Ktl-icon-tai-lieu

Hàm Green đa phức và bài toán Dirichlet đối với toán tử monge Apere phức

Được đăng lên bởi hoangchinh40mg
Số trang: 53 trang   |   Lượt xem: 1593 lần   |   Lượt tải: 0 lần
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN

TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
---------------------------------------

LÃ THỊ LỆ HÀ

HÀM GREEN ĐA PHỨC
VÀ BÀI TOÁN DIRICHLET ĐỐI VỚI
TOÁN TỬ MONGE-AMPÈRE PHỨC
Chuyên ngành: Giải tích
Mã số: 60.46.01

LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC

Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Hiến Bằng

THÁI NGUYÊN – 2011
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái NguyênMỤC LỤC
MỞ ĐẦU ........................................................................................................... 1
CHƢƠNG I : MỘT SỐ KIẾN THỨC CHUẨN BỊ .......................................... 5
1.1. Hàm đa điều hoà dƣới ................................................................................ 5
1.2. Hàm đa điều hoà dƣới cực đại ................................................................ 11
1.3. Toán tử Monge-Ampère phức .................................................................. 16
CHƢƠNG II: HÀM GREEN ĐA PHỨC VÀ BÀI TOÁN DIRICHLET
ĐỐI VỚI TOÁN TỬ MONGE-AMPÈRE PHỨC.......................................... 23
2.1. Đa tạp siêu lồi và hàm đa điều hòa dƣới chấp nhận đƣợc. ...................... 24
2.2. Hàm Green đa phức trên đa tạp siêu lồi. .................................................. 26
2.3. Các định lý so sánh đối với lớp các hàm không bị chặn. ......................... 37
2.4. Hàm Green đa phức và bài toán Dirichlet................................................ 43
KẾT LUẬN ..................................................................................................... 48
TÀI LIỆU THAM KHẢO ............................................................................... 49

Số hóa bởi Trung tâm Học liệu – Đại học Thái Nguyên1

MỞ ĐẦU
1. Lý do chọn đề tài
Bài toán Dirichlet đối với toán tử Monge-Ampère phức đƣợc đặt
nhƣ sau: Cho D  £ n là miền giả lồi chặt,  là độ đo Borel trên D .
Hãy tìm lớp các hàm đa điều hòa dƣới P (D ) thích hợp trên đó toán tử
Monge-Ampère phức (dd c )n đƣợc xác định tốt sao cho với hàm liên tục
tùy ý h trên D , bài toán sau có nghiệm duy nhất:

u  P (D )

(dd cu )n  

lim u (z )  h( ),   D
 z 

(I )

Bài toán Dirichlet đối với hàm đa điều hòa dƣới đã đƣợc nghiên
cứu đầu tiên bởi Brememann (1959), ở đó Ông đã dùng phƣơng pháp
của Perron để giải quyết. Sau đó Bedford và Taylor (1976) đã giới thiệu
toán tử Monge-Ampère phức và giải Bài toán Dirichlet (I) khi

P (D )  P SH (D ) I Lloc
(D ) và độ đo  là liên tục tuyệt đối đối với độ đo

Lebesgue. Từ đó ...
Số hóa bởi Trung tâm Học liệu Đại học Thái Nguyên http://www.lrc-tnu.edu.vn
ĐẠI HỌC THÁI NGUYÊN
TRƢỜNG ĐẠI HỌC SƢ PHẠM
---------------------------------------
LÃ THỊ LỆ HÀ
HÀM GREEN ĐA PHỨC
VÀ BÀI TOÁN DIRICHLET ĐỐI VỚI
TOÁN TỬ MONGE-AMPÈRE PHỨC
Chuyên ngành: Giải tích
Mã số: 60.46.01
LUẬN VĂN THẠC SỸ TOÁN HỌC
Người hướng dẫn khoa học: PGS.TS. Phạm Hiến Bằng
THÁI NGUYÊN 2011
Hàm Green đa phức và bài toán Dirichlet đối với toán tử monge Apere phức - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm Green đa phức và bài toán Dirichlet đối với toán tử monge Apere phức - Người đăng: hoangchinh40mg
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
53 Vietnamese
Hàm Green đa phức và bài toán Dirichlet đối với toán tử monge Apere phức 9 10 824