Ktl-icon-tai-lieu

giói hạn dãy số

Được đăng lên bởi xuan-truong-le
Số trang: 45 trang   |   Lượt xem: 2022 lần   |   Lượt tải: 0 lần
1

Chương 2. Giới hạn của dãy số và hàm số
Lê Văn Trực

Giải tích toán học. Tập 1. NXB Đại học quốc gia Hà Nội 2007.
Từ khoá: Giải tích toán học, giải tích, Giới hạn, giới hạn dãy số, giới hạn hàm số, dãy
số, hàm số, nguyên lý Cantor, nguyên lý Cauchy, giới hạn trên, giới hạn dưới, vô cùng
bé, vô cùng lớn, hàm số hợp, hàm số ngược.
Tài liệu trong Thư viện điện tử ĐH Khoa học Tự nhiên có thể được sử dụng cho mục
đích học tập và nghiên cứu cá nhân. Nghiêm cấm mọi hình thức sao chép, in ấn phục
vụ các mục đích khác nếu không được sự chấp thuận của nhà xuất bản và tác giả.

Mục lục
Chương 2 Giới hạn của dãy số và hàm số ............................................................................ 3
2.1.1

Định nghĩa dãy số................................................................................................... 3

2.1.2

Các tính chất của dãy hội tụ ................................................................................... 5

2.1.3 Giới hạn vô hạn ...................................................................................................... 8
2.2

Tiêu chuẩn hội tụ........................................................................................................ 9

2.2.1

Các định lý ............................................................................................................. 9

2.2.2

Số e....................................................................................................................... 10

2.2.3

Nguyên lý Cantor về dãy các đoạn thẳng lồng nhau và thắt lại ........................... 11

2.2.4

Sự hội tụ của dãy bị chặn ..................................................................................... 12

2.2.5

Nguyên lý Cauchy về sự hội tụ của một dãy số ................................................... 13

2.2.6 Giới hạn trên và giới hạn dưới ............................................................................. 14
2.3

Khái niệm về hàm số một biến số ............................................................................ 16

2

2.3.1

Định nghĩa ............................................................................................................ 16

2.3.2

Đồ thị của hàm số................................................................................................. 16

2.3.3 Hàm số hợp .......................................................................................................... 18
2.3.4 Hàm số ngược ....................................................
1
Gii tích toán hc. Tp 1. NXB Đại hc quc gia Hà Ni 2007.
T khoá: Gii tích toán hc, gii tích, Gii hn, gii hn dãy s, gii hn hàm s, dãy
s, hàm s, nguyên lý Cantor, nguyên lý Cauchy, gii hn trên, gii hn dưới, vô cùng
bé, vô cùng ln, hàm s hp, hàm s ngược.
Tài liu trong Thư vin đin t ĐH Khoa hc T nhiên có th được s dng cho mc
đích hc tp và nghiên cu cá nhân. Nghiêm cm mi hình thc sao chép, in n phc
v các mc đích khác nếu không được s chp thun ca nhà xut bn và tác gi.
Mc lc
Chương 2 Gii hn ca dãy s và hàm s............................................................................ 3
2.1.1 Định nghĩa dãy s................................................................................................... 3
2.1.2 Các tính cht ca dãy hi t ................................................................................... 5
2.1.3 Gii hn vô hn ...................................................................................................... 8
2.2 Tiêu chun hi t........................................................................................................ 9
2.2.1 Các định lý ............................................................................................................. 9
2.2.2 S e.......................................................................................................................10
2.2.3 Nguyên lý Cantor v dãy các đon thng lng nhau và tht li........................... 11
2.2.4 S hi t ca dãy b chn ..................................................................................... 12
2.2.5 Nguyên lý Cauchy v s hi t ca mt dãy s................................................... 13
2.2.6 Gii hn trên và gii hn dưới ............................................................................. 14
2.3 Khái nim v hàm s mt biến s ............................................................................ 16
Chương 2. Gii hn ca dãy s và hàm s
Lê Văn Trc
giói hạn dãy số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
giói hạn dãy số - Người đăng: xuan-truong-le
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
45 Vietnamese
giói hạn dãy số 9 10 916