lỏng

Cấy truyền

17. Môi trường nuôi cấy thích hợp:
18. Nhiệt độ nuôi cấy thích hợp:
19. Ghi chú:

2. Chức năng của bộ sưu tập vi sinh vật:
Bảo quản vi sinh vật có tầm quan trọng đặc biệt, làm nền tảng cho các nghiên cứu cơ bản và
ứng dụng liên quan đến nhiều lĩnh vực: sinh học, y học, nông nghiệp và môi trường.
Nhiệm vụ quan trọng nhất của Bộ sưu tập chủng vi sinh vật là thu thập, làm giàu các chủng
vi sinh vật hữu ích và bảo quản chúng theo phương pháp thích hợp. Việc thu thập các chủng vi sinh
vật có thể bằng nhiều cách như phân lập, tuyển chọn từ môi trường, trao đổi trong nước và quốc tế.
Các chủng vi sinh vật phải được định hướng theo từng mục tiêu cụ thể của từng Bộ sưu tập, ví dụ
các chủng vi sinh vật chuẩn, các chủng có hoạt tính sinh học và các chủng làm cơ sở cho tra cứu khi
nghiên cứu tính đa dạng của vi sinh vật.
Bảo quản các chủng vi sinh vật là công việc không dễ dàng, xuất phát từ mục đích của bảo
quản không những là duy trì khả năng sống của vi sinh vật, thuần chủng, tránh tạp nhiễm mà còn
đảm bảo tính ổn định di truyền và các đặc tính sinh học trong suốt quá trình bảo quản. Thực tế
không có một phương pháp bảo quản nào là vạn năng dùng chung cho các nhóm vi sinh vật mà mỗi
nhóm vi sinh vật chỉ thích hợp với một vài phương pháp bảo quản nhất định.
Các chủng vi sinh vật bảo quản sẽ được cung cấp cho người sử dụng do đó nhiệm vụ quan
trọng của bộ sưu tập vi sinh vật là thu thập và cung cấp các thông tin quan trọng của chủng vi sinh
vật bảo quản cho người sử dụng như: môi trường nuôi cấy, nhiệt độ, nhu cầu dinh dưỡng, tính an
toàn sinh họ...
Bài 13 Gi i thi u m t s k thu t b o qu n vi sinh v t
1. Phi u thông tin v ch ng vi sinh v t b o qu n:ế
i h c Qu c gia Hà N iĐạ
Trung tâm Công ngh Sinh h c
B o tàng Gi ng chu n vi sinh v t (VTCC)
Thông tin chung v
ch ng vi sinh v t b o qu n
1. Nấm sợi Nấm men Xạ khuẩn Vi khuẩn
2. Tên khoa học:
Giống (Genus) Loài (Species) Dưới loài (Subspecies)
Tên khác nếu có (synnonym):
3. Nguồn phân lập:
Nơi phân lập:
4. Thời gian bắt đầu bảo quản tại VTCC:
5. Người phân lập:
6. Người cung cấp: Nơi cung cấp:
7. Ký hiệu chủng VTCC:
8. Ký hiệu là lý lịch chủng từ các bảo tàng khác:
VTCC < < < < <
9. Chủng chuẩn (Type) Chủng tự nhiên (wild) Đột biến (cụ thể…)
10. Hình thức sinh sản:
11. Gây bệnh cho: Người Động vật Thực vật Không
12. Dấu chuẩn di truyền (nếu có):
13. Hình thái tế bào, khuẩn lạc:
14. Khả năng ứng dụng:
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 9) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 9) - Người đăng: hoc-anh-van
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
52 Vietnamese
Giáo trình vi sinh vật học (Phần 9) 9 10 950