Ktl-icon-tai-lieu

Hàm biến phức

Được đăng lên bởi Duyen Nguyen
Số trang: 12 trang   |   Lượt xem: 810 lần   |   Lượt tải: 0 lần
SVTH:Nguyễn Văn Duyên (MSSV:1011024)

Môn: Hàm Biến Phức

BÀI TẬP HÀM BIẾN PHỨC

Bài 1.Giải phương trình.
a.

e x  1  x  0
e  1  e .e  1.e  
 z   2k  1 i (k  Z)
y



2k


z

x

i

iy

b.
tan z  2  i

 sin z  (2  i ) cos z
eiz  e  iz
eiz  e  iz
 (2  i )
2i
2
iz
 iz
iz
 e  e  (2i  1)( e  e  iz )


 eiz  e  iz  2ieiz  2ie  iz  e iz  e  iz
 ieiz  ie  iz  e  iz  0
 ieiz  (i  1)e  iz
 e 2 iz  (i  1)i  1  i 
e

2 iz

e

ln 2

e

i

3
4

 2iz  ln 2 
z

e

ln 2 

2 (cos

3
3
 i sin
)
4
4

3i
4

3 i
 k 2 i
4

3
 k  ln 2.i
8

k  Z 

Bài 2 . Giả sử z  C, z  0
Chứng minh rằng: z
Giải:

Xét:z  r cos   i sin 
1 1  i 1
1
1
 e  (cos   i sin  )  cos   i sin 
z r
r
r
r
1
1
1
 z   ( r  ) cos   i ( r  )sin   R
z
r
r
1
 0
z 0
 Im( z  )  0  [sin
 [ rz2r1cos vây[|Im
z| r 1( r 0)
r 2 1
z
Bài 3
Chứng minh rằng
Trang 1

SVTH:Nguyễn Văn Duyên (MSSV:1011024)

Môn: Hàm Biến Phức

| z1  z2 |  | z1  z2 |  2(| z1 |  | z2 | )
2

2

2

2

Giải :
Ta có:  | z1  z2 |2  ( z1  z2 )( z1  z2 )  ( z1  z2 )( z1  z 2 )

 | z1  z2 |2  ( z1  z2 )( z1  z2 )  ( z1  z2 )( z1  z 2 ) .
=> | z1  z2 |2  | z1  z2 |2  ( z1  z2 )( z1  z 2 )  ( z1  z2 )( z1  z 2 )

 | z1 |2  z1 z2  z2 z1  | z2 |2  | z1 |2  z1 z2  z2 z1  | z2 |2
 2| z1 |2  2 | z2 |2
=> Điều phải chứng minh.
Bài 4: Cho v  2 x 2  y 3  2 y 2  3x 2 y
Chứng minh v là hàm điều hòa trên R2
Tìm hàm hỉnh hình


u

iv

i t f (0)  1

Ta có:;

v
 2v
 4 x  6 xy  2  4  6 y
x
x
2
v
2
2  v
 3 y  4 y  3x , 2  6 y  4
y
y
 2v  2v
 2  2 0
x
y

Vậ

h

iề h a

F chỉ h hì h <=> thỏa iề

Ta có

i

 u v
2
2
 x  y  3x  3 y  4 y
-R : 
u
v


 4 x  6 xy
 y
x

u    4 x  6 xy dy  g ( x )  4 xy  3xy 2  g ( x ) 

 3x 2  3 y 2  4 y  g ( x )  3x 2  g ( x )  x 3  C
u  x 3  4 xy  3xy 2  C

 f ( z )  x 3  4 xy  3xy 2  C  2 x 2  y 3  2 y 2  3x 2 y i
Ta có f (0)  C  1

Vây f ( z )  3xy 2  4 xy  x 3  1  3x 2 y  2 x 2  y 3  2 y 2 i

Trang 2

u
 4 y  3 y 2  g ( x )
x

SVTH:Nguyễn Văn Duyên (MSSV:1011024)

Môn: Hàm Biến Phức

Bài 5. Evaluate
2 i



a.

1

b.

zdz



4

z 3e z dz

1i

i

Giải
2 i



a.

zdz 

i

z2
2

2 i
i

1
2
 [ 2  i   i 2 ]  2  2i
2

b.
1

1

1
1 z4
z4
4
1i z e dz  4 1i e dz  4 e

1
1i



 zdz v

i

3 z4



4
1
(e  e(1i ) )
4

1
e5  1
(e  e 4 ) 
4
4e 4

Bài...
Môn: Hàm Biến Phc SVTH:Nguyễn Văn Duyên (MSSV:1011024)
Trang 1
N PHC

a.
x
z x iy i
e 1 x 0
e 1 e .e 1.e z 2k 1 i (k Z)
y 2k
b.
2
33
ln 2
2 ln 2
44
tan 2
sin (2 )cos
(2 )
22
(2 1)( )
22
0
( 1)
33
( 1) 1 2 (cos sin )
44
iz iz iz iz
iz iz iz iz
iz iz iz iz iz iz
iz iz iz
iz iz
iz
i
i
iz
zi
z i z
e e e e
i
i
e e i e e
e e ie ie e e
ie ie e
ie i e
e i i i i
e e e e







3
2 ln 2 2
4
3
ln 2.
8
i
iz k i
z k i k Z
 . Gi s
,0z C z
Chng minh rng: z
 
Gii:
22
sin 0 cos Im 0
| | 1( 0)
11
Xét: cos sin
1 1 1 1 1
(cos sin ) cos sin
1 1 1
( )cos ( )sin
1
Im( ) 0 â[ [ [
z r z
z r r
rr
i
z r i
e i i
z r r r r
z r i r R
z r r
zy
z
v






Chng minh rng
Hàm biến phức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm biến phức - Người đăng: Duyen Nguyen
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
12 Vietnamese
Hàm biến phức 9 10 151