Ktl-icon-tai-lieu

GT hàm ch2

Được đăng lên bởi Thăng Mai
Số trang: 13 trang   |   Lượt xem: 586 lần   |   Lượt tải: 0 lần
3
Chương 2

KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN
1. TÓM TẮT GIÁO KHOA
Với một không gian vectơ X   X, ,  , A, B  X , x  X và  
ký hiệu

, ta

x  A  x  a a  A ,

x  A  x  a a  A ,
A  B  a  b a  A, b  B ,
A  a a  A .

 1 A

Đặc biệt,
2A  A  A .

được ký hiệu là  A . Chú ý rằng thường thì

Tập Y  X được gọi là một không gian con của X khi chính Y, với các
phép toán thu hẹp từ X, cũng là một không gian vectơ. Nói khác đi, Y là một
không gian vectơ con của X khi 0  Y và
Y  Y  Y ,
với mọi , 

.

Tập C  X được gọi là lồi nếu

tC  1  t  C  C ,
với mọi 0  t  1 .
Không gian vectơ X được gọi là không gian n -chiều, ký hiệu dim X  n ,
khi nó có một cơ sở gồm n phần tử u1,u 2 ,...,u n  , nghĩa là mọi phần tử x  X
đều có thể biểu diễn một cách duy nhất dạng
x  1u1  2 u 2  ...  n u n ,
với 1 , 2 ,..., n  .
Khi tồn tại n  sao cho dim X  n , ta còn nói X là một không gian hữu
hạn chiều. Đặc biệt, với X  0 , ta quy ước dim X  0 .

4
1.1. Định nghĩa. Cho  X, ,  là một không gian vectơ trên


. Một ánh xạ

X 

:

x

x

được gọi là một chuẩn trên X nếu với mọi x, y  X ,  

,

i) x  0 , và x  0  x  0 ,
ii) x   x ,
iii) x  y  x  y .
Không gian vectơ  X, ,  với chuẩn  được gọi là không gian định

chuẩn  X, , , 

 , hay vắn tắt là  X,   , hay vắn tắt hơn là X, khi các phép

toán, hàm chuẩn được ngầm hiểu và không thể nhầm lẫn.
Với không gian định chuẩn  X, 

 , ánh xạ

d :XX 

xác định bởi

d  x, y  x  y , với x, y  X , là một mêtríc trên X mà ta còn gọi là mêtríc
sinh bởi chuẩn. Do đó, mặc nhiên một không gian định chuẩn cũng là một
không gian mêtríc và vì vậy nó thừa hưởng mọi khái niệm cũng như tính chất
của một không gian mêtríc. Đặc biệt, khi không gian mêtríc  X,d  này đầy đủ,
ta nói không gian định chuẩn tương ứng là một không gian Banach. Hơn nữa,
với dãy  xn n các phần tử của không gian định chuẩn  X,   , đặt
n

 xn   xk , n 

sn  x1  x 2 

.

k 1

Ta nhận được dãy  sn n trong  X, 

 , gọi là dãy các tổng riêng phần của

dãy  xn n . Nếu  sn n là dãy hội tụ, với giới hạn là s, ta nói chuỗi  x n hội
tụ và có tổng là s, ký hiệu


x
n 1

n

s.

Ngược lại, nếu sn  không hội tụ, ta nói chuỗi  x n phân kỳ.
Một song ánh giữa hai không gian định chuẩn T : X  Y được gọi là một
đẳng cấu (tôpô) từ X lên Y khi T và T 1 đều là các ánh xạ liên tục.
Với mỗi a  X và  
tự M  trên X xác định bởi

,   0 , ta xét toán tử tịnh tiến Ta và toán tử ...
3
Chương 2
KHÔNG GIAN ĐỊNH CHUẨN
1. TÓM TẮT GIÁO KHOA
Với một không gian vectơ
X X, ,
,
A,B X
,
xX

, ta
ký hiệu
x A x a a A
,
x A x a a A
,
A B a b a A,b B
,
.
Đặc biệt,
1A
được ký hiệu
A
. Chú ý rằng thường thì
2A A A
.
Tập
YX
được gọi một không gian con của X khi chính Y, với các
phép toán thu hẹp từ X, cũng một không gian vectơ. Nói khác đi, Y là một
không gian vectơ con của X khi
0Y
Y Y Y
,
với mọi
,
.
Tập
CX
được gọi là lồi nếu
tC 1 t C C
,
với mọi
0 t 1
.
Không gian vectơ X được gọi là không gian
n
-chiều, ký hiệu
dim X n
,
khi một sở gồm n phần tử
1 2 n
u ,u ,...,u
, nghĩa mọi phần tử
xX
đều có thể biểu diễn một cách duy nhất dạng
1 1 2 2 n n
x u u ... u
,
với
1 2 n
, ,...,
.
Khi tồn tại
n
sao cho
dim X n
, ta còn nói X là một không gian hữu
hạn chiều. Đặc biệt, với
X0
, ta quy ước
dimX 0
.
GT hàm ch2 - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
GT hàm ch2 - Người đăng: Thăng Mai
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
13 Vietnamese
GT hàm ch2 9 10 937