Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình vi sinh vật học (Phần cuối)

Được đăng lên bởi mau-don-van-ban
Số trang: 37 trang   |   Lượt xem: 1114 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Chương 18
SỬ DỤNG NĂNG LƯỢNG TRONG
SINH TỔNG HỢP Ở VI SINH VẬT
Biên soạn : Nguyễn Đình Quyến, Nguyễn Lân Dũng
Như trên dã nói vi sinh vật có thể thu nhận năng lượng qua nhiều con đường.
Phần lớn năng lượng này được dùng cho sinh tổng hợp hoặc đồng hoá. Trong quá
trình sinh tổng hợp vi sinh vật bắt đầu với các tiền chất đơn giản như các phân tử
vô cơ và các monome và kiến trúc nên các phân tử ngày càng phức tạp hơn cho tới
khi xuất hiện các bào quan và các tế bào mới (Hình 18.1). Mỗi tế bào vi sinh vật
phải sản xuất ra nhiều loại phân tử khác nhau; tuy nhiên, trong chương này chỉ có
thể giới thiệu việc tổng hợp những thành phần tế bào quan trọng nhất.
Cấp độ tổ chức
Tế bào

Bào quan

Các hệ thống siêu
phân tử

Các cao phân tử

Các monome hoặc
các đơn vị kiến trúc

Các phân tử vô cơ

Ví dụ

Hình 18.1: Kiến trúc của các tế bào
Sinh tổng hợp của các thành phần tế bào nhân nguyên thủy và nhân thật. Sinh tổng hợp
được tổ chức ở các cấp độ ngày càng phức tạp hơn. (Theo Prescott và cs, 2005)

Vì đồng hoá là tạo ra một trật tự và mỗi tế bào được sắp xếp ở mức độ cao,
cực kỳ phức tạp, do đó sinh tổng hợp đòi hỏi nhiều năng lượng. Điều này dễ nhận
thấy khi ta xem xét năng lực sinh tổng hợp của tế bào E. coli đang sinh trưởng
nhanh (bảng 18.1). Mặc dù hầu hết ATP dành cho sinh tổng hợp được dùng cho
tổng hợp protein, nhưng ATP cũng được dùng cho tổng hợp các thành phần khác
của tế bào.
Bảng 18.1: Sinh tổng hợp ở E. coli (Theo: Prescott và cs, 2005)
Thành phần
tế bào

Số phân tử/tế
bàoa

Các phân tử được
tổng hợp/giây

Các phân tử ATP
cần/giây cho tổng hợp

DNA

1b

0,00083

60.000

RNA

15.000

12,5

75.000

Polysaccarid

39.000

32,5

65.000

15.000.000

12.500

87.000

1.700.000

1.400

2.120.000

Lipid
Protein

a/ Tính cho 1 tế bào có thể tích 2,25 m3, trọng lượng 1x10-12 g, trọng lượng
khô 2,5x10-13 g và chu trình phân bào là 20 phút.
b/ Chú ý: vi khuẩn có thể chứa nhiều bản sao của ADN genom.
Năng lượng tự do cần cho sinh tổng hợp trong các tế bào trưởng thành có
kích thước ổn định vì các phân tử của tế bào liên tục bị phân giải và được tổng hợp
lại trong một quá trình được gọi là vòng quay (turnover). Các tế bào không bao giờ
chi nhau ở từng thời điểm khác nhau. Mặc dù vòng quay của các thành phần tế bào
là liên tục nhưng trao đổi chất vẫn được điều hoà cNn thận sao cho tốc độ sinh tổng
hợp nói chung, được cân bằng với tốc tộ phân giải. N goài năng lượng dùng cho
quay vòng các phân tử nhiều tế bào không sinh trưởng cũng sử dụng năng lượng để
tổng hợp các enzym...
Chương 18
S DNG NĂNG LƯỢNG TRONG
SINH TNG HP VI SINH VT
Biên son : Nguyn Đình Quyến, Nguyn Lân Dũng
Như trên dã nói vi sinh vt có th thu nhn năng lượng qua nhiu con đường.
Phn ln năng lượng này được dùng cho sinh tng hp hoc đồng hoá. Trong quá
trình sinh tng hp vi sinh vt bt đầu vi các tin cht đơn gin như các phân t
vô cơ và các monome và kiến trúc nên các phân t ngày càng phc tp hơn cho ti
khi xut hin các bào quan và các tế bào mi (Hình 18.1). Mi tế bào vi sinh vt
phi sn xut ra nhi
u loi phân t khác nhau; tuy nhiên, trong chương này ch
th gii thiu vic tng hp nhng thành phn tế bào quan trng nht.
Các
p
hân t vô c
ơ
Các monome hoc
các đơn v kiến trúc
Cp độ t chc
Ví d
T
ế
bào
Bào quan
Các h thng siêu
p
hân t
Các cao phân t
Giáo trình vi sinh vật học (Phần cuối) - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình vi sinh vật học (Phần cuối) - Người đăng: mau-don-van-ban
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
37 Vietnamese
Giáo trình vi sinh vật học (Phần cuối) 9 10 140