Ktl-icon-tai-lieu

Gợi ý làm bài thi ĐH 2009 môn Toán khối A

Được đăng lên bởi lopcanboquanly1
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 274 lần   |   Lượt tải: 0 lần
GỢI Ý LÀM BÀI THI ĐẠI HỌC 2009 MÔN TOÁN – KHỐI A
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm):
Câu I (2 điểm)
x2
(1).
2x  3
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).
Lời giải:
Cho hàm số y 

3
TXĐ: D = R \ {  }
2
1

y' 

 2 x  3

2

 0  Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng  ;  3 và   3 ; 




2

 2


 x  2

  
  2 x  3
;
3

lim


x   
 2

 x  2
3

   
  2 x  3
Tiệm cận đứng x = 
 3
2
x   
lim


2

1
1
 x  2
   Tiệm cận ngang y =
2
2
x   2 x  3
lim 

Bảng biến thiên:
x



y’

3
2



_

_

1
2
y



1
2


Điểm đặc biệt: x = 0  y =



2
; y = 0  x = -2.
3

Đồ thị:
3 1
Nhận xét: Đồ thị nhận giao điểm I(  ; ) của hai tiệm cận làm tâm đối xứng.
2 2

1

y

I

3

2
-2

2
31
2

O

x

2. Viết phương trình tiếp tuyến của đồ thị hàm số (1), biết tiếp tuyến đó cắt trục hoành, trục tung
lần lượt tại hai điểm phân biệt A, B và tam giác OAB cân tại gốc tọa độ O.
Lời giải:
Giải sử tiếp tuyến () cắt Ox tại điểm A(a; o) cắt Oy tại B(0; b) với ab  0
 pt ( ) :

x y
b
  1 hay y   x  b
a b
a

 ab
Do OAB cân đỉnh O  | a |  | b |  
 a  b
TH1: Với a= b  () : y   x  a
 x2
 2 x  3   x  a (*)
() tiếp xúc với (1) nên hệ 
có nghiệm
1



1
(**)
 (2 x  3) 2
 x  1  a  0

 x  2  a  2

2
Từ (**)  (2 x  3)  1  

2

Vậy có 2 tiếp tuyến ( 1 ) : y   x ; ( 2 ) : y   x  2
TH2: Với a = -b  ( ) : y  x  a
 x2
 2 x  3  x  a
( ) tiếp xúc với (1) nên hệ 
có nghiệm
1

 1 (***)
 (2 x  3) 2
Do (***) vô nghiệm nên  hệ vô nghiệm
Kết luận: có 1 tiếp tuyến là (  ) : y   x  2

Câu II (2 điểm)
1. Giải phương trình

(1  2sin x) cos x
 3
(1  2sin x)(1  sin x)

Lời giải:


 x   6  k 2




1

7

 k 2 ; k  Z (*)
2  x 
6

s inx  1


 x  2  k 2


 s inx  

ĐK: 


Phương trình tương đương
cos x  2sin x cos x  3(1  s inx  2sin x  2sin 2 x)
 cos x  sin 2 x  3(s inx  cos2 x)
 cos x  3 s inx  sin 2 x  3cos2 x
1
3
1
cos x 
s inx  sin 2 x 
2
2
2


 sin(  x)  sin(2 x  )
6
3

 


x

2
x

 k 2
 6

3


   x    2 x    k 2


 6
3


3
cos2 x
2

 2 k

(1)
18
3
; k Z

x   k 2 (2)
2
Nghiệm (2 ) loại do không thỏa mãn (*)
 2 k
; k Z
Vậy phương trình có một nghiệm x   
18
3
x

2. Giải phương trình 2 3 3x  2  3 6  5 x  8  0 (x  R ).
Lời giải:

3

Điều kiện: 6 - 5x  0  t  3 3x  2  t 3  3x  2  x 
Vậy (1) có dạng: 2t  3 6 

t3...
GỢI Ý LÀM BÀI THI ĐẠI HỌC 2009 MÔN TOÁN – KHỐI A
PHẦN CHUNG CHO TẤT CẢ THÍ SINH (7,0 điểm):
Câu I (2 điểm)
Cho hàm số
2
2 3
x
y
x
(1).
1. Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị của hàm số (1).
Lời giải:
TXĐ: D = R \ {
3
2
}
2
1
' 0
2 3
y
x
Hàm số nghịch biến trên mỗi khoảng
3
;
2

3
;
2

3
2
2
lim
2 3
x
x
x
 
;
3
2
2
lim
2 3
x
x
x
 
Tiệm cận đứng x =
3
2
2 1
lim
2 3 2
x
x
x

Tiệm cận ngang y =
1
2
Bảng biến thiên:
Điểm đặc biệt: x = 0
y =
2
3
; y = 0
x = -2.
Đồ thị:
Nhận xét: Đồ thị nhận giao điểm I(
3
2
;
1
2
) của hai tiệm cận làm tâm đối xứng.
1
3
2


1
2


1
2
x
y’
y
_
_
Gợi ý làm bài thi ĐH 2009 môn Toán khối A - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Gợi ý làm bài thi ĐH 2009 môn Toán khối A - Người đăng: lopcanboquanly1
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Gợi ý làm bài thi ĐH 2009 môn Toán khối A 9 10 466