Ktl-icon-tai-lieu

Hàm Biến Phức và Phép Biến Đổi Laplace

Được đăng lên bởi Đông Madridista
Số trang: 9 trang   |   Lượt xem: 2497 lần   |   Lượt tải: 2 lần
BỘ GD&ĐT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Trường Đại học SPKT

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Khoa: KHCB

*******

Chương trình Giáo dục đại học
Ngành đào tạo:

Trình độ đào tạo: Đại học, CTCĐKT & CĐN

Chương trình đào tạo: Trình độ Đại học, ĐH SPKT, CT đạo tạo liên thông 2 &3.

Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Hàm biến phức và phép biến đổi Laplace.

Mã học phần: MATH 121201

2. Tên Tiếng Anh: Complex Functions and Laplace Transforms
3. Số tín chỉ: 2
4. Phân bố thời gian: (học kỳ 15 tuần) 2(2:0:4)
5. Các giảng viên phụ trách học phần
1/ GV phụ trách chính: Lê Thị Thanh Hải
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:
2.1/ Ngô Hữu Tâm
2.2/ Nguyễn Hồng Nhung
6. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Toán cao cấp A1, Toán cao cấp A2, Toán cao cấp A3
7. Mô tả tóm tắt học phần
Học phần này cung cấp các kiến thức cơ bản về số phức, mặt phẳng phức, hàm biến phức,
phép tính vi tích phân của hàm biến phức như : giới hạn, liên tục, đạo hàm, hàm giải tích, tích phân,
chuỗi Taylor, chuỗi Laurent, thặng dư và ứng dụng. Phần cuối học phần sẽ trình bày về phép biến
đổi Laplace và ứng dụng của nó để giải phương trình vi phân, phương trình tích phân, hệ phương
trình vi phân.
8. Chuẩn đầu ra của học phần
Kiến thức:
8.1/ Hiểu được định nghĩa và cách biểu diễn số phức ở 4 dạng.
8.2/ Viết được công thức thực hiện các phép toán trên số phức.
8.3/ Hiểu được định nghĩa về hàm biến phức, giới hạn và tính liên tục của hàm phức.
8.4/ Nêu được định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm hàm phức.
8.5/ Phát biểu được điều kiện Cauchy – Riemann và khái niệm hàm giải tích.
8.6/ Hiểu khái niệm tích phân đường của hàm phức và viết công thức tính.
1

8.7/ Viết được công thức tính tích phân Cauchy.
8.8/ Nhận dạng được chuỗi số phức, chuỗi hàm phức, chuỗi lũy thừa.
8.9/ Phát biểu điều kiện và viết công thức khai triển hàm phức thành chuỗi Taylor, chuỗi Laurent
8.10/ Trình bày các phương pháp và viết được công thức tính thặng dư
8.11/ Hiểu khái niệm hàm gốc, hàm ảnh, phép biến đổi Laplace, phép biến đổi Laplace ngược.
8.12/ Trình bày các phương pháp tìm hàm gốc và các phương pháp tìm hàm ảnh.
8.13/ Phát biểu các bước ứng dụng phép biến đổi Laplace để giải phương trình vi tích phân, hệ
phương tình vi phân.
Kỹ năng:
8.14/ Biểu diễn các số phức trên mặt phẳng phức
8.15/ Chuyển đổi qua lại giữa các dạng của một số phức và thực hành tính toán trên các số phức
8.16/ Tìm được phần thực và phần ảo của một hàm biến phức.
8.17/ Thực hiện được phép biến hình cho bởi hàm biến phức.
8.18/ Tính đ...
1
BỘ GD&ĐT CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Đại học SPKT Độc lập – Tdo – Hạnh phúc
Khoa: KHCB *******
Chương trình Go dục đại học
Ngành đào tạo: Trình độ đào tạo: Đại học, CTCĐKT & CĐN
Chương trình đào tạo: Trình độ Đại học, ĐH SPKT, CT đạo to liên thông 2 &3.
Đề cương chi tiết học phần
1. Tên học phần: Hàm biến phức và phép biến đổi Laplace. Mã học phần: MATH 121201
2. Tên Tiếng Anh: Complex Functions and Laplace Transforms
3. Số tín chỉ: 2
4. Phân bố thời gian: (học kỳ 15 tuần) 2(2:0:4)
5. Các giảng viên phụ trách học phần
1/ GV phtrách chính: Lê Th Thanh Hải
2/ Danh sách giảng viên cùng GD:
2.1/ Ngô Hữu Tâm
2.2/ Nguyễn Hồng Nhung
6. Điều kiện tham gia học tập học phần
Môn học tiên quyết: Toán cao cấp A1, Toán cao cấp A2, Toán cao cấp A3
7. Mô ttóm tắt học phần
Học phần này cung cp c kiến thức cơ bản v số phức, mt phẳng phức, hàm biến phức,
phép tính vi tích phân của hàm biến phức như : giới hạn, liên tục, đạo hàm, hàm giải tích, tích phân,
chui Taylor, chuỗi Laurent, thặng và ng dụng. Phn cuối học phần sẽ trình bày v phép biến
đổi Laplace và ứng dụng của nó để giải phương trình vi phân, phương trình tích phân, hphương
tnh vi phân.
8. Chuẩn đầu ra của học phn
Kiến thức:
8.1/ Hiểu được định nghĩa cách biểu diễn số phức ở 4 dạng.
8.2/ Viết được công thức thực hiện các phép toán trên số phức.
8.3/ Hiểu được định nghĩa về hàm biến phức, giới hạn và tính liên tục của hàm phức.
8.4/ Nêu được định nghĩa và ý nghĩa của đạo hàm hàm phức.
8.5/ Phát biểu được điều kiện Cauchy – Riemann và khái niệm hàm giải tích.
8.6/ Hiểu khái niệm tích phân đường của hàm phức và viếtng thức tính.
Hàm Biến Phức và Phép Biến Đổi Laplace - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm Biến Phức và Phép Biến Đổi Laplace - Người đăng: Đông Madridista
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
9 Vietnamese
Hàm Biến Phức và Phép Biến Đổi Laplace 9 10 572