Ktl-icon-tai-lieu

Giới hạn THPT

Được đăng lên bởi Tu Nguyenvan
Số trang: 5 trang   |   Lượt xem: 619 lần   |   Lượt tải: 0 lần
Gv: Nguyễn Văn Tú_THPT Lương Tài

GIỚI HẠN DÃY SỐ

4n  1  2n  4n  2 
3

g) lim

n 4  n 3  2n  1

Baøi 1: Tính các giới hạn sau:
a) lim

2n2  n  3
3n2  2n  1

b) lim

c)

e) lim
f) lim

2

 3n   2n  3  3n3  1

 3n  1

6

  2n  1

6

2n  1
3

4

2n  n  1
2n 4  n2  3

4n 2  1  2 n  1

n  2 n  3n  1
n n  2n  6
3

f) lim

n3  7





4n 2  1  2n  1

 3n  2 

 n  2n  4  2n  1
d) lim  2n  n  3  4n  2n  5 
e) lim  4n  3n  1  4n  3 
f) lim  n  n  1  2n  n  1 
g) lim  n  2n  5  4n  n  1 
2

c) lim

2

2

3

2

 n2  2n  n  1
b) lim  n2  n  n2  2 
c) lim  3 2n  n3  n  1

3n2  1  n

e) lim

3
2
b) lim  4n  n  3n  2 

a) lim

2

n  4n  4 n  1

d) lim

Baøi 5: Tính các giới hạn sau:
2
a) lim  2n  3n  5 

Baøi 6: Tính các giới hạn sau:

n2  4 n  1  n

n2  1  n

g) lim

2

h) lim

4n 2  1  2 n  1
n2  4n  1  n
3

n2  1  n6
n 4  1  n2
1

3




m) lim 



3n  n3  n2  1
n3  n


l) lim 



4n2  n  3  n2  n  1  n

3
9n2  n  1  8n3  2n2  n

n 2  2 n  2 3 n 2  8n 3  3 n 2  1



Baøi 7: Tính các giới hạn sau:
2 cos n2
2  2n cos n
a) lim
b) lim
3n  1
n2  1

d) lim

3

4n2  1  3n

j) lim

n) lim



3

1  3  32  ...  3n
 7 29
5n  2n

 ... 
g) lim 

10n 
 10 10


f) lim

n 2  2  n3  2 n

n  1  n3

c) lim

2

(2n n  1)( n  3)
(n  1)(n  2)



n2  3n
1  2  22  ...  2n

2

n2  4n  1  n

2

1  2  ...  n

2

Baøi 3: Tính các giới hạn sau:

c) lim

Baøi 4: Tính các giới hạn sau:
 1 1

1
  ... 
a) lim 

(2n  1)(2n  1)
 1.3 3.5
 1
1
1 

 ... 
b) lim 

n(n  2)
 1.3 2.4

e) lim

3n3  2n2  1

i) lim

Lớp 11A3
3

k) lim

1 
 1
1 
c) lim  1  2 1  2 ... 1  2
2 
3


 n
 1
1
1 

 ... 
d) lim 

n(n  1)
 1.2 2.3

Baøi 2: Tính các giới hạn sau:
1  3n
4.3n  7n1
a) lim
lim
4  3n
2.5n  7n
4 n1  6n 2
c) lim
5n  8n
1  2.3n  7n
d) lim
5n  2.7n
1  2.3n  6 n
lim
e)
2n (3n1  5)

