Ktl-icon-tai-lieu

Giới thiệu về protein

Được đăng lên bởi tuyet._.den
Số trang: 94 trang   |   Lượt xem: 3285 lần   |   Lượt tải: 2 lần
Trường Đại học Bách khoa
thành phố Hồ Chí Minh

Nhóm 4:
CẤU TẠO PROTEIN

Thành viên
1. Nguyễn Duy Bình
2. Nguyễn Văn Thiện Chí
3. Lê Ngọc Khánh Quang
4. Huỳnh Minh Triết
5. Nguyễn Thị Thanh Xuân

61100295
61100384
61102710
61103763
61104388

ACID AMIN
I. Cấu tạo
II. Phân loại
III. Tính chất
IV. Ứng dụng

I. CẤU TẠO ACID AMIN
 Trong tự nhiên có khoảng 300 amino acid (aa)
 Trong đó có 20 aa tham gia cấu tạo phân tử
protein
 Nhóm amin trong 20 aa này luôn gắn vào
carbon α-, vì thế chúng được xếp vào nhóm αamino acid

I. CẤU TẠO ACID AMIN
Acid amin được cấu tạo bởi ba thành phần:
1. Nhóm amin (-NH2)
2. Nhóm cacboxyl (-COOH)
3. Nguyên tử cacbon trung tâm
đính với 1 nguyên tử hydro
và nhóm biến đổi R quyết định tính chất của
acid amin

II. PHÂN LOẠI ACID AMIN
20 acid amin trong thành phần của tất cả các loại protein
khác nhau trong cơ thể sống và được chia làm 4 nhóm
dựa trên:
1. Sự phân cực điện:
a. Nhóm không phân cực và kỵ nước
Tên acid amin

Viết tắt

Tên acid amin

Viết tắt

Glycine

Gly

Methionine

Met

Alanine

Ala

Phenylalanine

Phe

Valine

Val

Tryptophan

Trp

Leucine

Leu

Proline

Pro

Isoleucine

Ile

II. PHÂN LOẠI ACID AMIN
b.
Tên acid
amin
Viết tắt

c.

d.

Nhóm phân cực, ưa nước
Serine
Ser

Threonine Cysteine Tyrosine
Thr

Cys

Tyr

Asparagin Glutamine
e
Asn
Gln

Nhóm tích điện (acid)
Tên acid
amin
Viết tắt

Aspartic acid

Glutamic acid

Asp

Glu

Tên acid
amin
Viết tắt

Lysine

Arginine

Histidine

Lys

Arg

His

Nhóm tích điện (base)

II. PHÂN LOẠI ACID AMIN
2. Dựa vào cấu tạo hóa học:
a. Nhóm aa không phân cực với mạch bên thẳng

II. PHÂN LOẠI ACID AMIN
b. Nhóm aa phân cực với mạch bên không mang
điện

II. PHÂN LOẠI ACID AMIN
c. Nhóm aa với mạch bên chứa nhân thơm

II. PHÂN LOẠI ACID AMIN
d. Nhóm aa với mạch bên mang điện dương

II. PHÂN LOẠI ACID AMIN
e. Nhóm aa với mạch bên mang điện âm

III. Tính chất
1. Hoạt tính quang học:
- Phân tử của mọi aa trừ glycine đều chứa ít nhất một
nguyên tử
C bất đối xứng  có hoạt tính quang học
- Chúng có thể tồn tại ở các dạng đồng phân lập thể D
hoặc L. Trong tự nhiên, hầu hết aa đều có dạng L

III. Tính chất
2. Tính lưỡng tính:
Khi hòa tan trong nước, aa tồn tại ở dạng
lưỡng cực

III. Tính chất
3. Tính tan và điểm chảy:
- Dễ tan trong các dung môi phân cực như
nước, etanol.
- Không tan trong các dung môi không phân
cực như benzen, hexan, eter.
- Điểm chảy (nhiệt độ nóng chảy) cao, khoảng
hơn 200oC

III. Tính chất
4. Phản ứng đặc trưng:
Là những phản ứng đặc trưng cho các nhóm
amin...
Nhóm 4:
CẤU TẠO PROTEIN
Trường Đại học Bách khoa
thành phố Hồ Chí Minh
Giới thiệu về protein - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Giới thiệu về protein - Người đăng: tuyet._.den
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
94 Vietnamese
Giới thiệu về protein 9 10 593