Ktl-icon-tai-lieu

Hàm phức và phép biến đổi laplace

Được đăng lên bởi Quangtung Bui
Số trang: 57 trang   |   Lượt xem: 476 lần   |   Lượt tải: 0 lần
26/08/2015

HÀM PHỨC

Tài liệu tham khảo

VÀ

1. Nguyễn Kim Đính – Hàm phức và ứng dụng
(ĐH Kỹ thuật TP.HCM – 1998)
2. Nguyễn Kim Đính – Phép biến đổi Laplace
(NXB Khoa học và Kỹ thuật – 1998)
3. Võ Đăng Thảo – Hàm phức và Toán tử Laplace
(ĐH Kỹ thuật TP.HCM – 2000)
4. Phan Bá Ngọc – Hàm biến phức và phép biến đổi
Laplace
(NXB Giáo dục – 1996)
5. Trương Văn Thương – Hàm số biến số phức
(NXB Giáo dục – 2007)
6. Đậu Thế Cấp – Hàm biến phức và phép tính
Toán tử (NXB ĐH Quốc gia – 2006)

PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE
ĐẠI HỌC
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
Số tiết: 30
----Chương
Chương
Chương
Chương
Chương

1. Số phức
2. Hàm biến phức
3. Tích phân hàm phức
4. Chuỗi và Thặng dư
5. Phép biến đổi Laplace

7. Nguyễn Văn Khuê – Lê Mậu Hải – Hàm biến phức
(NXB Đại học Quốc gia Hà Nội – 2006)
8. Theodore. W. Gamelin – Complex Analysis
(Department of Mathematics UCLA)

 Chương 1. Số phức

§1. Số phức và các phép toán.
§2. Dạng lượng giác của số phức,
công thức Moivre, công thức Euler.
§3. Đường và miền trong mặt phẳng phức.
………………………………………………

9. Trương Thuận – Tài liệu Hàm phức và
phép biến đổi Laplace
(ĐH Công nghiệp TP.HCM)

Giảng viên: ThS. Lã Ngọc Linh

 Chương 1. Số phức

 Chương 1. Số phức

§1. SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN

• Hai số phức z1  x 1  iy1 và z 2  x 2  iy2 được gọi là
bằng nhau nếu x 1  x 2 và y1  y2 .

1.1. Các định nghĩa

• Số phức là số có dạng z  x  iy , trong đó x , y   .
Số i thỏa i 2  1 được gọi là đơn vị ảo.
x được gọi là phần thực của số phức z , ký hiệu Re z .
y được gọi là phần ảo của số phức z , ký hiệu Im z .

Đặc biệt
z  x  i 0 là số thực, z  iy (y  0) là số thuần ảo.
VD 1. Re(2  3i )  2 ; Im(2  3i )  3 .

x  2

VD 2. 2x  i 3  4  iy  
y   3.

• Số phức z  x  iy được gọi là số phức liên hợp của
số phức z  x  iy , nghĩa là x  iy  x  iy .

VD 3. 2  3i  2  3i ; i 2  i 2 ; 1  1.

3  3  i 0 ; i 2  0  i 2 .

1

26/08/2015

 Chương 1. Số phức

 Chương 1. Số phức

• Tập hợp tất cả các số phức được ký hiệu là  .





  z  x  iy x , y   .
Chú ý
         .

 z    Im z  0 .
 Khi x   hoặc y   , ta ký hiệu z  x  iy   .
Tập     {} được gọi là tập số phức mở rộng.

1.2. Các phép toán trên số phức
Cho hai số phức z1  x 1  iy1 và z 2  x 2  iy2 , ta định
nghĩa các phép toán như sau:

a) Phép cộng và trừ số phức
(x 1  iy1 )  (x 2  iy2 )  (x 1  x 2 )  i(y1  y 2 ),
(x 1  iy1 )  (x 2  iy 2 )  (x 1  x 2 )  i(y1  y2 ).
Chú ý. Phép cộng số phức có tính giao hoán ...
26/08/2015
1
HÀM PHỨC
PHÉP BIẾN ĐỔI LAPLACE
ĐẠI HỌC
PHÂN PHỐI CHƯƠNG TRÌNH
Số tiết: 30
-----
Chương 1. Số phức
Chương 2. Hàm biến phức
Chương 3. Tích phân hàm phức
Chương 4. Chuỗi và Thặng dư
Chương 5. Phép biến đổi Laplace
Tài liệu tham khảo
1. Nguyễn Kim Đính Hàm phức và ứng dụng
(ĐH Kỹ thuật TP.HCM – 1998)
2. Nguyễn Kim Đính Phép biến đổi Laplace
(NXB Khoa học và Kỹ thuật – 1998)
3. Võ Đăng Thảo Hàm phức và Toán tử Laplace
(ĐH Kỹ thuật TP.HCM – 2000)
4. Phan Bá Ngọc Hàm biến phức và phép biến đổi
Laplace (NXB Giáo dục – 1996)
5. Trương Văn Thương Hàm số biến số phức
(NXB Giáo dục – 2007)
6. Đậu Thế Cấp Hàm biến phức và phép tính
Toán tử
(NXB Đ
H
Quốc gia
2006)
Giảng viên: ThS. Lã Ngọc Linh
7. Nguyễn Văn Khuê Lê Mậu Hải
Hàm biến phức
(NXB Đại học Quốc gia Hà Nội – 2006)
8. Theodore. W. Gamelin Complex Analysis
(Department of Mathematics UCLA)
9. Trương Thuận Tài liệu Hàm phức và
phép biến đổi Laplace
(ĐH Công nghiệp TP.HCM)
………………………………………………
§1. Số phức và các phép toán.
§2. Dạng lượng giác của số phức,
công thức Moivre, công thức Euler.
§3. Đường và miền trong mặt phẳng phức.
§1. SỐ PHỨC VÀ CÁC PHÉP TOÁN
1.1. Các định nghĩa
• Số phức là số có dạng
z x iy
 
, trong đó
,
x y
.
Số
i
thỏa
2
1
i
được gọi là đơn vị ảo.
x
được gọi là
phần thực
của số phức
z
, ký hiệu
Re
z
.
y
được gọi là phần ảo của số phức
z
, ký hiệu
Im
z
.
VD 1.
Re(2 3 ) 2
i
;
Im(2 3 ) 3
i
.
3 3 0
i
;
2 0 2
i i
 
.
Đặc biệt
0
z x i
 
là số thực,
( 0)
z iy y
là số thuần ảo.
Hai số phức
1 1 1
z x iy
2 2 2
z x iy
được gọi
bằng nhau nếu
1 2
x x
1 2
y y
.
VD 2.
2
2 3 4
3.
x
x i iy
y
Số phức
z x iy
 
được gọi
số p
hức liên hợp
của
số phức
z x iy
, nghĩa là
x iy x iy
 
.
VD 3.
2 3 2 3
i i
;
2 2
i i
;
1 1
.
Hàm phức và phép biến đổi laplace - Trang 2
Để xem tài liệu đầy đủ. Xin vui lòng
Hàm phức và phép biến đổi laplace - Người đăng: Quangtung Bui
5 Tài liệu rất hay! Được đăng lên bởi - 1 giờ trước Đúng là cái mình đang tìm. Rất hay và bổ ích. Cảm ơn bạn!
57 Vietnamese
Hàm phức và phép biến đổi laplace 9 10 491