Ktl-icon-tai-lieu

halogen

Được đăng lên bởi tantran1997
Số trang: 2 trang   |   Lượt xem: 1798 lần   |   Lượt tải: 1 lần
Bài 1: Viết phương trình phản ứng thực hiện chuỗi biến hóa sau:
( 2)
a. Kali clorat (1) kali clorua  hiđro clorua (3) đồng (II) clorua


( 5)
( 6)

 bạc clorua 
 clo

( 4)
 bari clorua

( 2)
b. Axit clohiđric (1) clo  nước Javen


(3)
( 4)
( 6)
clorua vôi  clo (5) brom  iot

( 2)
( 4)
c. Natriclorua (1) Hidrôclorua  Magiêclorua (3) Kaliclorua  Khí clo


( 6)
Kaliclorat  Kalipeclorat

(5)


( 2)
( 4)
( 6)
d. MnO2 (1) Cl2  HCl (3) Cl2  CaCl2 (5) Ca(OH)2  Clorua vôi



( 2)
( 4)


e. KMnO4 (1) Cl2  KCl (3) Cl2  axit hipoclorơ

 (5)
( 6)
(7)
NaClO  NaCl  Cl2 (8) FeCl3


Bài 2: a) Từ MnO2, HCl đặc, Fe hãy viết các phương trình phản ứng điều chế Cl 2, FeCl2 và
FeCl3.
b) Từ muối ăn, nước và các thiết bị cần thiết, hãy viết các phương trình phản
ứng điều chế Cl2 , HCl và nước Javel .
c) Viết phương trình phản ứng điều chế khí clo bằng cách điện phân dung dịch muối ăn?
Giải thích tác dụng của màn ngăn, viết phương trình phản ứng minh họa.
d) Clo vừa thể hiện tính khử, vừa thể hiện tính oxi hóa. Viết phương trình phản ứng minh
họa.
e) Để điều chế HBr và HI, người ta có cho muối NaBr và NaI tác dụng với dung dịch
H2SO4 đặc hay không? Giải thích, viết phương trình phản ứng minh họa.
Bài 3: Nhận biết các lọ mất nhãn chứa các chất sau:
a.
b.
c.
d.

Các dung dịch NaBr, HCl, HBr, Na2SO4.
Các dung dịch MgCl2, BaCl2, HCl, HI.
Các dung dịch HCl, NaCl, NaOH, CuSO4.
Các dung dịch KNO3, NaCl, AlBr3, HCl, H2SO4.

Bài 4: Đun nóng 20,75g hỗn hợp A gồm NaCl và KCl với H2SO4 ở nhiệt độ thấp, khí thoát ra cho
tan vào 150g nước thu dung dịch X. Dung dịch X tác dụng hết với kẽm kim loại thu được 3,36 lít
khí (đkc).
a. Xác định khối lượng mỗi chất có trong hỗn hợp A.
b. Xác định nồng độ dung dịch X.
Bài 5: Hòa tan hoàn toàn 7,8g hỗn hợp gồm magie và nhôm bằng một lượng dư dung dịch HCl.
Sau phản ứng khối lượng dung dịch tăng hơn so với dung dịch HCl ban đầu là 7 g. Tính khối lượng
mỗi kim loại có trong hỗn hợp đầu.

1

Bài 6: Cho 10,8g hỗn hợp gồm Mg, Al, Cu vào 200ml dung dịch HCl dư. Sau phản ứng kết thúc
thu được dung dịch X; 8,96 lít khí thoát ra (đkc) và 3g chất rắn không tan.
a. Tính khối lượng mỗi kim loại có trong hỗn hợp ban đầu.
b. Để tring hòa dung dịch X thì cần dùng vừa đủ 20g dung dịch ...
1
Baøi 1: Vieát phöông trình phaûn öùng thöïc hieän chuoãi bieán hoùa sau:
a. Kali clorat
)1(
kali clorua
)2(
hiñro clorua
)3(
ñoàng (II) clorua
)4(
bari clorua
)5(
baïc clorua
)6(
clo
b. Axit clohiñric
)1(
clo
)2(
nöôùc Javen
(3)
clorua voâi
)4(
clo
)5(
brom
)6(
iot
c. Natriclorua
)1(
Hidroâclorua
)2(
Magieâclorua
)3(
Kaliclorua
)4(
Kclo
)5(
Kaliclorat
)6(
Kalipeclorat
d. MnO
2
)1(
Cl
2
)2(
HCl
)3(
Cl
2
)4(
CaCl
2
)5(
Ca(OH)
2
)6(
Clorua voâi
e. KMnO
4
)1(
Cl
2
)2(
KCl
)3(
Cl
2
)4(
axit hipoclorô
(5)
NaClO
)6(
NaCl
)7(
Cl
2
)8(
FeCl
3
Baøi 2: a) Töø MnO
2
, HCl ñaëc, Fe haõy vieát caùc phöông trình phaûn öùng ñieàu cheá Cl
2
, FeCl
2
vaø
FeCl
3
. b) Töø muoái aên, nöôùc vaø caùc thieát bò caàn thieát, haõy vieát caùc phöông trình phaûn
öùng ñieàu cheá Cl
2
, HCl vaø nöôùc Javel .
c) Vieát phöông trình phaûn öùng ñieàu cheá khí clo baèng caùch ñieän phaân dung ch muoái aên?
Giaûi thích taùc duïng cuûa maøn ngaên, vieát phöông trình phaûn öùng minh hoïa.
d) Clo vöøa theå hieän tính khöû, vöøa theå hieän nh oxi hoùa. Vieát phöông trình phaûn öùng minh
hoïa.
e) Ñeå ñieàu cheá HBr vaø HI, ngöôøi ta coù cho muoái NaBr vaø NaI taùc duïng vôùi dung dòch
H
2
SO
4
ñaëc hay khoâng? Giaûi thích, vieát phöông trình phaûn öùng minh hoïa.
Baøi 3: Nhaän bieát caùc loï maát nhaõn chöùa caùc chaát sau:
a. Caùc dung dòch NaBr, HCl, HBr, Na
2
SO
4
.
b. Caùc dung dòch MgCl
2
, BaCl
2
, HCl, HI.
c. Caùc dung dòch HCl, NaCl, NaOH, CuSO
4
.
d. Caùc dung dòch KNO
3
, NaCl, AlBr
3
, HCl, H
2
SO
4
.
Baøi 4: Ñun noùng 20,75g hoãn hôïp A goàm NaCl vaø KCl vôùi H
2
SO
4
ôû nhieät ñoä thaáp, khí thoaùt ra cho
tan vaøo 150g nöôùc thu dung dòch X. Dung dòch X taùc duïng heát vôùi keõm kim loaïi thu ñöôïc 3,36 lít
khí (ñkc).
a. Xaùc ñònh khoái löôïng moãi chaát coù trong hoãn hôïp A.
b. Xaùc ñònh noàng ñoä dung dòch X.
Baøi 5: Hoøa tan hoaøn toaøn 7,8g hoãn hôïp goàm magie vaø nhoâm baèng moät löôïng dung dòch HCl.
Sau phaûn öùng khoái löôïng dung dòch taêng hôn so vôùi dung dòch HCl ban ñaàu laø 7 g. Tính khoái löôïng
moãi kim loaïi coù trong hoãn hôïp ñaàu.
halogen - Trang 2
halogen - Người đăng: tantran1997
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
2 Vietnamese
halogen 9 10 123