Ktl-icon-tai-lieu

Giáo trình xác suất thống kê

Được đăng lên bởi ngocthoi_6794
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 1862 lần   |   Lượt tải: 2 lần
GIÁO TRÌNH XÁC SUẤT THỐNG KÊ
(Dùng cho học phần TOA2023)

Huế, 2011
KHOA TOÁN
Trần Thiện Thành

CHƯƠNG 6. BÀI TOÁN ƯỚC LƯỢNG THAM SỐ ..............................................72
6.1. Ước lượng điểm ..................................................................................................72

MỤC LỤC

6.2. Phương pháp tìm ước lượng ............................................................................... 76
6.3. Ước lượng khoảng tin cậy .........................................................................................79
CHƯƠNG 7. KIỂM ĐỊNH GIẢ THIẾT THỐNG KÊ ............................................85

CHƯƠNG 1. BIẾN CỐ NGẪU NHIÊN VÀ XÁC SUẤT ..........................................1
1.1. Các khái niệm ....................................................................................................... 3
1.2. Mô hình xác suất rời rạc .......................................................................................6

7.1. Các khái niệm cơ bản ..........................................................................................85
7.2. Bổ đề Neyman-Pearson ......................................................................................89
7.3. Tiêu chuẩn tỷ số hợp lý ..............................................................................................91

1.3. Mô hình tổng quát - Hệ tiên đề của xác suất ........................................................9
1.4. Xác suất có điều kiện ..........................................................................................13

TÀI LIỆU THAM KHẢO...........................................................................................97

1.5. Dãy phép thử Bernoulli .......................................................................................17

PHỤ LỤC ..................................................................................................................... 98

1.6. Công thức xác suất đầy đủ - Công thức Bayes .......................................................20
CHƯƠNG 2. BIẾN NGẪU NHIÊN VÀ PHÂN PHỐI XÁC SUẤT .......................25
2.1. Biến ngẫu nhiên ..................................................................................................25
2.2. Hàm phân phối xác suất ......................................................................................27
2.3. Biến ngẫu nhiên rời rạc .......................................................................................29
2.4. Biến ngẫu nhiên liên tục ................
GIÁO TRÌNH XÁC SUẤT THỐNG KÊ
(Dùng cho học phần TOA2023)
Huế, 2011
KHOA TOÁN
Trần Thiện Thành
Giáo trình xác suất thống kê - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giáo trình xác suất thống kê - Người đăng: ngocthoi_6794
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
Giáo trình xác suất thống kê 9 10 654