Ktl-icon-tai-lieu

Giới hạn hàm số

Được đăng lên bởi Allen Sharl
Số trang: 30 trang   |   Lượt xem: 1162 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Những dạng vô định thường gặp trong bài toán tìm giới hạn của hàm số

Giới hạn dạng vô định là những giới hạn mà ta không thể tìm chúng bằng
cách áp dụng trực tiếp các định lý về giới hạn và các giới hạn cơ bản trình bày
trong Sách giáo khoa. Do đó muốn tính giới hạn dạng vô định của hàm số, ta
phải tìm cách khử các dạng vô định để biến đổi thành dạng xác định của giới
hạn
Trong chƣơng trình toán THPT, các dạng vô định thƣờng gặp là :

0 
, ,   , 0., 1
0 
Sau đây là nội dung từng dạng cụ thể.
I. GIỚI HẠN DẠNG VÔ ĐỊNH

0
0

0
là một trong những giới hạn thƣờng gặp nhất
0
đối với bài toán tính giới hạn của hàm số. Để tính các giới hạn dạng này,
phƣơng pháp chung là sử dụng các phép biến đổi ( phân tích đa thức thành nhân
tử, nhân cả tử và mẫu với biểu thức liên hợp, thêm bớt, …) để khử các thành
phần có giới hạn bằng 0, đƣa về tính giới hạn xác định. Chính các thành phần có
giới hạn bằng 0 này gây nên dạng vô định.

Giới hạn dạng vô định

0
Để tính giới hạn dạng vô định , trƣớc hết giáo viên cần rèn luyện cho
0
học sinh kỹ năng nhận dạng.
0
0
Để giải bài toán tìm giới hạn của hàm số, học sinh cần xác định giới hạn
cần tìm thuộc dạng xác định hay vô định. Nếu giới hạn đó là vô định thì phải xét
xem nó thuộc dạng vô định nào để có phƣơng pháp giải thích hợp. Bởi vậy việc
rèn luyện kỹ năng nhận dạng cho học sinh có quan trọng, giúp học sinh định
hƣớng đƣợc cách giải, tránh những sai xót có thể mắc phải.

1. Nhận dạng giới hạn vô định

Đối với dạng vô định

0
, việc nhận dạng không khó khăn lắm vì học sinh
0

thƣờng gặp giới hạn :

f(x)
f(x) = lim g(x) = 0
mà xlim
x  x 0 g(x)
x 0
x x 0
lim

TRƢỜNG THPT LƢƠNG PHÚ ()

1



Những dạng vô định thường gặp trong bài toán tìm giới hạn của hàm số

f(x)
mà f(x0 ) = g(x0 ) = 0 . Ngoài ra
0 g(x)

Thực tế học sinh hay gặp trƣờng hợp xlim
x

trong một số bài toán học sinh phải thực hiện các phép biến đổi để chuyển về
0
dạng vô định , sau đó mới áp dụng các phƣơng pháp khử các thành phần có
0
giới hạn bằng 0.
Khi giảng dạy, giáo viên nên đƣa ra một số bài toán để nhấn mạnh cho
học sinh việc nhận dạng nhƣ :

f(x)
f(x)  0 hoặc lim g(x)  0
mà xlim
x  x 0 g(x)
x 0
x x 0
lim

Tránh tình trạng học sinh không nhận dạng mà áp dụng ngay phƣơng pháp giải.
Ví dụ áp dụng :
(Yêu cầu chung của những bài tập là : “ Tính các giới hạn sau”).
Ví dụ 1 : L1 = lim
x 2

x-2
x 2 +1

Bài giải :
L1 = lim

x 2

Ví dụ 2 : L2 = xlim
1

x-2 2-2
=
0
x 2 +1 22 1

x+2
x2 - 1

Bài giải :
L2 ...
Những dạng vô định thường gặp trong bài toán tìm giới hạn của hàm số
TRƢỜNG THPT LƢƠNG PHÚ (www.toanthpt.net)
1
Gii hn dạng vô định là những gii hạn mà ta không thể tìm chúng bằng
cách áp dụng trc tiếp các định lý về gii hạn và các giới hạn cơ bản trình bày
trong Sách giáo khoa. Do đó muốn tính giới hn dạng vô định của hàm số, ta
phải tìm cách khử các dạng vô định để biến đổi thành dạng xác định ca gii
hn
Trong chƣơng trình toán THPT, các dạng vô định thƣờng gặp là :
0
, , , 0. , 1
0
Sau đây là nội dung tng dng c th.
I. GII HN DNG VÔ ĐỊNH
0
0
Gii hn dạng định
0
0
một trong nhng gii hạn thƣờng gp nht
đối với bài toán tính giới hn của hàm số. Để tính các giới hn dạng này,
phƣơng pháp chung là s dụng các phép biến đổi ( phân tích đa thức thành nhân
tử, nhân cả t và mẫu vi biu thức liên hợp, thêm bớt, …) để kh các thành
phần có giới hn bằng 0, đƣa về tính giới hạn xác định. Chính các thành phần
gii hn bằng 0 này gây nên dạng vô định.
Để tính giới hn dạng vô định
0
0
, trƣớc hết giáo viên cần rèn luyn cho
hc sinh k năng nhận dng.
1. Nhn dng gii hạn vô đnh
0
0
Để giải bài toán tìm giới hn của hàm số, hc sinh cần xác định gii hn
cần tìm thuộc dạng xác định hay vô định. Nếu gii hạn đó là vô định thì phải xét
xem nó thuộc dạng định nào để phƣơng pháp giải thích hợp. Bi vy vic
rèn luyện k năng nhận dng cho học sinh quan trọng, giúp học sinh định
ớng đƣợc cách giải, tránh những sai xót có thể mc phi.
Đối vi dạng vô định
0
0
, vic nhn dạng không khó khăn lắm vì học sinh
thƣng gp gii hn :
0
xx
f(x)
lim
g(x)
00
x x x x
lim f(x) = lim g(x) = 0

www.VNMATH.com
Giới hạn hàm số - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới hạn hàm số - Người đăng: Allen Sharl
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
30 Vietnamese
Giới hạn hàm số 9 10 20