b) lim

n 4  1  n2



2

n  4n  3
n2  1

a) lim

3

n2  1  n6

2

3

n
lim

d) lim

e) lim

 n  3  2n  4n  1
 6n  2n  1  2n  1
2

2

(1)n sin(3n  n2 )
3n  1
6
3sin n  5cos2 (n  1)
n2  1

Baøi 8: Cho dãy số (un) với un =

 1
 1
1 
 1  2 1  2 ... 1  2 ,

2 
3
n

với  n  2.
a) Rút gọn un.
b) Tìm lim un.
Baøi 9: a) Chứng minh
1
1
1


n n  1  (n  1) n
n
n 1
b) Rút gọn: un =
1
1

 ...
1 2 2 1 2 3 3 2
1

n n  1  ...
Gv: Nguy ễn Văn Tú_THPT Lương Tài Lớp 11A3
GIỚI HẠN DÃY SỐ
Baøi 1: Tính các giới hạn sau:
a)
2
2
2 3
lim
3 2 1
n n
n n
b)
2 2
3
3 2 4 1
lim
6 2 1 2 1
n n n
n n n
c)
2 3
6 6
3 2 3 3 1
lim
3 1 2 1
n n n n
n n
d)
3 2
2 1
lim
4 3
n
n n
e)
2
4
1
lim
2 1
n
n n
f)
4 2
3 2
2 3
lim
3 2 1
n n
n n
Baøi 2: Tính các giới hạn sau:
a)
1 3
lim
4 3
n
n
1
4.3 7
lim
2.5 7
n n
n n
c)
d)
1 2.3 7
lim
5 2.7
n n
n n
e)
1
1 2.3 6
lim
2 (3 5)
n n
n n
Baøi 3: Tính các giới hạn sau:
a)
2
2
4 1 2 1
lim
4 1
n n
n n n
b)
(2 1)( 3)
lim
( 1)( 2)
n n n
n n
c)
2
2
4 1 3
lim
4 1
n n
n n n
d)
2 2
2
4 4 1
lim
3 1
n n n
n n
e)
2 3 1
lim
2 6
n n n
n n n
f)
3 2
3
2
7 4 1 2 1
lim
3 2
n n n
n
g)
3 2
4 3
4 1 2 4 2
lim
2 1
n n n
n n n
e)
3
2 6
4 2
1
lim
1
n n
n n
Baøi 4: Tính các giới hạn sau:
a)
1 1 1
lim ...
1.3 3.5 (2 1)(2 1)n n
b)
1 1 1
lim ...
1.3 2.4 ( 2)n n
c)
2 2 2
1 1 1
lim 1 1 ... 1
2 3 n
d)
1 1 1
lim ...
1.2 2.3 ( 1)n n
e)
2
1 2 ...
lim
3
n
n n
f)
2
2
1 2 2 ... 2
lim
1 3 3 ... 3
n
n
g)
7 29 5 2
lim ...
10 10
10
n n
n
Baøi 5: Tính các giới hạn sau:
a)
2
lim 2 3 5n n
b)
3 2
lim 4 3 2n n n
c)
2
lim 2 4 2 1n n n
d)
2 2
lim 2 3 4 2 5n n n n
e)
2
lim 4 3 1 4 3n n n
f)
2 2
lim 1 2 1n n n n
g)
3 2
3
lim 2 5 4 1n n n n
Baøi 6: Tính các giới hạn sau:
a)
n n n
2
lim 2 1
b)
n n n
2 2
lim 2
c)
n n n
3
3
lim 2 1
g)
2
2
4 1 2 1
lim
4 1
n n
n n n
h)
3
2 6
4 2
1
lim
1
n n
n n
i)
n n n
3
2 3
lim 2 2
j)
3
3
2
1
lim
1
n n
n n
k)
3
3 2
3 1
lim
3
n n n
n n
l)
2 2
lim 4 3 1n n n n n
m)
3
2 3 2
lim 9 1 8 2n n n n n
n)
3
2 2 3 2
lim 2 2 8 3 1n n n n n
Baøi 7: Tính các giới hạn sau:
a)
2
2
2cos
lim
1
n
n
b)
c)
2
( 1) sin(3 )
lim
3 1
n
n n
n
d)
6 2
2
3sin 5cos ( 1)
lim
1
n n
n
Baøi 8: Cho dãy số (u
n
) với u
n
=
2 2 2
1 1 1
1 1 ... 1
2 3 n
,
với n 2.
a) Rút gọn u
n
. b) Tìm lim u
n
.
Baøi 9: a) Chứng minh
1 1 1
1 ( 1) 1n n n n n n
b) Rút gọn: u
n
=
1 1
...
1 2 2 1 2 3 3 2
1
1 ( 1)n n n n
c) Tìm lim u
n
.
Baøi 10: Tính các tổng sau:
1
2 2
2
1 1 1
1 ...
2 4 8
1 1
3 ... 3
3
3
n
n
T
T
Baøi 11: Viết lại các số sau dưới
dạng số hữu tỷ:
0,3333…; 1,1212…; 0,345345…
1
Giới hạn THPT - Trang 2
Giới hạn THPT - Người đăng: Tu Nguyenvan
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
5 Vietnamese
Giới hạn THPT 9 10 517