Ktl-icon-tai-lieu

Giới hạn. Tiết luyện tập

Được đăng lên bởi thuydungbahuyen-dang
Số trang: 11 trang   |   Lượt xem: 543 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GV thực hiện:phïng ®øc tiÖp–THPT Lương Tài 2 –Bắc Ninh
Tại lớp 11A4 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh

Ch­¬ng­IV:­Giíi h¹n
TiÕt­63:­LuyÖn­tËp
­­­­­­­
• ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Gi¸o­viªn:­Phïng­§øc­TiÖp
• ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Tr­êng­THPT­L­¬ng­Tµi­2

I. KiÓm tra bµi cò:
lim g ( x)  M ( L, M  R).
Lim f ( x)  L
C©u­hái­1.­Cho­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­vµ­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­khi­®ã:
x x
x  x0

0

a ) lim



f ( x )  g ( x )   L+ M

b) lim



f ( x )  g ( x )   L- M

c ) lim



f ( x ). g ( x )  

x  x0

x  x0

x  x0

L.M

f ( x)
d )Cho M  0, lim

x  x0 g ( x )
e) lim f ( x ) 

L
M

L

x  x0

g ) lim

x  x0

3

f ( x) 
3

L
h) NÕu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­,­trong­®ã­J­lµ­mét­kho¶ng­nµo­
f  x   0 x  J \  x0 
®ã­chøa­x0,­th×­­­­­­­­­­­­­­­vµ
lim
L0

x  x0

f  x  L

Câu hỏi 2: Chọn mệnh đề sai
A.

Lim f ( x) Lim f ( x) L  Lim f ( x) L;
x  x0

x  x0

x  x0

B. Lim f ( x)  Lim f ( x)    Lim f ( x)  ;
x x
x  x0

x  x0

0

C.

Lim f ( x)  L  Lim f ( x)  Lim f ( x)  L;

D

Lim f ( x)    Lim f ( x)  ; Lim f ( x)  ;

x  x0

x  x0

x  x0

x  x0

x  x0

x  x0

II.Bµi­tËp
1.Tính giới hạn được cho trong các bài tập sau:
4
x3
2
x
(
x

1)
x
 16
3
;
B
30.
d
)
li
m
;
B
31.
c
)
lim
x 3
x 2 x 2  6 x  8
x2  3
x2  6

B30.c) lim

x 1

2
B30.c)
2

B30.d )2

I Lim

B31.c)  16

f ( x)
g ( x)

Chó­ý­1­:­­­
x x
­­­­­­­­­­­­­­­­­
f ( x0 )
­­
+)­NÕu g ( x0 ) 0  I  g ( x ) ;
0
0

f  x0   g ( x0 )  0
+)­NÕu­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­th×­ta­biÕn­®æi,­ph©n­tÝch­tö,­mÉu­
cña­ph©n­thøc­thµnh­nh©n­tö.­Sau­®ã­triÖt­tiªu­nh©n­tö­chung.­­

2.TÝnh­giíi­h¹n­®­îc­cho­trong­bµi­tËp­sau:­­­­­
B32.b) lim

x 

2 x 3
x  x5
2

;

x
B32.d ) lim ( x  1)
x 
2x4  x2  1

B32.d ) 0

B32b) 2
Chó ý 2.

I  lim f  x 
x 

Ta­biÕn­®æi­vµ­th­êng­¸p­dông­kÕt­qu¶­sau:

A
lim k  0 khi A  R, k  0.
x  x

Lưu ý:

 lim f  x    lim f(x),  lim f(x) sao cho lim f  x   lim f  x  .
xx 0

xx 0

xx 0

xx 0

x x 0

 x2  2x  3


khi x  2,

 4 x  3

khi x  2.

3.Bài 33: Cho hàm số f ( x )  

Tìm lim f ( x), lim f ( x) và lim f ( x) (nếu có) .
x 2

lim f ( x)  3;

x2

x 2

lim f ( x)  5;

x2

x 2

 lim f ( x).
x2

Chó­ý­3:­TÝnh­giíi­h¹n­mét­bªn­t¹i­®iÓm­x0­cña­hµm­sè­y­=­f(x)­(nÕu­cã).
­­­­­­­­*X¸c­®Þnh­gi¸­trÞ­cña­hµm­sè­f(x)­trªn­c¸c­kho¶ng­kh¸c­nhau.
­­­­­­­­*Ghi­nhí: 
 x  x0
 x  x0
x

x

0
­­­­­­­­­­­­­...
GV thực hiện
GV thực hiện
:
:
phïng ®øc tiÖp
phïng ®øc tiÖp
–THPT Lương Tài 2 –Bắc Ninh
–THPT Lương Tài 2 –Bắc Ninh
Tại lớp 11A4 – THPT Hàn Thuyên – Bắc Ninh
Giới hạn. Tiết luyện tập - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới hạn. Tiết luyện tập - Người đăng: thuydungbahuyen-dang
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
11 Vietnamese
Giới hạn. Tiết luyện tập 9 10 3